Трудови ресурси на предприятието. Работна сила и производителност на труда. Мотивация и заплащане...

Концептуална карта в/у лекцията "Трудови ресурси на предприятието. Работна сила и производителност на труда. Мотивация и заплащане на труда." - ТУ София 2013г.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Трудови ресурси на предприятието. Работна сила и производителност на труда. Мотивация и заплащане на труда. by Mind Map: Трудови ресурси на предприятието. Работна сила и производителност на труда. Мотивация и заплащане на труда.

1. Коопериране на трудът Обединяването на разделеният труд в екип, група или подобна формация. Съвместяването на трудът представлява обединяване на различни дейности за изпълнение на едно лице (писане и триене на дъската от професора).

2. Функционално разделение •В предприятието се обособяват отделни функции: Конструктивна подготовка Производство Управляващи функции Администрация Счетоводни функции Правни и Юридически функции •Категории групи: Работници Специалисти Ръководители Помощен и обслужващ персонал Охрана

3. Единично разделение Обособяване на отделни предприятия в рамките на 1 вид производство.

4. Професионално разделение В 1 професия се обособяват подгрупи изискващи специални знания, умения, опит, трудови навици, професионална подготовка.

5. Разделение на труда

5.1. • Общо разделение -Обособяване на материално (индустрия, строителство, транспорт, обществено хранене, горско стопанство, информационна индустрия, търговия) и нематериално (образование , здравеопазване) производство

5.1.1. Частно разделение - За индустрията : енергетика, металургия, добив на нефт и въглища, електронна индустрия, производство на строителни материали, целулозно – хартиена индустрия, полиграфическа, текстилна, кожухарска, обувна, хранително – вкусова индустрия. Машиностроинтелната индустрия има 19 подвида – производство на коли, метални конструкции, метални изделия и др.

5.1.2. Квалификационно разделение: Изразява степента на знания, умения, опит на персонала (Младши –Старши – Главен – Държавен експерт).

6. Тя е съвкупност от физически, духовни, морални и др. качества на персонала, които използват в трудовият процес, извършвайки услуги и др. подобни дейности. Те се характеризират с:

6.1. Динамичност – качествата с променят с времето.

6.2. Индивидуалност – различия в качествата.

6.3. Професионална ориентираност – качествата са фокусирани върху определени дейности.

7. Работна сила

8. Работна сила, разделение и коопераивност на трудa.

9. Начини на измерване производителноста

9.1. •Натурален метод Броики, метри, тонове.... Дава се нагледна, ясна представа за труда. Но не се сравняват различни дейности.

9.2. • Условно – натурален метод Дадена продукция се избира за база, а друга продукция = база*коефициент.

9.3. •Трудов метод Представя се чрез човекочасове/минути.... за производство на единица продукция. Изисква точно нормиране за разходите на труда.

9.4. • Стойностен метод Съпоставят се различни дейности. Недостатък са промените в цените Пример: 2009г. – 4 детайла за 2лв. всеки. 2010г. – 4 детайла за 3лв. всеки.

10. Фактори, определящи производителноста

10.1. С технически характер

10.2. С технологията

10.3. С икономически характер

10.4. Със социален характер

10.5. Други

11. Производителност на труда - Количеството продукция, произведено за определено време или времето, необходимо за производство на дадено количество продукция.

12. Работна Заплата - Това представлява цена на стоката „Работна Сила”.

12.1. Принципи на образуване - •Принцип за договаряне на работната заплата То се осъществява на три равнища: Тристранно (национално – Държава, синдикати, работодател) Двустранно (бранш – Синдикати, работодател) Едностранно (в БП) • Принцип за постоянното нарастване Увеличава се Работната Заплата, но с по – ниски темпове от производството на труда •Принцип за диференциране от работната заплата Зависи от квалификацията и сложноста на работата, рисковете и условията на работа. Те се взимат впредвид независимо от пол, раса, възраст, националност. •Принцип на гъвкавост за заплатите

12.2. Форми и системи на заплащане Форми: • Повременно заплащане • Заплащане на парче •Акорд – производство за количество продукция за определено време Системата на заплащане се образува като към съответната форма се добавят качество на извършената работа, икономия, участие в предприятието.