หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ การนำส่วนประกอบต่าง ๆ ของทัศนธาตุต่าง ๆ เช่น จุด เส้น รูปร่าง รูปทร...

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ การนำส่วนประกอบต่าง ๆ ของทัศนธาตุต่าง ๆ เช่น จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง ขนาด สัดส่วน แสงเงา สี ช่องว่าง และลักษณะผิว มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน by Mind Map: หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ การนำส่วนประกอบต่าง ๆ ของทัศนธาตุต่าง ๆ เช่น จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง ขนาด สัดส่วน แสงเงา สี ช่องว่าง และลักษณะผิว มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน

1. เอกภาพ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์

1.1. เอกภาพการแสดงออก

1.2. เอกภาพของรูปทรง

1.2.1. การขัดแย้ง การขัดแย้งทางองค์ประกอบ ศิลปะ ความขัดแย้งทางขนาด ทิศทาง ที่ว่าง หรือจังหวะ

1.2.2. การประสาน การทำให้เกิดความกลมกลืน -การเป็นตัวกลาง -การซ้ำ

2. ความสมดุล/ดุลยภาพ น้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบ ความเหมาะสมพอดีของส่วนต่างๆ

2.1. ดุลยภาพแบบสมมาตร ความสมดุลแบบซ้ายขวา เหมือนกันหรือเท่ากัน

2.2. ดุลยภาพแบบอสมมาตร ความสมดุลแบบซ้ายขวา ไม่เหมือนกันหรือไม่เท่ากัน

3. การเน้น จุดสนใจ การทำให้จุดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง แตกต่างดูพิเศษกว่าส่วนอื่นๆจะ อยู่ส่วนใดของภาพก็ได้

3.1. จุดเด่นรอง เป็นส่วนประกอบของจุดเด่นหลัก ทำหน้าที่สนับสนุนจุดเด่นหลัก ให้ภาพมีความสวยยิ่งขึ้น

3.2. จุดเด่นหลัก เป็นส่วนสำคัญของภาพ แสดงออกถึงเรื่องราว และเด่นชัดสุดในภาพ

4. สัดส่วน ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม ระหว่างขนาดขององค์ประกอบ ที่แตกต่างกัน

4.1. สัดส่วนที่เป็นมาตราฐาน มีลักษณะเป็นไปตามธรรมชาติ

4.2. สัดส่วนจากความรู้สึก เป็นไปตามเจตนารมณ์ มีลักษณะแตกต่าง

5. จังหวะลีลา การเคลื่อไหวต่อเนื่อง ซ้ำไปซ้ำมา ของเส้น สี รูปทรง น้ำหนัก จนเกิดจังหวะ และ ความห่าง ช่องไฟมีความเท่ากัน