Business Intelligence

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Business Intelligence by Mind Map: Business Intelligence

1. Възможно ли е тези данни да се превърнат в информация и знания, които да бъдат използвани при взимане на решения с цел подобряване управлението на предприятията и публичната администрация?

1.1. Моделът Бизнес натиск – Реакция - Подпомагане

1.1.1. Фактори на бизнес средата

1.1.1.1. Свързани с изискването на потребителите

1.1.1.2. Свързани с технологичното развитие

1.1.1.3. Свързани с особеностите на пазара

1.1.1.4. Свързани с общественото развитие

1.1.2. Възможни реакции на организациите

1.2. Аналитичен подход

1.3. Интуитивен подход

2. Общество на знанията

2.1. Бизнес среда

2.1.1. Напрегната и динамично променяща

2.1.2. Информацията- най-ценния ресурс

2.1.2.1. Лесен и масов достъп до данните

2.1.2.2. Данните са хетерогенни по произход, съдържание и начин на представяне

2.2. Предпоставки

2.2.1. Глобализация

2.2.2. Нови ИТ

3. Определение : концептуална рамка за подпомагане взимането на управленски решения, включваща:

3.1. Структури за организиране и съхранение на данни

3.2. Методи, аналитични средства и приложения за анализ на данните

3.3. Архитектури

3.4. Технологии и процеси;

3.5. Има 3 слоя:

3.5.1. Implementation Layer

3.5.2. Administration and Operation Layer

3.5.3. Business Layer

3.5.3.1. Изисквания на бизнес средата

3.5.3.2. Бизнес стойност

3.5.3.3. Управление на BI програмата

3.5.3.4. Развитие

3.5.3.5. Бизнес контекст

3.5.3.5.1. Бизнес стимули

3.5.3.5.2. Бизнес цели

3.5.3.5.3. Бизнес стратегии

4. Типична архитектура на БИС

4.1. Среда на данните

4.1.1. Източниците на данни

4.1.1.1. Външни източници на данни

4.1.1.1.1. проучвания

4.1.1.1.2. тенденции

4.1.1.1.3. информация за конкуренцията

4.1.1.2. Вътрешни източници на данни

4.1.1.2.1. Оперативни системи

4.1.1.2.2. справки

4.1.1.2.3. доклади

4.1.1.2.4. кореспонденция

4.1.2. ETL процесите

4.1.3. Склад за данни

4.1.4. Екстракти от данни

4.2. Аналитична среда

4.2.1. Методите и средствата за анализиране

4.2.1.1. Генериране на справки и отчети

4.2.1.1.1. Справки

4.2.1.1.2. Отчети

4.2.1.2. Активен достъп до данните и тяхното изследване в реално време(OLAP)

4.2.1.2.1. По-големи аналитични възможности

4.2.1.2.2. това са основните аналитични средства, използвани от мениджърите на средно управленско ниво

4.2.1.2.3. Концептуални йерархии

4.2.1.2.4. Опрерации в куба

4.2.1.3. Извличане на знания/закономерности

4.2.1.3.1. свързано с изграждането на модели

4.2.1.3.2. то е процес, който се управлява от наличните данни.

4.2.1.3.3. Задачи

4.2.1.3.4. аналитични средства

4.2.2. Функционалностите за корпоративно управление

4.2.2.1. Управление на бизнес резултатност

4.2.2.1.1. Corporate Performance Management (CPM)

4.2.2.1.2. Business Performance Management (BPM)

4.2.2.1.3. Enterprise Performance Management (EPM)

4.2.2.1.4. Ключовите показатели

4.2.3. Потребителски интерфейс

4.2.3.1. Информацията и знанията, получени в резултат на анализите, се подготвят и предоставят в удобен за използване вид

4.2.3.2. Интерактивни навигационни бизнес табла

4.3. Потребители

4.3.1. Мениджъри на най-високо управленско ниво

4.3.1.1. най-често data mining

4.3.1.2. понякога - OLAP

4.3.1.3. Данните са за по-продължителни исторически периоди

4.3.2. Мениджъри на средно управленско ниво

4.3.2.1. Управляват отделни структури

4.3.2.2. Отговорни са за постигането на краткосрочни целии планирането на работата

4.3.2.3. решения на базата на обобщена информация (справки, доклади),

4.3.2.4. при решаването на конкретни проблеми най-често използват и интерактивни възможности за аналитична обработка в реално време

4.3.2.5. рядко - методи за извличане на закономерности от данните

4.3.3. Мениджъри на най-ниско управленско ниво

4.3.3.1. Отговорни са за осъществяването на ежедневните дейности

4.3.3.2. постигането на ежедневните оперативни цели/реагират бързо

4.3.3.3. Нуждаят се от навременна и точна информация

4.3.3.4. обикновено работят с подробните данни, които се обновяват много често (обикновено ежедневно или ежечасно)

5. основни теории за БИС

5.1. Фабрика и склад

5.1.1. Фабрика за информация

5.2. Методология за бизнес анализи на Teradata

5.3. БИС на Oracle

5.4. BI платформа на MicroStrategy

5.4.1. Scorecards & enterprise reports

5.4.2. cube analysis

5.4.3. ad hoc analysis ( drill anywhere)

5.4.4. statistics & data mining

5.4.5. report delivery & alerting

6. основни потребители

6.1. ИТ специалисти

6.2. Експерти с големи правомощия в организацията

6.3. Мениджъри на организацията

6.4. Мениджъри на отдели

6.5. Случайни клиенти, които търсят информация

6.6. Партньори

6.7. Клиенти

7. Пазар на BI софтуер и услуги

7.1. Gartner Inc

7.1.1. Magic Quadrant

7.1.1.1. два аспекта

7.1.1.1.1. Цялостна визия

7.1.1.1.2. Способност за изпълнение

7.1.1.2. четити квадранта

7.1.1.2.1. Лидери

7.1.1.2.2. Визионери

7.1.1.2.3. Доставчици в пазарни ниши

7.1.1.2.4. Претенденти

7.2. Forrester Research

7.2.1. „Forrester Wave™: Self-Service Business Intelligence Platforms”.

7.2.1.1. Критериите

7.2.1.1.1. Функционалностите на предлаганите продукти

7.2.1.1.2. Стратегията и плановете за бъдещо развитие на продуктите

7.2.1.1.3. Присъствието на пазара

7.2.1.2. класификация

7.2.1.2.1. лидери

7.2.1.2.2. доставчици със силни позиции на пазара

7.2.1.2.3. съперници

7.2.1.2.4. рискови играчи