Examen FOL 22-12-2009

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Examen FOL 22-12-2009 by Mind Map: Examen FOL 22-12-2009

1. Tema 6 Modificació, supensió, extinció contracte treball

1.1. Modificació

1.1.1. Mobilitat funcional

1.1.1.1. Mateixa categoria

1.1.1.1.1. No requereix motiu

1.1.1.1.2. No temporal

1.1.1.2. Diferent categoria

1.1.1.2.1. Descendent

1.1.1.2.2. Ascendent

1.1.1.2.3. Requereix causes

1.1.2. Mobilitat geogràfica

1.1.2.1. Trasllat

1.1.2.1.1. >12 mesos 3 anys

1.1.2.2. Desplaçament

1.1.2.2.1. < 12 mesos 3 anys

1.1.3. Modificacions substancials

1.1.3.1. Afecten

1.1.3.1.1. Jornada de treball

1.1.3.1.2. Horari

1.1.3.1.3. Règim de torns

1.1.3.1.4. Sistemes remuneracions

1.1.3.1.5. Sistemes treball

1.1.3.1.6. Funcions

1.1.3.2. Resolucions

1.1.3.2.1. Acceptar

1.1.3.2.2. Extingir contracte

1.1.3.2.3. Resolució Jutjat del Social

1.1.3.3. Tipus

1.1.3.3.1. Individual

1.1.3.3.2. Col·lectiu

1.2. Suspensió

1.2.1. Cessen obligacions contractuals

1.2.2. Causes

1.2.2.1. Mutu acord parts

1.2.2.2. Excedència forçosa

1.2.2.3. Incapacitat temporal

1.2.2.4. Maternitat o paternitat

1.2.2.5. Acolliment menor 6 anys

1.2.2.6. Risc durant l'embaràs

1.2.2.7. Privació llibertat sentència no ferme

1.2.2.8. Força major temporal

1.2.2.9. Causes econòmiques, tècniques, organizatives o de producció

1.2.2.10. Exercici càrrec públic o sindical

1.2.2.11. Exercici dret vaga

1.2.2.12. Tancament legal empresa

1.2.3. Excedència

1.2.3.1. Voluntària

1.2.3.1.1. >2 i <5 anys

1.2.3.1.2. Antiguitat

1.2.3.1.3. No hi ha reserva lloc treball

1.2.3.2. Forçosa

1.2.3.2.1. Carrec públic representatiu o sindical

1.2.3.2.2. Reserva lloc treball i antiguitat

1.2.3.2.3. Dura mentre es manté el càrrec

1.2.3.3. Per atenció de fills

1.2.3.3.1. 3 anys màxim

1.2.3.3.2. Reserva lloc treball un any

1.2.3.3.3. > 1 any

1.2.3.4. Per atenció de familiars

1.2.3.4.1. < 1 any

1.2.3.4.2. Reserva lloc treball

1.3. Extinció

1.3.1. Empresari

1.3.1.1. Ha de notificar

1.3.1.2. Liquidació

1.3.1.2.1. Extinció definitiva

1.3.2. Treballador

1.3.2.1. Signa

1.3.3. Causes

1.3.3.1. Per voluntat treballador i empresari

1.3.3.1.1. Mutu acord parts

1.3.3.1.2. Clausules contracte

1.3.3.1.3. Fi temps convingut

1.3.3.2. Per voluntat treballador

1.3.3.2.1. Dimissió

1.3.3.2.2. Abandó

1.3.3.2.3. Resolució causes justes

1.3.3.2.4. Altre incompliment greu empresari

1.3.3.3. Per voluntat de l'empresari

1.3.3.3.1. Acomiadament

1.3.3.4. Altres causes

1.3.3.4.1. Mort, invalidesa o jubilació

1.3.3.4.2. Extinció personalitat jurídica empresa

2. Tema 2 Contracte de treball

2.1. Acord entre treballador i empresari

2.1.1. Treballador presta serveis

2.1.2. Empresari remunera treballador

2.2. Persones

2.2.1. Físiques

2.2.1.1. Treballador

2.2.1.2. Empresari individual

2.2.2. Jurídiques

2.2.2.1. Societats

2.2.2.2. Comunitats de bens

2.3. Requisits treballador

2.3.1. Majors 18 anys

2.3.2. Menors 18 anys emancipats legalment

2.3.2.1. No poden fer

2.3.2.1.1. Treballs

2.3.3. Entre 16 i 18 anys independents o amb autorització pares

2.3.4. Estrangers

2.4. Requisits empresari

2.4.1. Persona jurídica

2.4.1.1. Inscripció registre mercantil

2.5. Elements contracte

2.5.1. Consentiment

2.5.2. Objecte

2.5.3. Causa

2.6. Forma del contracte

