Инвестиции

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Инвестиции by Mind Map: Инвестиции

1. Инвестиционни структури

1.1. Възпроизводстваща

1.1.1. Инвестиционната среда се определя от различни икономически, социални и политически процеси. Разработващия процеса трябва да е запознат с дейността си, силните слаби страни в съответния регион

1.2. Технологична

1.2.1. количествено съотношение м/у инвестициите, които се правят за строително монтажни работи, разходи за машини и съоръжения, разходи за проучвания, разходи за разработване на проекти, други разходи

2. Същност

2.1. Инвестициите са финансови, имуществени и интелектуални вложения на средства в определени обекти, за продължителен период от време с цел нарастване на доходите, разширяване капитала на вложителите и други положителни резултати.

2.1.1. Инвестиционната дейност представлява самото влагане на средствата и осъществяване на практически действия за нарастване на доходите, капитала или друг полезен ефект.

3. Видове инвестиции

3.1. чуждестранни

3.1.1. Това е всяко вложение на чуждестранно физическо или юридическо лице или негов клон в определени обекти

3.2. вътрешни

3.2.1. Инвестициите се правят от различни физически или юридически лица и институции в икономиката на страната

3.3. Според сектора на инвестиране

3.3.1. реални

3.3.1.1. отнасят се всички вложения , свързани с реалния сектор на икономиката

3.3.2. финансови

3.3.2.1. влагане на средства и ресурси от физически или юридически лица във финансовата сфера главно за закупуване на ЦК, акции и облигации и др.

3.4. според направлението на инвестиране

3.4.1. преки

3.4.1.1. имат пряка връзка с изграждането или разширяването на основния обект и основния предмет на дейност;

3.4.2. съпътсващи

3.4.2.1. ези вложения не са включени в разходите за основния обект, но съпътстват неговото изграждане и осигуряват неговото функциониране (пътища, водопроводи, канали, електропроводи и др.)

3.4.3. Взаимосвързани

3.4.3.1. средства , които осигуряват строителството на обекти за добиване на суровини, материали, горива, енергия и др., необходими са, за да функционира прекия обект.

3.5. според вида на активите

3.5.1. Инвестиции в дълготрайни активи

3.5.2. Инвестиции в краткотрайни активи

3.5.3. Инвестиции във финансови активи