Haravan BIZ

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Haravan BIZ by Mind Map: Haravan BIZ

1. Overview

1.1. 1. Tài chính

1.1.1. Gói Startup

1.1.1.1. 99k

1.1.2. Gói Advance

1.1.2.1. 299k

1.1.3. Feedback tăng khả năng bán

1.2. 2. Nhân sự Quy trình

1.2.1. Organization

1.2.1.1. Direct Sales

1.2.1.1.1. Head

1.2.1.1.2. Sales Executive

1.2.1.1.3. Web support

1.2.1.1.4. Telesales

1.2.2. Quy trình

1.2.2.1. Control and monitoring

1.2.2.1.1. Quy trình kiểm soát NRU

1.2.2.1.2. Quy trình kiểm soát A30

1.2.2.1.3. Quy trình CTV Active gói Premium cho KH

1.2.2.1.4. Quy trình kiểm soát Nộp tiền

1.2.2.1.5. Quy trình Sales CTV

1.2.2.1.6. Quy trình sử dụng Haravan

1.2.2.2. Leading and motivate

1.3. 3. Sản xuất

1.3.1. Website

1.3.1.1. Tạo niềm tin

1.3.1.1.1. Giải thưởng

1.3.1.1.2. TK đẹp

1.3.1.1.3. KH tiêu biểu, testimonal

1.3.1.1.4. http://linkd.in/1pHDYiA

1.3.1.1.5. Mua like cho FB

1.3.1.1.6. Seeding diễn đàn

1.3.1.1.7. Email

1.3.1.1.8. SSL

1.3.1.1.9. http://conversion.vn/

1.3.2. Hỗ trợ trực tiếp/Online teamviewer, connect thường xuyên/Server đường truyền/Làm branding

1.4. 4. Kinh doanh, MKT

1.4.1. Sales

1.4.1.1. Open beta 15/9 tới 31/12/2014

1.4.1.1.1. Timeline

1.4.1.1.2. Vision

1.4.1.1.3. Mission

1.4.1.1.4. Target

1.4.1.1.5. Strategy

1.4.1.1.6. Planning

1.5. Xem checklist

1.5.1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f6n2OvVqXcIJIq0sn16j9xANM-bhoqoASuvudgL6F7w/edit#gid=147838160