Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wprowadzenie do pedeutologii wykład II by Mind Map: Wprowadzenie do
pedeutologii wykład II
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Wprowadzenie do pedeutologii wykład II

nauczanie

Zespół czynności nauczyciela ktore zmierzają do przekazania uczniowi określonej wiedzy oraz wyrobienia w nich określonych czynności i nawyków.

kształcenie

Formowanie przez nauczycieli całej sfery intelektualnej uczniów i zdolniści poznawczych.

Mądry nauczyciel kształtuje

Wyobrażnia

Pamięć

Uwaga

Spostrzeganie

Myślenie

Zainteresowania

Poglądy

Zmysł estetyczny

Metody nauczania dorosłych

Są to systematycznie i śiadomie stosowane sposoby pracy nauczyciela mające na celu efektywne przekazywanie uczniom wiadomości a takze wyrobienie w nich porzadanych poglądów i sprawności rozwinięcie zainteresowań i zdolości poznawczych oraz wdrożenie ich do umiejetności samokształcenia.

Metody słowne w kształceniu dorosłych

Opowiadanie

Opis

Dyskusja, Znajomośc retoryki, Erystyka

Pogadanka

Wykład

Seminarium

Praca z książką

Metoda laboratoryjna problemowa

Porzez prace w laboratoriach rozwiąuje sie problem

Metoda gier dydaktycznych

Metoda symulacyjna

Metoda sytuacyjna

Metoda inscenizacji

Burza mózgów

Wymagane cechy nauczyciela przy pracy z dorosłymi

Przekaz informacji

Rzetelnych

Praktycznych

Metody stosowane

Nauczyciel musi miec rozeznanie w różnych rodzajach metod

Systematyczność

Konsekwentność

Dostosowanie metod do osobowości nauczyciela

Motywacja

Istnieje zależnośc efektów uczenia się od nateżenia motywacji.

Droga do motywacji

Wzbudzenie aktywnośći uczniów

Ukierunkowanie aktywnośći

Siła przekonywania

Umiejętność powiedzenia STOP w odpowiednim momencie