การพูด

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การพูด by Mind Map: การพูด

1. มารยาทในการพูด

1.1. มารยาทในการพูดในที่สาธารณะ

1.1.1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับโอกาส

1.1.2. ใช้คำพูดที่ให้เกียรติแก่ผู้ฟังเสมอ

1.1.3. ไม่พูดคำหยาบ

1.1.4. ไม่พูดพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่นในที่ประชุม

1.1.5. ไม่แสดงกิริยาอาการอันไม่สมควรต่อหน้าที่ประชุม

1.2. มารยาทในการพูดระหว่างบุคคล

1.2.1. เรื่องที่พูดควรเป็นเรื่องที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีความสนใจและพอใจร่วมกัน

1.2.2. ไม่พูดเรื่องของตนเองมากจนเกินไป

1.2.3. ไม่สอดแทรกเมื่อเขาพูดยังไม่จบ

1.2.4. พูดตรงประเด็นอาจพอออกนอกเรื่องบ้าง พอผ่อนคลายอารมณ์

1.2.5. เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

2. ความสำคัญของการพูด

2.1. การพูดมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอันมากไม่ว่าจะอยู่ที่ใดประกอบกับกิจการงานใดหรือคบหาสมาคมกับผู้ใด ผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงาน การคบหาสมาคมกับผู้อื่นตลอดจนการทำประโยชน์แก่สังคมล้วนแต่เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพในการพูดทั้งสิ้นการพูดมีความสำคัญต่อตนเอง เพราะถ้าผู้พูดมีศิลปะในการพูดก็จะเป็นคุณแก่ตนเองส่วนในด้านสังคมนั้น เนื่องจากเราต้องคบหาสมาคมและพึ่งพาอาศัยกันการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นจำเป็นต้องเป็นคนที่ “พูดดี” คือพูดไพเราะ น่าฟัง และพูดถูกต้องด้วย

3. องค์ประกอบของการพูด

3.1. ผู้พูด

3.2. เนื้อเรื่องที่จะพูด

3.2.1. Task 1

3.2.2. Task 2

3.3. ผู้ฟัง

3.3.1. Call 1

3.3.2. Call 2

3.4. เครื่องมือสื่อความหมาย

3.4.1. Meeting 1

3.4.2. Meeting 2

3.5. ความมุ่งหมายและผลในการพูดแต่ละครั้ง