УЧР

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
УЧР by Mind Map: УЧР

1. Управление на персонала като система.

2. Задачи на УЧР

2.1. Дейности, свързани с УЧР

2.2. Стратегическо § Оперативно УЧР

3. Мениджмънта на ЧР като система от методи

3.1. Икономически методи

3.2. Организационни

3.3. Социални, управленски § административни

4. Фактори, влияещи върху мениджмънта на ЧР

4.1. Външни

4.1.1. фактори с пряко влияние върху УЧР

4.1.1.1. фактори с косвено влияние върху УЧР.

4.1.2. Състоянието на трудовия пазар. Липсата или наличието на достатъчно и с необходимата подготовка и специалност, кадри оказва съществено влияние върху процеса на планирането на човешките ресурси, върху избора на източниците за наемане на нови кадри. •Състоянието на икономиката влияе комплексно върху състоянието на пазара на труда, върху цената на трудовите, материални, финансови, енергийни и други ресурси, върху очакванията и поведението на потребителите, върху настроенията и очакванията на заетите и цялото население. •Научно-техническите постижения променят условията и организацията на труда, комуникациите между заетите, предявяват нови изисквания към подготовката на работната сила, провокират промени в организационно-управленската структура и методите на управление на заетите. •Социално-културните фактори са свързани с очакванията и поведението на работната сила и пряко кореспондират с механизмите за мотивация за труд. •Политическите фактори влияят върху състоянието на икономиката и от тук върху цялостната управленска дейност, свързана с персонала. По подобен начин влияят и международните събития.

4.2. Вътрешни

4.2.1. •размерът на организацията •типът организационно-управленска структура (ОСУ) •финансовото състояние на организацията •организационната култура •ценностната система на топмениджърския състав и неговата управленска подготовка.

5. Организиране на ЧР

5.1. Типове ОСУ

5.1.1. традиционни

5.1.2. Съвременни