Alteració i contaminació dels aliments. Fonts i factors

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Alteració i contaminació dels aliments. Fonts i factors by Mind Map: Alteració i contaminació dels aliments.  Fonts i factors

1. 2.1 Alteració microbiana dels aliments

1.1. Característiques generals dels bacteris

1.2. Condicions de creixement

1.3. Principals bacteris patògens causants de malalties transmeses a través dels aliments

2. 2.3 Alteració dels aliments per contaminants físics

3. 2.2 Alteració dels aliments per contaminants químics