ASSURE MODEL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ASSURE MODEL by Mind Map: ASSURE MODEL

1. APAKAH ITU ASSURE MODEL

1.1. ASSURE adalah model pembelajaran yang dapat digunakan untuk jenis media yang tepat dalam proses pembelajaran

1.2. Model ini dikembangkan untuk menciptakan aktiviti pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi.

2. ANALYZE LEARNER (Menganalisis Pelajar)

2.1. Menganalisis Pelajar

2.1.1. Guru kenalpasti ciri-ciri umum pelajar denga mengenalpasti umur, latar belakang, agama, jantina pelajar

2.1.2. Guru juga perlu kenalpasti tahap pengetahuan dan pengalaman pelajar dengan kenalpasti tahap penguasan pelajar serta sikap pelajar.

2.1.3. Guru perlu tahu tahap respon pelajar seperti pelajar boleh membuat tanggapan, berinteraksi dan memberi tindak balas kepada persekitaran pembelajaran.

2.1.4. Menurut Gardner, "Tidak semua orang mempunyai kebolehan yang sama, tidak semua orang belajar dengan cara yang sama".

3. STATE OBJECTIVES (Nyatakan Objektif Pembelajaran)

3.1. Guru perlu nyatakan objektif pembelajaran dengan mengunakan kaedah ABCD iaitu Audience, Behaviour, Conditions dan Degree.

3.1.1. Audience (Kumpulan Sasaran)

3.1.1.1. Ini kerana pembelajaran belaku apabila terhadap pelajar dan pelajar aktif

3.1.2. Behaviour (Perlaku)

3.1.2.1. Kerja yang menguraikan kebolehan baru yang akan diperolehi oleh kumpulan sasaran selepas pengajaran.

3.1.3. Conditions (Syarat)

3.1.3.1. Persembahan yang perlu diberi perhatian oleh pelajar.

3.1.4. Degree (Tahap)

3.1.4.1. Piawai persembahan yang akan dinilai

3.1.5. Contohnya adalah seperti :-

3.1.5.1. Diakhir pembelajaran ini PELAJAR akan MEMAHAMI KAEDAH PEMBELAJARAN dengan TEPAT.

3.1.5.1.1. Pelajar (Kumpulan Sasaran)

3.1.5.1.2. Memahami (Perlaku)

3.1.5.1.3. Kaedah Pembelajaran (Syarat)

3.1.5.1.4. Tepat (Tahap)

4. SELECT METHODS, MEDIA DAN MATERIALS (Pemilihan Kaedah, Media dan Bahan)

4.1. Pemilihan kaedah adalah penting untuk memastikan objektif pengajaran tercapai dan kaedah yang digunakan bersesuaian dengan objektif pengajaran.

4.2. Pemilihan Media yang menarik dapat menarik minat dan mencetuskan motivasi kepada pelajar seperti imej/gambar, teks, audio dan muzik.

4.3. Pemilihan Bahan yang bersesuaian penting bagi memastikan pelajar tidak bosan dan jemu.

5. UTILIZE MEDIA & MATERIALS

5.1. sebelum menggunakan bahan, proses pratonton bahan dilakukan bagi memastikan bahan yang akan digunakan tidak mendatangkan masalah semasa sesi pengajaran dan memberlajaran dilaksanakan.

5.2. Kesedian bahan dilakukan bagi memastikan kesemua pealatan yang ingin digunakan mengikutkan susunan dan turutan.

5.3. sediakan persekitaran yang selasa dengan menyusun kemudahan dan bahan yang ingin digunakan bagi membolehkan pelajar menggunakan bahan dan media dengan selasa.

6. REQUIRE LEARNER PARTICIPATIONS (Penglibatan Pelajar)

6.1. Melibatkan pelajar dalam sesi pembelajaran dan pengajaran dengan mengadakan perbincangan, gerak kerja berkumpulan, kuiz, latih tubi dan latihan berkumpulan.

7. EVALUATE DAN REVISE (Nilai dan Semak)

7.1. Guru perlu melakukan penilaian pencapai pelajar bagi memastikan pelajar memahami sesi pembelajaran.

7.2. Guru juga perlu penilaian kaedah dan media bagi memastika pelajar dapat memahami dan tahu mengunakan kaedah dan media yang dipelajari.

7.3. Penilaian dan semakana adalah perlu untuk guru melakukan penambahbaikan apa sesi pengajarana dan pembelajaran pada masa akan dapat.