Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Alteració i contaminació dels aliments. Fonts i factors by Mind Map: Alteració i contaminació dels aliments.  Fonts i factors
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Alteració i contaminació dels aliments. Fonts i factors

2.1 Alteració microbiana dels aliments

Característiques generals dels bacteris

Condicions de creixement

Principals bacteris patògens causants de malalties transmeses a través dels aliments

2.3 Alteració dels aliments per contaminants físics

2.2 Alteració dels aliments per contaminants químics