Strateginen oppiminen, oppimisen motivaatio ja motivaation säätely teknologiatuetussa oppimisessa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Strateginen oppiminen, oppimisen motivaatio ja motivaation säätely teknologiatuetussa oppimisessa by Mind Map: Strateginen oppiminen, oppimisen motivaatio ja motivaation säätely teknologiatuetussa oppimisessa

1. 4. Miten teknologian avulla voidaan tuoda näkyväksi niitä prosesseja, jotka vaikuttavat taktiikoiden valintaan ja käyttöön?

1.1. Syntyy seurattava jälki

1.1.1. taktinen valinta

1.1.1.1. alleviivaukset

1.1.1.2. ydintermien mieleenpainaminen

1.1.1.3. muistiinpanot

1.1.1.4. käsitekartta

1.1.1.5. miellekartta

1.1.1.6. aiemmin opitun kriittinen analysointi

1.1.1.7. omin sanoin selittäminen

1.1.2. metakognitio

1.1.2.1. oppimisjäljen seuraaminen

1.1.2.1.1. reflektoiminen

1.1.2.1.2. itsesäätely

1.1.3. Välineet

1.1.3.1. gStudy

1.1.3.2. nStudy

1.2. Omista oppimistaktisista valinnoista tietoiseksi tuleminen

1.2.1. Oman oppimisstrategian syntyminen ja siitä tietoiseksi tuleminen

2. 1. Mitä tekijöitä tulee motivaation ja emootioiden näkökulmasta ottaa huomioon, kun vertailee erilaisten teknologioiden käyttöä oppimisen tukena?

2.1. Itsesäätelyn eri vaiheet (ja niiden tukeminen teknologialla)

2.1.1. tavoitteeseen sitoutuminen

2.1.2. tavoitteen saavuttaminen

2.1.3. arvio tavoitteen onnistumisesta

2.2. itsesäätelyprosessi (ja sen näkyväksi tekeminen)

2.2.1. emootioiden, tavoitteiden ja kilpailevien motiivien tunnistaminen

2.2.2. kiinnostuksen herättäminen, ylläpitäminen ja säätely

2.2.3. asiakokonaisuuksien tunnistaminen ja olennaisen poimiminen

2.2.4. itsesäätelyn tarpeen tunnistaminen

2.3. näkemys itsestä oppijana

2.3.1. motivationaaliset haasteet

2.3.1.1. teknologialla haasteet näkyväksi

2.3.1.2. itsesäätelyn tukeminen

2.3.2. mitkä asiat vaikuttavat oppimiseen

2.3.3. miten selittää onnistumista/epäonnistumista

2.3.4. itsetuntemuksen kehittäminen

2.3.4.1. oppijaprofiilin avulla

2.4. strategisen oppimisen taidot lisäävät motivaaatiota ja itsesäätelyä

3. 2. Kuinka motivaation säätelyä voi tukea ja kehittää hyödyntämällä teknologiaa?

3.1. Tiedostaminen

3.1.1. priorisointi

3.1.2. tunteet

3.1.3. arvionti

3.1.4. tekniset tavoitteet tietoisiksi

3.1.5. tietoisuuden herättäminen

3.1.5.1. emootiot näkyviksi

3.1.5.1.1. teknologian avulla jatkuvat kysymykset

3.1.6. kilpailevat tavoitteet

3.2. näkyväksi tekeminen

3.3. ymmärtäminen

3.3.1. itsesäätöinen oppiminen

4. 3. Miksi teknologian käyttö itsessään ei takaa laadukasta oppimista?

4.1. teknologia on työkalu

4.1.1. parhaimmillaan auttaa strategista, ymmärtävää oppimista

4.1.1.1. opettaa ja helpottaa eri taktiikoiden käyttöä

4.1.1.2. opettajan hyvät teknologiataidot

4.1.1.3. oppijan taidot ja motivaatio teknologian käyttöön

4.1.1.4. oppimisen itsesäätelyn tukeminen

4.1.1.5. motivaation ja emootioiden näkyväksi tekeminen

4.1.1.6. pedagoginen malli ja sopiva strukturointi

4.1.2. pahimmillaan muodostuu esteeksi oppimiselle

4.1.2.1. motivationaalisia haasteita

4.1.2.1.1. erilaiset kiinnostuksen kohteet

4.1.2.2. pedagogisesti väärin käyttäminen

4.1.2.3. oppimateriaalin soveltuvuus teknologiaan

4.1.2.4. oppijan pelko teknologiaa kohtaan

4.1.2.5. tekniikan käytettävyys/toimimattomuus

5. 5. Miten tehtävä, ympäristö, tilanne jne. vaikuttavat motivaatioon?

5.1. yhteisvaikutus

5.1.1. motivaatioon suuntaava

5.1.2. motivaatiota estävä

5.1.3. toimintaa ylläpitävä

5.2. tehtävä

5.2.1. arvokas itselle

5.2.2. kognitiivinen konflikti

5.2.3. pedagoginen malli ja stukturoinnin taso

5.2.4. ulkoinen palkkio

5.3. tilanne

5.3.1. vie huomion

5.3.2. sulkee tietoisesti häiriön pois

5.3.3. tilanteiden yhteisvaikutus

5.4. ympäristö

5.4.1. fyysinen

5.4.1.1. tuttu on turvallinen

5.4.1.2. uusi voi motivoida seikkailunhaluista

5.4.1.3. teknologia sinänsä joillekin motivoivaa

5.4.1.4. teknologia joillekin kauhistus

5.4.2. sosiaalinen

5.4.2.1. vuorovaikutus

5.4.2.2. arvot

5.4.3. psyykkinen

5.4.3.1. aikaisemmat kokemukset ja niiden tulkinta