บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) by Mind Map: บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. website: http://www.starsmicroelectronics.com/

2. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2.1. การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนโยบายการเป็น “ผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีในอนาคต” โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานให้เป็นเลิศในทุกๆ ด้าน ดังนั้นการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ ความสามารถ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้มีทักษะเชี่ยวชาญในงาน (People Excellence) บริษัทฯ ได้กำหนดแผนงานในการรองรับทั้งระยะสั้นและระยะยาว

3. เสนอแนะความคิดเห็นที่จะพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร

4. การดำเนินการตามกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์

4.1. 1. การสรรหาและเลือกสรรทรัพยากรบุคคล

4.2. 2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4.3. 3. การรักษาทรัพยากรบุคคลไว้ในองค์การ

4.4. 4. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลในองค์การ

5. ภารกิจหลัก

5.1. “เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์กับลูกค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน”

6. กลยุทธ์นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน

6.1. บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์

6.1.1. (1) กลยุทธ์ 3 Highs คือ High Technologies, High Growth และ High Margin

6.1.2. (2) กลยุทธ์ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Joint Development) กับลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้น จนผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการผลิต (Mass Production) โดยสมบูรณ์

6.1.3. (3) กลยุทธ์ มุ่งตลาดที่มีผลตอบแทนทางธุรกิจสูง

6.2. นโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility: CSR)

6.2.1. ด้านชุมชนและสังคม

6.2.2. ด้านสิ่งแวดล้อม

6.3. องค์กรแห่งความสุข...(Happy Workplace)

6.3.1. บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน สร้างผลผลิตที่ดี ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ลดความเครียด อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ รักและผูกพันต่อบริษัทฯ อย่างยั่งยืนด้วยกิจกรรมต่างๆ

7. การประเมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล

7.1. มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์

7.2. มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

7.3. มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

7.4. มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร

8. วิสัยทัศน์

8.1. “เราจะเป็นผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีในอนาคต”