ทรัพยากรแร่ธาตุ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทรัพยากรแร่ธาตุ by Mind Map: ทรัพยากรแร่ธาตุ

1. ความหมาย

1.1. ป็นธาตุหรือสารประกอบทางเคมีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

1.2. สูตรเคมีและสมบัติอื่น ๆ ที่แน่นอนคงที่หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ในวงจำกัด

2. ประโยชน์

2.1. ด้านความมั่นคงและมั่งคั่งของประเทศ

2.2. ประโยชน์ด้านความเป็นอยู่ของมนุษย์นำแร่ธาตุต่าง ๆ มาสร้างขึ้นเป็นภาชนะ

2.3. ประโยชน์ด้านการสร้างงานแก่ประชาชน ทำให้ประชาชนมีรายได้จากการขุดแร่

3. แนวทางอนุรักษ์

3.1. การใช้แร่ธาตุอย่างประหยัด

3.2. การใช้แร่ชนิดอื่นทดแทน

3.3. นำแร่ที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก

4. ปัญหา

4.1. สภาพดินไม่อุดมสมบูรณ์

4.2. แร่ธาตุบางประเภทเป็นจำนวนมาก

4.3. ปัญหาการใช้แร่ไม่คุ้มค่า