Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Examen FOL 22-12-2009 by Mind Map: Examen FOL 22-12-2009
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Examen FOL 22-12-2009

Tema 2 Contracte de treball

Acord entre treballador i empresari

Treballador presta serveis

Empresari remunera treballador

Persones

Físiques, Treballador, Empresari individual

Jurídiques, Societats, Comunitats de bens

Requisits treballador

Majors 18 anys

Menors 18 anys emancipats legalment, No poden fer, Treballs, Nocturns, Perillosos, Insalubres

Entre 16 i 18 anys independents o amb autorització pares

Estrangers

Requisits empresari

Persona jurídica, Inscripció registre mercantil

Elements contracte

Consentiment

Objecte

Causa

Forma del contracte

Per escrit, Temporals, Práctiques i formació, De duracio determinada, Per a foment indefinit, D'inserció

Elements necessaris

Clausules contractuals, Confidencialitat, No competencia, No competècia deslleial, Plena dedicació, Permanència

Periode de prova

Periode per provar idoneitat contractació

Durada, Conveni col·lectiu, No conveni col·lectiu, 6 mesos: tècnics, 2 mesos: altres

Mateixos drets i deures treballador, Alta Seguretat Social

Duració

Indefinit

Durada determinada, Obra o servei determinat, Subtitució treballadors amb reserva lloc treball, Contracte temporal inserció

Activitats excloses Dret laboral

Funcionaris

Prestacions personals obligatòries, Eleccions

Treballs títol amistat

Consellers o membres consells administració

Treballs familiars

Comissionistes

Activitats regulació especial

Directius

Esportistes

Penats

Artistes en espectacles públics

Representants de comerç

Treballdors al servei llar familiar

Drets i deures laborals

Drets bàsics, Lliure elecció treball, Lliure sindicació, Dret reunió, Dret vaga

Drets en relació treball, Formació en el treball, Higiene, Seguretat, No discriminació

Deures relació laboral, Treball, Diligent, Obeir ordres empresari, Obsevar mesures seguretat, Contribuir competitivitat empresa, No competència empresa

Tema 6 Modificació, supensió, extinció contracte treball

Modificació

Mobilitat funcional, Mateixa categoria, No requereix motiu, No temporal, Diferent categoria, Descendent, El temps imprescindible, Salari d'origen, Ascendent, 6 mesos-1any, Dret salari superior, Cobrir vacant, 8 mesos-2anys, Requereix causes, Econòmiques, Organizatives

Mobilitat geogràfica, Trasllat, >12 mesos 3 anys, Resolucions, Acceptar trasllat, Extingir contracte, Indemnització, Resolució Jutjat del Social, Reinserció, Indemnització, Col·lectiu, <100: 10, 100-300: 10%, >300: 30, Desplaçament, < 12 mesos 3 anys, Drets, Conservar categoria profesional, Cobrament despeses, 4 dies casa per 3 mesos

Modificacions substancials, Afecten, Jornada de treball, Horari, Règim de torns, Sistemes remuneracions, Sistemes treball, Funcions, Resolucions, Acceptar, Extingir contracte, Resolució Jutjat del Social, Tipus, Individual, Col·lectiu, Consultes, 15 díes, Preavís, 30 díes, Nombre

Suspensió

Cessen obligacions contractuals

Causes, Mutu acord parts, Excedència forçosa, Incapacitat temporal, Maternitat o paternitat, Acolliment menor 6 anys, Risc durant l'embaràs, Privació llibertat sentència no ferme, Força major temporal, Causes econòmiques, tècniques, organizatives o de producció, Exercici càrrec públic o sindical, Exercici dret vaga, Tancament legal empresa

Excedència, Voluntària, >2 i <5 anys, Antiguitat, Requisit 1 any, Es perd, No hi ha reserva lloc treball, Forçosa, Carrec públic representatiu o sindical, Reserva lloc treball i antiguitat, Dura mentre es manté el càrrec, Per atenció de fills, 3 anys màxim, Reserva lloc treball un any, > 1 any, Per atenció de familiars, < 1 any, Reserva lloc treball

