Трудови ресурси на предприятието. Работна сила и производителност на труда. Мотивация и заплащане...

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Трудови ресурси на предприятието. Работна сила и производителност на труда. Мотивация и заплащане на труда. by Mind Map: Трудови ресурси на предприятието. Работна сила и производителност на труда. Мотивация и заплащане на труда.

1. Мотивация и заплащане на труда

1.1. Това представлява цена на стоката „Работна Сила”.

1.2. Принципи на образуване  Принцип за договаряне на работната заплата То се осъществява на три равнища: Тристранно (национално – Държава, синдикати, работодател) Двустранно (бранш – Синдикати, работодател) Едностранно (в БП)  Принцип за постоянното нарастване Увеличава се Работната Заплата, но с по – ниски темпове от производството на труда  Принцип за диференциране от работната заплата Зависи от квалификацията и сложноста на работата, рисковете и условията на работа. Те се взимат впредвид независимо от пол, раса, възраст, националност.  Принцип на гъвкавост за заплатите

1.3. Форми и системи на заплащане Форми:  Повременно заплащане  Заплащане на парче  Акорд – производство за количество продукция за определено време Системата на заплащане се образува като към съответната форма се добавят качество на извършената работа, икономия, участие в предприятието

2. Работна сила

2.1. Съвкупност от физически, духовни, морални и др. качества на персонала, които използват в трудовият процес, извършвайки услуги и др. подобни дейности

2.2. Характеризират се с: Индивидуалност – различия в качествата Динамичност – качествата с промяната на времето. Професионална ориентираност – качествата са фокусирани върху определени дейности.

3. Производителност на труда

3.1. Количеството продукция, произведено за определено време или времето, необходимо за производство на дадено количество продукция.

3.2. Начини на измерване производителноста: Натурален метод Трудов метод Условно – натурален метод Стойностен метод

3.3. Фактори, определящи производителноста: С технически характер С технологията С икономически характер Със социален характер Други