Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pedagogisia näkökulmia tvt:n soveltamiseen by Mind Map: Pedagogisia näkökulmia
tvt:n soveltamiseen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Pedagogisia näkökulmia tvt:n soveltamiseen

Tvt:n käyttö yhteisöllisen oppimisen ohjaamisessa

Vaiheistaminen

Episteemiset skriptit

Sosiaaliset skriptit

Onnistumisen edellytykset/henkilökohtaiset edellytykset

Vuorovaikutustaidot

Medialukutaidot

Aktiivisuus

Motivaatio

Itseohjautuvuus

Ohjaus

Pedagogisen mallin valinta, Strukturoitu, Puolistrukturoitu, Avoin vuorovaikutuksellinen malli, Emergentti malli

Ohjeistus

Vuorovaikutuksen oikea-aikainen tuki

Palaute

Verkkovuorovaikutuksen keskeiset muodot

Dialogi

Argumentointi

Opetuksen strategiat

Materiaalikeskeinen opetus

Asiantuntijakeskeinen opetus

Tehtäväkeskeinen

Vertaistyöskentelykeskeinen opetus

Vuorovaikutuskeskeinen opetus

Ongelmakeskeinen opetus

Tvt:n käyttö strategisen oppimisen tukena

Ajattelun näkyväksi tekeminen

Havaittavat ja tietoiset prosessit

Jäljittäminen (Tracing)

Tietoisuustyövälineet

Oppimisalustan ajattelutyypit

Mallipohjat

Käsitteellisen ymmärryksen kehittymisen tukeminen

Tiedon organisointi

Representaatioiden luominen

Tiedon visualisointi

Mallipohjat

Käsitteellisen tiedon yhdistäminen havaittaviin ilmiöihin

Simulaatiot

Motivaation ja emootioiden näkyväksi tekeminen

Kognitiivisen kuorman helpottaminen

Näytölle aktivoituvat vinkit

Hakutoiminnot

Apuvälineet

Ohjeet

Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen

Tutorointijärjestelmät

Pedagogiset agentit

Eri taktiikoiden käytön opettaminen ja helpottaminen

Oppimisen itsesäätelyn tukeminen

Työskentelyn vaiheistaminen

Pedagoginen malli

Sopiva strukturointi

Episteemiset skriptit (tehtäväratkaisuun keskittyvä)

Sosiaaliset skriptit

Haasteet

Taito käyttää alustaa

Strategioiden oppiminen hidasta

Motivaation merkitys suuri

Tvt:n käyttö ymmärtävän oppimisen tukena

Ymmärtävä oppiminen:syvällinen ymmärtäminen, monipuoliset näkökulmat, asioiden sovellettavuus

Ongelmakeskeisen oppimisen malli

Web Weaving

Vastavuoroinen opettaminen

Ankkuroitu oppiminen

PBL

Arvionti

Hyödynnettävyys

Käytettävyys

Jaettavuus

Prosessin arviointi

Laadullinen arviointi

Itsearviointi

Vertaisarviointi

Motivaation tukeminen teknologiatuetuissa oppimisympäristöissä

Motivaatio

Tehtäväkohtainen

Tilannekohtainen

Ympäristön vaikutus

Itsesäätelyn eri vaiheiden tukeminen teknologialla

Tavoitteeseen sitoutuminen

Tavoitteen saavuttaminen

Arvio tavoitteen onnistumisesta

Itsesäätelyprosessin tekeminen näkyväksi

Kiinnostuksen herättäminen, ylläpitäminen ja säätely

Emootioiden, tavoitteiden ja kilpailevien motiivien tunnistaminen

Itsesäätelyn tarpeen tunnistaminen

Strategisen oppimisen taidot lisäävät motivaatiota ja itsesäätelyä

Näkemys itsestä oppijana

Motivationaaliset haasteet

Oppimiseen vaikuttavat asiat

Onnistumisen ja epäonnistumisen selittäminen

Itsetuntemuksen kehittäminen