Extinció

Empresari, Ha de notificar, Liquidació, Extinció definitiva

Treballador, Signa

Causes, Per voluntat treballador i empresari, Mutu acord parts, Treballador no té dret, Indemnització, Percepció desocupació, Clausules contracte, Fi temps convingut, Indemnització, 8 díes per any, < 1 any, part proporcional, > 1 any, Preavís 15 díes, Per voluntat treballador, Dimissió, No hi ha causa justificable, Preavís, Conveni col·lectiu, 15 díes, Abandó, Sense preavís, Possibles danys i perjudicis, Resolució causes justes, Incompliment empresari, Modificacions contracte, Perjudici professional, Menyscabament llibertat, Pagaments, Falta, Retards, Jutjat del Social, Indemnització, 45 díes x any max 42 men., Altre incompliment greu empresari, Per voluntat de l'empresari, Acomiadament, Disciplinari, Causes, Faltes repetides i injustificades, Assistència, Puntualitat, Indisciplina o desobediència, Ofenses verbals o físiques, Empresari, La seva familia, Treballadors empresa, Trangressió bona fe contractual, Abús de confiança, Disminució voluntària i continuada rendiment, Embriaguesa si repercuteix, Acuit, Per raó de, Origen racial o ètnic, Religió o conviccions, Discapacitat, Edat, Orientació sexual, Disposades al conveni col·lectiu, Requisits formals, Per escrit, Carta d'acomiadament, No és necessari preavís empresari, Impugnació, Demanda de conciliació, 20 dies despres acomiadament, Acte de conciliació, Dins 15 després presentació, Sense avinença, No hi ha acord, Amb avinença, Indemnització, 35 díes per any, Dret cobrar desocupació, Si no apareix treballador, S'arxiva expedient, Demanda Jutjat del Social, Treballador, Ha de portar, Termini de 20 dies per presentar, Resolució, Acomiadament, Nul, Causes discriminatòries, Constitució, Violació drets fonamentals, Violació llibertats públiques, Jurisprudència, Readmissió treballador, Salaris de tramitació, Procedent, Treballador, No té dret a, Indemnització, 20 díes any, max 12 men., Salaris de tramitació, Si té dret quan, Acomiadament col·lectiu, Improcedent, Empresari, Ocurreix quan, Causes no provades degudament, No complit exigències formals, Ha d'optar per, Readmissió treballador, Preval si treballador no es pronuncia, Pagament indemnització, 45 dies any, max 42 men., Prorrateig periodes < 1 any, Causes objectives, Ineptitud del treballador, Posterior a contractació, Falta d'adaptació treballador, Canvis tècnics, Raonables, 2 mesos després, Amortitzacions llocs treball, Nombre inferior acomiadament col·lectiu, Faltes d'assistencia, 20% 2 mesos seguits en 1 any, 25% 4 mesos discontinus en 1 any, Absentisme plantilla 5%, Insuficiència de consignació pressupostària, Col·lectiu, Indemnització, 20 díes x any max 12 men., Causa major, Altres causes, Mort, invalidesa o jubilació, Treballador, Empresari, Extinció personalitat jurídica empresa

Tema 1 Dret Treball

Fonts Dret

Nacionals

Internacionals

Principis aplicació normes laborals

Norma mínima, Norma máxima condiciona norma inferior

Norma més favorable, 2 o més normes, La que favoreix treballador

Irrenunciabilitat drets, Treballador

Condició més beneficiosa, Norma desfavorable, Prevaleix contracte

In dubio pro operario, Dubte tribunals, Treballador guanya

Fonts internacionals

Tractats internacionals, Limitats, Constitució

OIT, Convenis, Vinculants, Recomanacions, No vinculants, Resolucions, No obligatoris

Unió Europea, Reglaments, Obligatòries, Directives, Estats desenvolupen, Decisions, Casos particulars, Recomanacions, No obligatori, Dictàmen

Legislació espanyola

Texte refos llei estatut treballadors

Llei orgánica llibertat sindical

Llei prevenció riscos laborals

Llei infraccions i sancions ordre social

Texte Refós Llei General Seguretat Social

Texte refós Llei Procediment Laboral

Administració laboral

Ministeri de treball i assumptes socials, Desenvolupa normativa treball

CC. AA.

Inspecció treball, Garanteix compliment legislació laboral