Wprowadzenie do pedeutologii wykład II

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wprowadzenie do pedeutologii wykład II by Mind Map: Wprowadzenie do pedeutologii wykład II

1. nauczanie

2. kształcenie

2.1. Mądry nauczyciel kształtuje

2.1.1. Wyobrażnia

2.1.2. Pamięć

2.1.3. Uwaga

2.1.4. Spostrzeganie

2.1.5. Myślenie

2.1.6. Zainteresowania

2.1.7. Poglądy

2.1.8. Zmysł estetyczny

3. Metody nauczania dorosłych

3.1. Metody słowne w kształceniu dorosłych

3.1.1. Opowiadanie

3.1.2. Opis

3.1.3. Dyskusja

3.1.3.1. Znajomośc retoryki

3.1.3.2. Erystyka

3.1.4. Pogadanka

3.1.5. Wykład

3.1.6. Seminarium

3.1.7. Praca z książką

3.2. Metoda laboratoryjna problemowa

3.3. Metoda gier dydaktycznych

3.3.1. Metoda symulacyjna

3.3.2. Metoda sytuacyjna

3.3.3. Metoda inscenizacji

3.3.4. Burza mózgów

4. Wymagane cechy nauczyciela przy pracy z dorosłymi

4.1. Przekaz informacji

4.1.1. Rzetelnych

4.1.2. Praktycznych

4.2. Metody stosowane

4.2.1. Systematyczność

4.2.2. Konsekwentność

4.2.3. Dostosowanie metod do osobowości nauczyciela

5. Motywacja

5.1. Droga do motywacji

5.1.1. Wzbudzenie aktywnośći uczniów

5.1.2. Ukierunkowanie aktywnośći

5.1.3. Siła przekonywania

5.1.4. Umiejętność powiedzenia STOP w odpowiednim momencie