สารสนเทศทางการพยาบาล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สารสนเทศทางการพยาบาล by Mind Map: สารสนเทศทางการพยาบาล

1. ความหมาย

1.1. คือ ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ข่าว ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นหรือประสบการณ์ ต่างๆ ที่มีการบันทึก จัดพิมพ์ เป็นเช่น ตัวอักษร ตัวเลข เสียง สัญลักษณ์ รูปภาพ หรือกลิ่น หรือรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง และมีการถ่ายทอด เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆที่เหมาะสมทั้งในส่วนบุคคลและสังคม

2. ความสำคัญ

2.1. บุคคล

2.1.1. การเลือกใช้สารสนเทศที่มีคุณค่าจะทำให้การเรียนการสอน

2.2. องค์การ

2.2.1. ด้านการบริหาร ด้านการวางแผน กำหนดจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

2.3. เศรษฐกิจ

2.3.1. การทำธุรกิจใดๆ ผู้ลงทุนต้องแสวงหาสารสนเทศเกี่ยวกับวัตถุดิบ แรงงาน เงินทุน วิธีการผลิต ตลอดจนกระบวนการลงทุน

2.4. การศึกษา การวิจัย

2.4.1. การศึกษาค้นคว้าวิชาต่างๆ

2.5. การเมืองการปกครอง

2.5.1. รับทราบสารสนเทศเพื่อช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

2.6. ความสำคัญต่อสังคม

3. ประเภท

3.1. สารสนเทศจำแนกตามแหล่งสารสนเทศ

3.1.1. การจำแนกตามการรวบรวมหรือจัดทำสารสนเทศ

3.1.1.1. แหล่งปฐมภูมิ

3.1.1.1.1. สารสนเทศที่ได้จากแหล่งกำเนิดโดยตรงส่วนใหญ่เป็นความคิดริเริ่มที่รวบรวบออกมาในรูปแบบผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การค้นพบสิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีหรือนวัตกรรมใหม่ทางวิชาการ

3.1.1.2. แหล่งทุติยภูมิ

3.1.1.2.1. เป็นการนำเอาสารสนเทศในระดับปฐมภูมิมารวบรวมหรือเรียบเรียงขึ้นใหม่โดยวิธีการ สรุป ย่อ จัดหมวดหมู่หรือวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วเข้าใจง่าย

3.1.1.3. แหล่งตติยภูมิ

3.1.1.3.1. เป็นสารสนเทศที่จัดทำหรือพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ค้นหาสารสนเทศในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ สามารถใช้ประโยชน์ในการค้นหาสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชาได้

3.2. สารสนเทศจำแนกตามสื่อที่จัดเก็บ

3.2.1. กระดาษ แผ่นฟิล์มถ่ายรูป ซีดีรอม หรือดีวีดี

4. แหล่งสารสนเทศ

4.1. บุคคล

4.2. สื่อมวลชน

4.3. สถาบัน

5. การใช้ประโยชน์

5.1. สารสนเทศก่อให้เกิดการพัฒนา ประยุกต์ในงานด้านต่างๆ

5.2. สารสนเทศก่อให้เกิดการศึกษา วิจัยองค์ความรู้ใหม่

5.3. สารสนเทศก่อให้เกิดการสืบทอดทางวัฒนธรรม เป็นสื่อกลาง และบันทึกเรื่องราวต่างๆ

5.4. สารสนเทศก่อให้เกิดความเป็นเหตุเป็นผล ช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหา

5.5. สารสนเทศก่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อสื่อสารกับคนในสังคม

5.6. สารสนเทศก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติงาน การผลิตและบริการสารสนเทศก่อให้เกิดภูมิปัญญา ขจัดความไม่รู้ ความเชื่อโดยไม่มีเหตุผล

6. การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย

6.1. ฐานข้อมูล

6.1.1. ความหมาย

6.1.1.1. มวลสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันเก็บไว้อย่างเป็นระบบในสื่อค้นหา และอ่านด้วนคอมพิวเตอร์

