ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ

Plan your Research & Development and track all outcomes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ by Mind Map: ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ

1. Организиране

1.1. проектиране на организационен модел

1.2. подбор

1.3. обучение

1.4. разпределение на кадрите

1.5. образуване на комуникационни и информационни мрежи

2. РАБОТНИ МЕСТА ПО ОТДЕЛИ

2.1. Отдел финанси

2.2. производствен отдел

2.3. търговски и маркетингов отдел

2.4. правен отдел

2.5. отдел иновации

2.6. счетоводен отдел

2.7. други

3. УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

3.1. Закон за безопасни условия на труд ЗБУТ

3.1.1. Стимулира подобренията на безопасността и здравето на работещите

3.1.2. книги за инструктаж

3.1.3. спазване на изисквания за стандарти за качество

4. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛИЧНОСТТА НА ПРЕДПРИЕМАЧА

4.1. Висок творчески потенциал

4.2. необходимост от самостоятелност и независимост

4.3. поемане на управленски, финансов и социален риск

4.4. постоянен и упорит труд

4.5. готовност за взимане на бързи решения

4.6. самоанализиране, самооценка и самопризнаване на грешки

4.7. бързо стабилизиране след провал

4.8. оптимизъм

5. УПРАВЛЕНСКИ И СТОПАНСКИ ФУНКЦИИ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

5.1. УПРАВЛЕНСКИ ФУНКЦИИ

5.1.1. ОРГАНИЗИРАНЕ

5.1.1.1. разпределения в йерархичните равнища

5.1.2. ПЛАНИРАНЕ

5.1.2.1. разработване на планове

5.1.2.2. разработване на програми с конкретни отговорности и срокове

5.1.3. КОНТРОЛИРАНЕ

5.1.3.1. проверка на изпълнението на задачите и дейностите

5.2. СТОПАНСКИ ФУНКЦИИ

5.2.1. Производствена дейност

5.2.2. маркетинг

5.2.3. иновации

5.2.4. финансова функция

5.2.5. информационна функция

6. ОСУ

6.1. Видове организационни структури на управление

6.1.1. Традиционни ОСУ

6.1.1.1. линейна

6.1.1.1.1. висше ръководство

6.1.1.1.2. линеен ръководител

6.1.1.2. линейно-щабна

6.1.1.2.1. висше ръководство

6.1.1.2.2. линеен ръководител

6.1.1.2.3. щаб от сътрудници

6.1.1.3. функционална

6.1.1.3.1. функционален ръководител или ръководители

6.1.1.3.2. изпълнители

6.1.2. Съвременни ОСУ

6.1.2.1. линейно-фунционална

6.1.2.1.1. функц.принцип на организационно структуриране на високите нива

6.1.2.1.2. линеен принцип на изграждане

6.1.2.2. дивизионна

6.1.2.2.1. основата за групиране са изходите на организацията (продукти и услуги)

6.1.2.3. матрична

6.1.2.3.1. основава се на функционалния и дивизионалния принцип

7. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

7.1. ФАКТОРИ

7.1.1. икономическото състояние

7.1.2. социалното положение

7.1.3. индустриалния сектор

7.1.4. конкуренцията

7.1.5. нормативната рамка

7.2. Управленска функция

7.2.1. планиране

7.2.2. организиране

7.2.3. ръководене

7.2.4. контрол

7.3. Организиране

7.3.1. цели

7.3.2. елементи

7.3.3. връзки между целите и елементите

7.4. ЗАКОНИ

7.4.1. ТЗ

7.4.2. ЗМСП

7.4.3. Закон за счетоводството

7.5. Организация

7.5.1. система

7.5.2. организираща дейност

7.5.3. резултат от дейността на хората

7.5.4. съвкупност от мерки и дейности за реализация

7.5.5. съвкупност от управленски нива, сектори, подразделения, филиали