ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป by Mind Map: ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

1. องค์ประกอบของกฎหมาย

1.1. ต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับใช้ที่ควบคุมความประพฤติของมนุษย์

1.2. ต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับใช้ที่มาจารัฏฐาธิปัตย์

1.3. ใช้ทั่วไปในเขตประเทศนั้นๆ

1.4. ต้องมีสภาพบังคับ/บทลงโทษ

2. การยกเลิกกฎหมาย

2.1. การยกเลิกโดยตรง

2.1.1. มีบทบัญญัติในกฎหมายฉบับนั้นเอง หรือในกฎหมายฉบับใหม่ระบุไม่ให้ใช้

2.2. การยกเลิกโดยปริยาย

2.2.1. กฎหมายฉบับใหม่ยกเลิกกฎหมายฉบับเก่า

2.3. การยกเลิกโดยศาลรัฐธรรมนูญ

2.3.1. ไม่มีผลบังคับใช้เพราะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ

2.4. การยกเลิกโดยผลแห่งคำพิพากษา

2.4.1. ศาลยุติธรรมพิจารณาให้เลิกใช้โดยไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภา เพราะขัดกับกฎหมายอื่น

3. ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย/กฎหมายลายลักษณ์อักษรและการบังคับใช้

3.1. รัฐธรรมนูญ

3.1.1. เป็นกฎหมายแม่บท

3.1.1.1. ใช้ในการปกครองประะเทศโดยกฎหมายหรือบทบัญญัติอื่นจะมาลบล้างมิได้

3.2. ประมวลกกฎหมาย

3.2.1. เป็นกฎหมายที่ได้จากการรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการใช้

3.2.1.1. เช่น ประมาลกฎหมายแพ่งและภาณิชย์

3.3. พระราชบัญญัติ

3.3.1. พระราชบัญญัติ

3.3.1.1. เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นตามนิติบัญญัติไม่ได้รวบรวมเป็นหมวดหมู่

3.3.1.1.1. เป็นการเฉพาะเรื่อง

3.3.2. พระราชกำหนด

3.3.2.1. ออกโดยฝ่ายบริหาร

3.3.2.1.1. ใช้ในยามฉุกเฉินเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของประเทศชาติ

3.3.3. พระราชกฤษฎีกา

3.3.3.1. ออกโดยฝ่ายบริหารโดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือนิติบัญญัติก็ได้

3.3.4. กฎกระทรวง

3.3.4.1. ออกโดยฝ่ายบริหารโดยไม่ต้องเสนอต่อรัฐสภา

3.3.4.1.1. ใช้ในการปกครองแต่ละกระทรวงนั้นๆ

3.3.5. กฎหมายองค์กรการบริหารส่วนท้องถิ่น

3.3.5.1. ใช้ในการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ

3.3.5.1.1. เทศบัญญัติ

3.3.5.1.2. ข้อบัญญัติจังหวัด

3.3.5.1.3. ข้องบังคับ