Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทรัพยากร น้ำ by Mind Map: ทรัพยากร น้ำ

1. ความหมาย

1.1. น้ำเป็นสิ่งจำเป็นที่มนุษย์และสัตว์ใช้ดื่ม กิน ชำระร่างกาย น้ำมีความจำเป็นต่อการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ เป็นที่อยู่อาศัยของปลา และสัตว์น้ำอื่นๆ

2. ประโยชน์

2.1. ใช้ดื่ม

2.2. ใช้ชำระร่างกาย

2.3. เป็นที่อยู่อาศัยของปลา และสัตว์น้ำ

2.4. ใช้ในการเพาะปลูก

3. แนวทางอนุรักษ์

3.1. ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ

3.2. ใช้น้ำอย่างประหยัด

3.3. ช่วยกันรักษาป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร

4. ปัญหา

4.1. ทิ้งขยะลงแม่น้ำ

4.2. มีน้ำน้อยเกินไป ทำให้ขาดแคลนน้ำ

4.3. มีนำ้มากเกินไป ทำให้น้ำท่วม

4.4. น้ำเสีย ทำให้กลิ่นเหม็น

5. แนวทางการแก้ปัญหา

5.1. ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