Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Alteració i contaminació dels aliments. Fonts i factors by Mind Map: Alteració i contaminació dels aliments. 
Fonts i factors
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Alteració i contaminació dels aliments. Fonts i factors

2.1 Alteració microbiana dels aliments

Característiques generals dels bacteris

Condicions de creixement

Principals bacteris patògens causants de malalties transmeses a través dels aliments

2.3 Alteració dels aliments per contaminants físics

2.2 Alteració dels aliments per contaminants químics