Предприемачество и мениджмънт

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Предприемачество и мениджмънт by Mind Map: Предприемачество и мениджмънт

1. Обществена и държавна организация

1.1. Цели

1.2. Елементи

1.3. Връзки между целите и елементите

2. Организация на предприемаческа дейност

2.1. Фактори

2.1.1. развитие на индустриалния сектор

2.1.2. конкуренция

2.1.3. съвършенна

2.1.4. несъвършенна

2.1.5. други

2.2. Закони

2.2.1. ТЗ

2.2.2. ЗМСП

2.2.3. Закон за счетоводство

2.2.4. Закон за защита на конкуренцията

3. Видове ОСУ

3.1. Организационни ОСУ

3.1.1. Линейна

3.1.2. Линейно - щабна

3.1.3. Функционална

3.2. Съвременни ОСУ

3.2.1. Линейно- функционална

3.2.2. Дивизионална

3.2.3. Матрична

4. Условия на труд в предприемаческата организажия- регламент

4.1. ЗБУТ

4.2. Ергономични условия на труд- стандарт за качество OHSAS 18001- 2007

5. Работни места по отдели

5.1. Отдел финанси

5.2. Пройзводствен отдел

5.3. Търговски и маркетингов отдел

5.4. Правен отдел

5.5. Счетоводен отдел

5.6. RSD (отдел иновации

6. Функции на управление

6.1. Управленски

6.1.1. Планиране

6.1.2. Организиране

6.1.3. Контролиране

6.1.4. Контролинг

6.2. Стопански

6.2.1. Проъзводствена дейност

6.2.2. Маркетинг

6.2.3. Иновации

6.2.4. Финансова функция

6.2.5. Информационна функция

7. Характеристики на личността на предприемача

7.1. Индивид суникални личностни характеристики, който поема рискове и инвестира ресурси, за да създаде нещо ново- нов продукт, тех. система,, технология или нов начин за пройзводство на нещо, което вече съществува, или да формира нов пазар.