ทรัพยากรแร่ธาตุ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทรัพยากรแร่ธาตุ by Mind Map: ทรัพยากรแร่ธาตุ

1. ความหมาย-แร่เป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีความสำคัญและมีบทบาทที่สนองความต้องการ ทางด้านปัจจัยต่าง ๆ ของประชากร ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน ความสำคัญและประโยชน์ของแร่ธาตุที่จะนำมาใช้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาความเจริญทางเทคโนโลยี ตลอดจนความต้องการในการนำไปใช้ของมนุษย์

2. ประโยชน์

2.1. เป็นเครื่องประดับ

3. แนวทางการอนุรักษ์

3.1. 1.ใช้วิธีขุดแร่ที่มีประสิทธิภาพ 2.ชะลอการขุดค้นแร่มาใช้ประโยชน์ 3.ใช้แร่อย่างประหยัด 4.ลดการส่งแร่ไปจำหน่ายต่างประเทศในสภาพล้นแร่

4. ปัญหา

4.1. ทำเหมืองแร่ใกล้บริเวณแม่น้ำ

4.2. อัญมณีลดลง