ทรัพยากรน้ำ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทรัพยากรน้ำ by Mind Map: ทรัพยากรน้ำ

1. ความหมาย-น้ำเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ไม่สามารถจัดหาเพิ่มได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลาที่มีความต้องการ หรือจำเป็นต้องใชประโยชน์ เพราะปริมาณน้ำจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และสภาวะทางธรรมชาติ

2. ประโยชน์-

2.1. ใช้ดื่มกิน

2.2. ใช้อาบ

2.3. เป็นแหล่งอยู่อาศัยของปลา

3. แนวทางการอนุรักษ์

3.1. ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำ

3.2. ควรจัดระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ

4. ปัญหา

4.1. น้ำเสีย

4.2. มีน้ำน้อยเกินไปทำให้เกิดการขาดแคลนนน้ำ

4.3. มีน้ำมากเกินไปทำให้เกิดน้ำท่วม