6.1.2. ประเภท

6.1.2.1. ฐานข้อมูลต้นเรื่อง Full Text

6.1.2.1.1. มีเนื้อหาเต็มทั้งเอกสาร

6.1.2.2. ฐานข้อมูลบรรณานุกรม

6.1.2.2.1. ให้ข้อมูลชื่อเอกสารและอื่นๆที่ชี้ว่าเป็นเอกสารนั้น

6.1.2.3. ธนาคารข้อมูล

6.1.2.3.1. ให้ข้อมูลสั้นๆประเภท ตัวเลขิสถิติ กราฟ ตาราง

6.1.3. รูปแบบ

6.1.3.1. ฐานข้อมูลสำเร็จรูปในรูปแบบซีดีรอม

6.1.3.2. ฐานข้อมูลออนไลน์

6.1.4. วิธีสืบค้น

6.1.4.1. กำหนดคำค้นหาไว้หลายๆคำ คำค้นหาดังกล่าวควรเป็นคำที่มีความหมายตรงกับเรื่องที่ต้องการค้นหา

6.1.4.2. ถ้าได้คำตอบมากเกินไป ก็ควรเพิ่มตำค้นหาที่เฉพาะเจาะจงขึ้น

6.1.4.3. ใช้ตรรกะบูลีน

6.1.4.3.1. AND

6.1.4.3.2. OR

6.1.4.3.3. NOT

7. ทรัพยากรสารสนเทศ

7.1. สื่อสิ่งพิมพ์

7.1.1. หนังสือ

7.1.1.1. หนังสือสารคดี

7.1.1.2. หนังสือบันเทิง

7.1.2. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

7.1.2.1. วารสาร

7.1.2.2. นิตยสาร

7.1.2.3. หนังสือพิมพ์

7.1.3. จุลสาร

7.1.3.1. สิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก มีความหนาไม่มาก ประมาณ 5-48 หน้า

7.1.3.2. ให้ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจบในตัวเอง

7.1.4. กฤตภาค

7.1.4.1. บทความ ข่าว หรือภาพ ที่ตัดมาจากหนังสือพิมพ์ หรือเอกสารที่คัดทิ้งมาแปะลงกระดาษ บอกแหล่งที่มา กำหนดหัวเเรื่อง แล้วเก็บเข้าแฟ้มตามหัวเรื่อง

7.2. ทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิง

7.2.1. ประเภท

7.2.1.1. พจนานุกรม

7.2.1.2. สารานุกรม

7.2.1.3. นามานุกรม

7.2.1.4. อักรานุกรมชีวประวัติ

7.2.1.5. สารสนเทศอ้างอิงทางภูมิศาสตร์

7.2.1.6. หนังสือรายปี

7.2.1.7. หนังสือคู่มือ

7.3. ความหมาย

7.3.1. วัสดุรูปแบบต่างๆ เช่นกระดาษ สื่อดิจิตอล ที่บันทึกสารสนเทศ ที่ต้องถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่น

8. ระบบสารสนเทศในห้องสมุดและวิธีการสืบค้น

8.1. การจัดระบบห้องสมุด

8.1.1. ระบบทศนิยมดิวอี้ D.C.

8.1.1.1. เป็นการจัดแบ่งหนังสือที่นิยมใช้ใน โรงเรียนปฐมและโรงเรียนมีธยม

8.1.2. ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน L.C.

8.1.2.1. ใช้ตัวเลขโรมันเป็นสัญลักษณ์ ตั้งแต่ A-Z ตัวอักษรที่ไม่ได้นำมาใช้มี 5 ตัว I O W X Y

8.1.2.1.1. นิยมใช้ในหอสมุดขนาดใหญ่ ระดับมหาวิทยาลัย

8.1.3. หอสมุดแห่งแพทย์ชาติอเมริกัน NLM

8.1.3.1. ใช้จัดหนังสือหมวดหมู่ด้านการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีตั้งแต่ QS-QZ และ W-AZ

8.2. วิธีการค้นหา

8.2.1. กระบวนการในการค้นหาเอกสารหรือสารสนเทศที่ต้องการโดยใช้เครื่องมือช่วยค้นซึ่งห้องสมุดสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก

8.2.1.1. ประเภทเครื่องมือช่วยค้น

8.2.1.1.1. ข้อมูลสารสนเทศในรูปเอกสาร

8.2.1.1.2. อิเล็กทรอนิกส์

8.2.1.1.3. โดยใช้เสิร์ช เอ็นจิน

8.3. ห้องสมุด Library

8.3.1. ประเภท

8.3.1.1. ห้องสมุดโรงเรียน

8.3.1.2. ห้องสมุหมหาวิทยาลัย

8.3.1.3. ห้องสมุดเฉพาะ

8.3.1.4. ห้องสมุดประชาชน

8.3.1.5. หอสมุดแห่งชาติ