Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Strateginen oppiminen, oppimisen motivaatio ja motivaation säätely teknologiatuetussa oppimisessa by Mind Map: Strateginen oppiminen, oppimisen
motivaatio ja motivaation säätely
teknologiatuetussa oppimisessa
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Strateginen oppiminen, oppimisen motivaatio ja motivaation säätely teknologiatuetussa oppimisessa

Taktiikoiden valinnan kautta strategiaan

4. Miten teknologian avulla voidaan tuoda näkyväksi niitä prosesseja, jotka vaikuttavat taktiikoiden valintaan ja käyttöön?

Syntyy seurattava jälki

taktinen valinta, alleviivaukset, ydintermien mieleenpainaminen, muistiinpanot, käsitekartta, miellekartta, aiemmin opitun kriittinen analysointi, omin sanoin selittäminen

metakognitio, oppimisjäljen seuraaminen, reflektoiminen, itsesäätely

Välineet, gStudy, nStudy

Omista oppimistaktisista valinnoista tietoiseksi tuleminen

Oman oppimisstrategian syntyminen ja siitä tietoiseksi tuleminen

1. Mitä tekijöitä tulee motivaation ja emootioiden näkökulmasta ottaa huomioon, kun vertailee erilaisten teknologioiden käyttöä oppimisen tukena?

Itsesäätelyn eri vaiheet (ja niiden tukeminen teknologialla)

tavoitteeseen sitoutuminen

tavoitteen saavuttaminen

arvio tavoitteen onnistumisesta

itsesäätelyprosessi (ja sen näkyväksi tekeminen)

emootioiden, tavoitteiden ja kilpailevien motiivien tunnistaminen

kiinnostuksen herättäminen, ylläpitäminen ja säätely

asiakokonaisuuksien tunnistaminen ja olennaisen poimiminen

itsesäätelyn tarpeen tunnistaminen

näkemys itsestä oppijana

motivationaaliset haasteet, teknologialla haasteet näkyväksi, itsesäätelyn tukeminen

mitkä asiat vaikuttavat oppimiseen

miten selittää onnistumista/epäonnistumista

itsetuntemuksen kehittäminen, oppijaprofiilin avulla

strategisen oppimisen taidot lisäävät motivaaatiota ja itsesäätelyä

2. Kuinka motivaation säätelyä voi tukea ja kehittää hyödyntämällä teknologiaa?

Tiedostaminen

priorisointi

tunteet

arvionti

tekniset tavoitteet tietoisiksi

tietoisuuden herättäminen, emootiot näkyviksi, teknologian avulla jatkuvat kysymykset

kilpailevat tavoitteet

näkyväksi tekeminen

ymmärtäminen

itsesäätöinen oppiminen

3. Miksi teknologian käyttö itsessään ei takaa laadukasta oppimista?

teknologia on työkalu

parhaimmillaan auttaa strategista, ymmärtävää oppimista, opettaa ja helpottaa eri taktiikoiden käyttöä, opettajan hyvät teknologiataidot, oppijan taidot ja motivaatio teknologian käyttöön, oppimisen itsesäätelyn tukeminen, motivaation ja emootioiden näkyväksi tekeminen, pedagoginen malli ja sopiva strukturointi

pahimmillaan muodostuu esteeksi oppimiselle, motivationaalisia haasteita, erilaiset kiinnostuksen kohteet, pedagogisesti väärin käyttäminen, oppimateriaalin soveltuvuus teknologiaan, oppijan pelko teknologiaa kohtaan, tekniikan käytettävyys/toimimattomuus

5. Miten tehtävä, ympäristö, tilanne jne. vaikuttavat motivaatioon?

yhteisvaikutus

motivaatioon suuntaava

motivaatiota estävä

toimintaa ylläpitävä

tehtävä

arvokas itselle

kognitiivinen konflikti

pedagoginen malli ja stukturoinnin taso

ulkoinen palkkio

tilanne

vie huomion

sulkee tietoisesti häiriön pois

tilanteiden yhteisvaikutus

ympäristö

fyysinen, tuttu on turvallinen, uusi voi motivoida seikkailunhaluista, teknologia sinänsä joillekin motivoivaa, teknologia joillekin kauhistus

sosiaalinen, vuorovaikutus, arvot

psyykkinen, aikaisemmat kokemukset ja niiden tulkinta