Pedagogisia näkökulmia tvt:n soveltamiseen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pedagogisia näkökulmia tvt:n soveltamiseen by Mind Map: Pedagogisia näkökulmia tvt:n soveltamiseen

1. Tvt:n käyttö yhteisöllisen oppimisen ohjaamisessa

1.1. Vaiheistaminen

1.1.1. Episteemiset skriptit

1.1.2. Sosiaaliset skriptit

1.2. Onnistumisen edellytykset/henkilökohtaiset edellytykset

1.2.1. Vuorovaikutustaidot

1.2.2. Medialukutaidot

1.2.3. Aktiivisuus

1.2.4. Motivaatio

1.2.5. Itseohjautuvuus

1.3. Ohjaus

1.3.1. Pedagogisen mallin valinta

1.3.1.1. Strukturoitu

1.3.1.2. Puolistrukturoitu

1.3.1.3. Avoin vuorovaikutuksellinen malli

1.3.1.4. Emergentti malli

1.3.2. Ohjeistus

1.3.3. Vuorovaikutuksen oikea-aikainen tuki

1.3.4. Palaute

1.4. Verkkovuorovaikutuksen keskeiset muodot

1.4.1. Dialogi

1.4.2. Argumentointi

1.5. Opetuksen strategiat

1.5.1. Materiaalikeskeinen opetus

1.5.2. Asiantuntijakeskeinen opetus

1.5.3. Tehtäväkeskeinen

1.5.4. Vertaistyöskentelykeskeinen opetus

1.5.5. Vuorovaikutuskeskeinen opetus

1.5.6. Ongelmakeskeinen opetus

2. Tvt:n käyttö strategisen oppimisen tukena

2.1. Ajattelun näkyväksi tekeminen

2.1.1. Havaittavat ja tietoiset prosessit

2.1.2. Jäljittäminen (Tracing)

2.1.3. Tietoisuustyövälineet

2.1.4. Oppimisalustan ajattelutyypit

2.1.5. Mallipohjat

2.2. Käsitteellisen ymmärryksen kehittymisen tukeminen

2.2.1. Tiedon organisointi

2.2.2. Representaatioiden luominen

2.2.3. Tiedon visualisointi

2.2.4. Mallipohjat

2.3. Käsitteellisen tiedon yhdistäminen havaittaviin ilmiöihin

2.3.1. Simulaatiot

2.4. Motivaation ja emootioiden näkyväksi tekeminen

2.5. Kognitiivisen kuorman helpottaminen

2.5.1. Näytölle aktivoituvat vinkit

2.5.2. Hakutoiminnot

2.5.3. Apuvälineet

2.5.4. Ohjeet

2.6. Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen

2.6.1. Tutorointijärjestelmät

2.6.2. Pedagogiset agentit

2.7. Eri taktiikoiden käytön opettaminen ja helpottaminen

2.8. Oppimisen itsesäätelyn tukeminen

2.9. Työskentelyn vaiheistaminen

2.9.1. Pedagoginen malli

2.9.2. Sopiva strukturointi

2.9.3. Episteemiset skriptit (tehtäväratkaisuun keskittyvä)

2.9.4. Sosiaaliset skriptit

2.10. Haasteet

2.10.1. Taito käyttää alustaa

2.10.2. Strategioiden oppiminen hidasta

2.10.3. Motivaation merkitys suuri

3. Tvt:n käyttö ymmärtävän oppimisen tukena

3.1. Ymmärtävä oppiminen:syvällinen ymmärtäminen, monipuoliset näkökulmat, asioiden sovellettavuus

3.2. Ongelmakeskeisen oppimisen malli

3.3. Web Weaving

3.4. Vastavuoroinen opettaminen

3.5. Ankkuroitu oppiminen

3.6. PBL

3.7. Arvionti

3.7.1. Hyödynnettävyys

3.7.2. Käytettävyys

3.7.3. Jaettavuus

3.7.4. Prosessin arviointi

3.7.5. Laadullinen arviointi

3.7.6. Itsearviointi

3.7.7. Vertaisarviointi

4. Motivaation tukeminen teknologiatuetuissa oppimisympäristöissä

4.1. Motivaatio

4.1.1. Tehtäväkohtainen

4.1.2. Tilannekohtainen

4.1.3. Ympäristön vaikutus

4.2. Itsesäätelyn eri vaiheiden tukeminen teknologialla

4.2.1. Tavoitteeseen sitoutuminen

4.2.2. Tavoitteen saavuttaminen

4.2.3. Arvio tavoitteen onnistumisesta

4.3. Itsesäätelyprosessin tekeminen näkyväksi

4.3.1. Kiinnostuksen herättäminen, ylläpitäminen ja säätely

4.3.2. Emootioiden, tavoitteiden ja kilpailevien motiivien tunnistaminen

4.3.3. Itsesäätelyn tarpeen tunnistaminen

4.4. Strategisen oppimisen taidot lisäävät motivaatiota ja itsesäätelyä

4.5. Näkemys itsestä oppijana

4.5.1. Motivationaaliset haasteet

4.5.2. Oppimiseen vaikuttavat asiat

4.5.3. Onnistumisen ja epäonnistumisen selittäminen

4.5.4. Itsetuntemuksen kehittäminen