ทรัพยากรป่าไม้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทรัพยากรป่าไม้ by Mind Map: ทรัพยากรป่าไม้

1. ความหมาย

1.1. ที่ดินที่ไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ครอบครองตามกฎหมายที่ดิน

1.2. บริเวณที่มีต้นไม้หลายชนิด ขนาดต่าง ๆ

2. ประโยชน์

2.1. 1.เป็นส่วนที่สำคัญมากส่วนหนึ่งของวัฏจักร

2.2. 2.ป่าช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

2.3. 3.ช่วยปรับสภาพบรรยากาศ

2.4. 4.ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร

3. แนวทางอนุรักษ์

3.1. การคุ้มครองป่าไม้

3.2. การควบคุมการตัดไม้

3.3. การปลูกป่า

3.4. ป้องกันไฟป่าและแมลงทำลายต้นไม้

4. ปัญหา

4.1. การทำไร่เลื่อนลอย

4.2. การบุกรุกป่าเพื่อปลูกพืช

4.3. การบุกรุกป่าเพื่อเข้าไปตั้งถิ่นฐานใหม่

4.4. การทำเหมืองเปิด

5. แนวทางการแก้ปัญหา

5.1. ป้องกัน ควบคุมการตัดไม้ทำลายป่า

5.2. ขยายเขตพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ และรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

5.3. ให้การศึกษาแก่ประชาชนในความสำคัญของป่าไม้ ตลอดจนวิธีการอนุรักษ์ป่าไม้