Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Основи педагогічних досліджень by Mind Map: Основи педагогічних
досліджень
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Основи педагогічних досліджень

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям / С.У. Гончаренко. – К.: АПН України, 1995. – 45 с. 2. Іванюк Г.І. Як підготувати і захистити магістерську роботу з дошкільної педагогіки та психології / Г.І. Іванюк, К.В. Карасьова: Метод.посіб. – К.: «Сім кольорів», 2010. – 110 с. 3. Кловак Г. Т. Основи педагогічних досліджень : навч. посіб. для студ. пед. спец. вузів / Г. Т. Кловак. – Чернігів, 2003. – 260 с. 4. Кочетов, А. И. Культура педагогического исследования / А. И. Кочетов. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Ред. журн. «Адукацыя и выхавание», 1996. – 312 с. 5. Лузан П.Г. Основи науково-педагогічних досліджень / П.Г.Лузан, І.В.Сопівник, С.В.Виговська. – К., 2012. – 219 с. Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/4710/1/S.VYGOVSJKA_POSIBNYK.pdf 6. Мартиненко С.М. Організація науково–дослідницької роботи студентів з педагогічних дисциплін : навч.метод. посіб. / С.М. Мартиненко, А.М.Москаленко. – Кам’янецьПодільський, 2007. – 56 с. 7. Образцов, П. И. Эмпирические методы психолого-педагогического исследования / П. И. Образцов // Методы и методология психолого-педагогического исследования. – СПб., 2004. – С. 76–123. 8. Основи наукового педагогічного дослідження // Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / за ред. З. Н. Курлянд. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К., 2007. – С. 23–70. 9. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2003. – 116 с. 10. Рудницька О.П. Основи педагогічних досліджень / О.П.Рудницька, А.Г.Болгарський, Т. Ю. Свистєльнікова. – К.: Експрес, 1998. – 145 с. 11. Сурмін Ю.П. Майстерня вченого: підручник для науковця / Ю.П.Сурмін. - К., 2006. – 250с. 12. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень / Г.С. Цехмістрова. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 240 с.

Додаткова література

1. Абдулина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования / О.А. Абдулина. – М.: Просвещение, 1990. – 141 с. 2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи України [підр] / А.М. Алексюк. – К.: Либідь, 1998. – 560 с. 3. Бурчин М.Н. Введение в современную точную методологию науки: структуры систем знаний / М.Н. Бурчин, В.И. Кузнецов. – М.; АО«Аспект-Пресс», 1994. – 120 с. 4. Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление. Практическое пособие / Под ред. Н.И. Загузова. Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 2003. – 25 с. 5. Воловик П.М. Теорія імовірності і математична статистика в педагогіці / П.М.Воловик. – К., 1986 – 222с.. 6. Гершунский Б.С. Прогностические методы в педагогике. – К.: Вища школа, 1994. – 207 с. 7. Доброхот М.І. Сучасне і майбутнє української науки // Текст промови на ІІІ Всеукраїнському форумі українців 18-20 серпня 2001 р., м. Київ// Освіта і управління. – № 3-4 – 2001. – С. 7-13. 8. Коржуев А.В. Начинающему аспиранту: избранные фрагменты методологии и истории педагогіки / А.В. Коржуев. – М.: Янус, 1999. – 95с. 9. Корольчук М.С. Психодіагностика / М.С. Корольчук. – К., 2004. 10. Кочетов А.И. Культура педагогического исследования [2-е изд.] / А.И.Кочетов. – Минск, 1996 – 312 с.

МОДУЛЬ І. НАУКА І НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Лекції

1. Історичні передумови та основні етапи розвитку науки. Наука як соціальний інститут, Основні поняття теми: релігійний світогляд, наука, класифікація наук, соціальний інститут.

2. Наука і освіта, Основні поняття теми: освіта, реформа освіти, освітня парадигма.

3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень, Основні поняття теми: інформація, документи, бібліотечний фонд, бібліотечні каталоги, наукова інформація.

4. Реферування тексту. Реферативний огляд. Анотований реферат, Основні поняття теми: реферат, реферування, наукова публікація.

Семінарські заняття

1. Наука – продуктивна сила суспільства

2. Особливості пошуку наукової інформації

Практичні заняття

1. Анотування і реферування наукових текстів.

Модульний контроль

Тести, письмова відповідь

Самостійна робота

Тема 1. Історія становлення і розвитку науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут., 1. Схематично зобразити етапи розвитку науки., 2. Зробити письмовий порівняльний аналіз тлумачення одного з базових понять курсу.

Тема 2. Наука і освіта., 1. На основі аналізу статей журналу „Початкова школа”, збірників наукових праць визначити коло проблем для психолого-педагогічних досліджень в галузі початкової освіти (запропонувати 3-5 проблем, які доцільно досліджувати на сучасному етапі).

Тема 3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень, 1. Ознайомитись з вимогами ВАК щодо оформлення списку літератури. http://journ.univ.kiev.ua/docs/Prikladi%20oforml%5B1%5D.pdf, 2. Скласти список першоджерел (монографії, статті у періодичних виданнях, статті у наукових збірниках) до обраної студентом проблеми дослідження згідно з вимогами до їх оформлення.

Тема 4. Реферування тексту. Основні вимоги до реферату. Реферативний огляд. Анотований реферат., Зробити анотацію та реферувати текст першоджерел (на вибір студента).

МОДУЛЬ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Лекції

5. Методологія теоретичних та експериментальних досліджень, Основні поняття теми: наукознавство, методологія, метод дослідження, наукова новизна, практична цінність, апробація результатів.

