Производствена програма и производствена мощност на предприятието и Себестойност на продукцията и...

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Производствена програма и производствена мощност на предприятието и Себестойност на продукцията и услугите – същност, видове. by Mind Map: Производствена програма и производствена мощност на предприятието и Себестойност на продукцията и услугите – същност, видове.

1. според мястото на себестойността в управлението на предприятието

1.1. планова

1.1.1. предполага равнището на разходите за следващия календарен период.

1.2. фактическа

1.2.1. отчитат се разходите за отминалия период

1.3. междинна

1.3.1. определя се към днешна дата

1.4. нормативна

1.4.1. отразява минимални разходи за производство на даден вид продукция и съответства на оптималните условия. Играе ролята на ориентир за снижение на разходите.

2. Производствена мощност на предприятието

2.1. . Същност - максималната продукция Q , която може да бъде произведена за определен период от дадено звено, в съответствие с наличните машини, оборудване, материал, техника и прилаганата организация на производство.

2.2. Видове

2.2.1. входяща

2.2.1.1. съответства на условията към определената начална дата.

2.2.2. изходяща

2.2.2.1. в края на периода

2.2.3. средно годишна

2.2.3.1. ПМср.г = ПМВх + (ПМвъведена в екплоатация + ПМ модернизация – ПМвреме за производство)/ 12

2.3. Последователност при определяне на производствена мощност.

2.3.1. Режима на работа зависи от работните дни, сменното време, коеф. сменно време и коеф. за използване на сменно време.

2.3.2. 1. определяне на режима за работа на БО и ефективния фонд.

2.3.3. 2. определяне ефективния фонд за отделни групи машини и оборудване.

2.3.4. 3.определяне на необходим фонд работно време.

2.3.5. 4.определяне на коеф. на натоварване и производствена мощност по определени групи. Кнат= Нмч/Fеф

2.3.6. 5. анализ и разкриване на възможности за повишаване на производствената мощност за групите с Кнат>1

2.3.6.1. увеличаване броя работни дни

2.3.6.2. увеличаване броя машини

2.3.6.3. смени

2.3.6.4. преразглеждане на количествата

2.3.6.5. преразглеждане на операционното време.

2.3.6.6. повишаване степента на автоматизация и засилване на кооперирането.

2.3.7. 6. осъществяване на промените и преизчисляване на Кнат

2.3.8. 7. определяне на Кнат на машините и оборудването.Кнат = ΣMiКнат/ΣMi

2.3.9. 8. окончателно определяне на номенклатурата и производствената мощност.

3. Производствена програма на предприятието.

3.1. Същност - изразява количеството продукция, която ще бъде произведена за определен период (година, 6 месеца, 3 месеца, месец), в съответствие с наличната производствена мощност.

3.2. Измерване и представяне на производствена програма

3.2.1. - натурален метод

3.2.1.1. за съгласуване на производствената програма с производствена мощност

3.2.2. трудов измерител

3.2.2.1. съгласуване на производствена програма с числеността и структурата на персонала

3.2.3. стойностен метод

3.2.3.1. използва се за определяне на разходите, приходите, финансовите резултати и други показатели.

3.3. характеристики на производствената програма

3.3.1. номенклатура

3.3.1.1. изразява видове продукти, които ще се произведат (N)

3.3.2. асортимент

3.3.2.1. количествена продукция от отделни видове – Q.N

3.3.3. асортиментна структура

3.3.3.1. показва процент на отделните видове в общата съвкупност. Асортимента и асортиментната структура оказват съществено влияние върху разходите, приходите и печалбата.

3.3.4. качество

3.3.4.1. – изразява степента, в която даден продукт задоволява индивидуалните или общите потребности

4. Себестойност на продукцията и услуги – същност видове и място в мениджмънта.

4.1. 1. Същност - сумата от разходи за производство и реализация на определен обем или единица продукция. Има важно значение за икономиката на предприятието, тъй като в нея се отразяват всички положителни и отрицателни страни на стопанската дейност.

4.2. 2. Видове себестойност.

4.2.1. според равнището, на което се определя:

4.2.1.1. индивидуална

4.2.1.1.1. себестойността на продукцията в конкретното предприятие. Тя съответства на конкретните организационно-технически, икономически и др. условия в предприятието.

4.2.1.2. средна производствена себестойност

4.2.1.2.1. съответства на средните организационно-технически, икономически и др. условия в предприятието, участва при образуването на стойността и по своето числено значение се доближава до индивидуалната себестойност на производителя с най-голям обем продукция. Cтърговска=Cтехнолог.+Pреализация

4.2.2. в зависимост от разходите:

4.2.2.1. Технологична

4.2.2.2. Търговска

4.2.2.2.1. включват се разходите за изпълнение на технологичния процес и разходите за реализация на продукцията.

4.2.2.3. включват се само разходите за изпълнение на технологичния процес.

4.2.2.4. пълна

4.2.2.4.1. включват се разходите за изпълнение на технологичния процес, разходите за реализация на продукцията и разходите за цялостната организация и управление.