Предприемачество и мениджмънт

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Предприемачество и мениджмънт by Mind Map: Предприемачество и мениджмънт

1. Управленски функции - планиране, управление, регулиране и контрол. ОСУ. Конторлът в управлението на предприемаческата организация.

2. Финансиране и кредитиране на дребният бизнес. Източници на финансиране.

3. Функциониране на предприятието. Пазарни условия.

4. Бизнес планиране. Планове за бизнес, маркетинг, доставяне на суровини и материали, и финансиране.

5. Обкръжаваща среда на предприятието. Външна и вътрешна.

6. Класификация на предприятията. Предприятието - основен икономически субект.

7. Стратегия и политика.

8. Видове анализ - ситуационен, системен, финансов, SWOT, PEST

9. Капитал и инвестиции на организацията.

10. Конкурентен анализ и избор на стратегия.

11. Теории за предприемачеството

12. Предприемачески процес. Видове предприемачи - основни характеристики. Иновации.