6. Особливості проведення психолого-педагогічного дослідження, Основні поняття теми: рівні досліджень, емпіричне дослідження, теоретичне дослідження, наукова проблема, програма дослідження.

7. Студентські наукові роботи. Вимоги до написання та порядок захисту курсових, бакалаврських, магістерських робіт, Основні поняття теми: курсова робота, дипломна робота, магістерська робота.

8. Винахідництво і розвиток наукової творчості. Відкриття і винаходи, Основні поняття теми: Винахідництво, відкриття, винаходи, наукові ступені, аспірантура, докторантура.

Семінарські заняття

3. Основи методології наукового дослідження

Практичні заняття

2. Наукове дослідження дітей молодшого шкільного віку

3. Курсова, бакалаврська, роботи: написання, оформлення, захист

Модульний контроль

Тести, письмова відповідь

Самостійна робота

Тема 5. Методологія теоретичних та експериментальних досліджень, 1. Схематично зобразити теоретичні та емпіричні методи дослідження., 2. Дібрати кілька зразків анкет з психолого-педагогічної проблематики та зробити письмовий аналіз однієї з них на предмет відповідності вимогам до розробки анкети.

Тема 6. Особливості проведення психолого-педагогічного дослідження, 1. Розробити анкету для батьків, питання інтерв'ю для педагогів та план бесіди з дітьми (тема «Пізнавальний інтерес шести-семи річних дітей»)., 2. Провести одну з форм опитування та узагальнити результати.

Тема 7. Мета і значення курсових, дипломних, магістерських робіт. Структура робіт, вимоги до змісту, порядок захисту наукових робіт., 1. Сформулювати об'єкт, предмет, мету, завдання до теми курсової роботи., 2. Скласти таблицю вимог до студентських наукових робіт.

Тема 8. Винахідництво і розвиток наукової творчості. Відкриття і винаходи., 1. Ознайомитися із програмою «Адаптація до школи» (розробка Е.Александровської, Н. Куренкової) (Коробко С.Л. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний посібник / С.Л. Коробко, О.І.Коробко. – К.: Літера ЛТД, 2006 . – С. 253 – 258). http://diagnost-pi.at.ua/load/knigi/adaptacija_do_shkoli_rozrobka_e_aleksandrovskoji_n_kurenkovoji/2-1-0-42

ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

ІНДЗ виконується як пошуковий проект на обрану тему студентом

Орієнтовна структура проекту:, - розкрити обрану тему у вигляді електронного журналу (каталогу);, -презентувати результати

Пояснювальна записка

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА   В наш час у всіх сферах соціального життя визначальним стає фактор соціального використання інтелектуального потенціалу кожної особистості. Тому в процесі  підготовки студентів у вищій школі важливо не лише давати знання  та формувати  навички  в  галузі певної професійної діяльності, а  й розвивати дослідницько-наукові вміння майбутніх педагогів . Система навчання у вищій школі – це багатогранний процес, який складається з цілої низки взаємопов’язаних елементів. Серед них важливе місце посідають уміння працювати з науковою інформацією, правильно визначати мотиви навчання. Робоча навчальна програма з дисципліни «Основи педагогічних досліджень» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою педагогіки на основі освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів відповідно до навчального плану для всіх спеціальностей денної форми навчання. Курс дисципліни «Основи педагогічних досліджень» є узагальнюючим. Вивчення його збігається з початком роботи студентів над виконанням курсових, дипломних та магістерських наукових робіт за обраним ними фахом і періодом активної участі молодих спеціалістів у науково-дослідній роботі кафедри. Одним із шляхів творчого сприйняття основ сучасної науки є систематика науково-дослідних робіт із її актуальних питань. Практика показує, що наукова праця істотно підвищує інтерес до вивчення загальних і спеціальних дисциплін за обраною спеціальністю, сприяє формуванню теоретичних і практичних навичок, необхідних фахівцю-досліднику, розширює науковий кругозір і здібності до проведення методологічного аналізу і критичного розуміння досягнень сучасної науки. Основні завдання дисципліни торкаються важливих питань, а саме: а) цілісне уявлення про науку як про систему знань і метод пізнання; б) загальний аналіз методології та визначення її місця в науковому пізнанні; в) викладання сутності загальнонаукових і конкретно-наукових методів і принципів дослідження; г) планування і організація наукового експерименту; д) обробка результатів наукових спостережень та їх оформлення; е) робота з науковою літературою і підготовка матеріалів до друку, у тому числі й оформлення курсових, дипломних та інших науково-дослідних робіт; ж) інформація про місце відкриттів, винаходів і раціоналізаторських пропозицій у системі вищих закладів освіти України. Робочу навчальну програму укладено відповідно до Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні ступеневої освіти та Галузевих стандартів вищої освіти, освітньо-кваліфікаційної характеристики для професіоналів освітньо-кваліфікаційного рівня  “бакалавр” (напряму підготовки «Початкова освіта»). Мета курсу дисципліни «Основи педагогічних досліджень»  – формування у майбутніх педагогів методологічної компетентності. Основні уміння:   обирати проблему наукового дослідження; формулювати об'єкт, предмет, гіпотезу, мету і завдання дослідження; працювати з першоджерелами, застосовуючи теоретичні методи дослідження; організовувати процедуру психолого-педагогічного дослідження; добирати оптимальні методики дослідження; оформляти результати дослідження відповідно до вимог щодо підготовки і написання наукових робіт. Навчальна програма даного курсу розрахована на 72 години і представлена двома змістовними модулями, завданнями для семінарських занять, ІНДЗ та самостійної роботи студентів. У програмі рекомендовано форми контролю за практичною та самостійною роботою студентів до кожного модуля. Форма контролю – залік (ПМК).