2.6.1. Per escrit

2.6.1.1. Temporals

2.6.1.2. Práctiques i formació

2.6.1.3. De duracio determinada

2.6.1.4. Per a foment indefinit

2.6.1.5. D'inserció

2.6.2. Elements necessaris

2.6.3. Clausules contractuals

2.6.3.1. Confidencialitat

2.6.3.2. No competencia

2.6.3.3. No competècia deslleial

2.6.3.4. Plena dedicació

2.6.3.5. Permanència

2.7. Periode de prova

2.7.1. Periode per provar idoneitat contractació

2.7.2. Durada

2.7.2.1. Conveni col·lectiu

2.7.2.2. No conveni col·lectiu

2.7.2.2.1. 6 mesos: tècnics

2.7.2.2.2. 2 mesos: altres

2.7.3. Mateixos drets i deures treballador

2.7.3.1. Alta Seguretat Social

2.8. Duració

2.8.1. Indefinit

2.8.2. Durada determinada

2.8.2.1. Obra o servei determinat

2.8.2.2. Subtitució treballadors amb reserva lloc treball

2.8.2.3. Contracte temporal inserció

2.9. Activitats excloses Dret laboral

2.9.1. Funcionaris

2.9.2. Prestacions personals obligatòries

2.9.2.1. Eleccions

2.9.3. Treballs títol amistat

2.9.4. Consellers o membres consells administració

2.9.5. Treballs familiars

2.9.6. Comissionistes

2.10. Activitats regulació especial

2.10.1. Directius

2.10.2. Esportistes

2.10.3. Penats

2.10.4. Artistes en espectacles públics

2.10.5. Representants de comerç

2.10.6. Treballdors al servei llar familiar

2.11. Drets i deures laborals

2.11.1. Drets bàsics

2.11.1.1. Lliure elecció treball

2.11.1.2. Lliure sindicació

2.11.1.3. Dret reunió

2.11.1.4. Dret vaga

2.11.2. Drets en relació treball

2.11.2.1. Formació en el treball

2.11.2.2. Higiene

2.11.2.3. Seguretat

2.11.2.4. No discriminació

2.11.3. Deures relació laboral

2.11.3.1. Treball

2.11.3.1.1. Diligent

2.11.3.2. Obeir ordres empresari

2.11.3.3. Obsevar mesures seguretat

2.11.3.4. Contribuir competitivitat empresa

2.11.3.5. No competència empresa

3. Tema 1 Dret Treball

3.1. Fonts Dret

3.1.1. Nacionals

3.1.2. Internacionals

3.2. Principis aplicació normes laborals

3.2.1. Norma mínima

3.2.1.1. Norma máxima condiciona norma inferior

3.2.2. Norma més favorable

3.2.2.1. 2 o més normes

3.2.2.1.1. La que favoreix treballador

3.2.3. Irrenunciabilitat drets

3.2.3.1. Treballador

3.2.4. Condició més beneficiosa

3.2.4.1. Norma desfavorable

3.2.4.1.1. Prevaleix contracte

3.2.5. In dubio pro operario

3.2.5.1. Dubte tribunals

3.2.5.1.1. Treballador guanya

3.3. Fonts internacionals

3.3.1. Tractats internacionals

3.3.1.1. Limitats

3.3.1.1.1. Constitució

3.3.2. OIT

3.3.2.1. Convenis

3.3.2.1.1. Vinculants

3.3.2.2. Recomanacions

3.3.2.2.1. No vinculants

3.3.2.3. Resolucions

3.3.2.3.1. No obligatoris

3.3.3. Unió Europea

3.3.3.1. Reglaments

3.3.3.1.1. Obligatòries

3.3.3.2. Directives

3.3.3.2.1. Estats desenvolupen

3.3.3.3. Decisions

3.3.3.3.1. Casos particulars

3.3.3.4. Recomanacions

3.3.3.4.1. No obligatori

3.3.3.5. Dictàmen

3.4. Legislació espanyola

3.4.1. Texte refos llei estatut treballadors

3.4.2. Llei orgánica llibertat sindical

3.4.3. Llei prevenció riscos laborals

3.4.4. Llei infraccions i sancions ordre social

3.4.5. Texte Refós Llei General Seguretat Social

3.4.6. Texte refós Llei Procediment Laboral

3.5. Administració laboral

3.5.1. Ministeri de treball i assumptes socials

3.5.1.1. Desenvolupa normativa treball

3.5.2. CC. AA.

3.5.3. Inspecció treball

3.5.3.1. Garanteix compliment legislació laboral