Metody badań pedagogicznych (wstęp - wykład 17.02.10)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metody badań pedagogicznych (wstęp - wykład 17.02.10) by Mind Map: Metody badań pedagogicznych (wstęp - wykład 17.02.10)

1. NAUKA

1.1. ZNACZENIE TERMINU

1.1.1. odwołujący się do nauczania

1.1.2. dyscyplina naukowa, forma działalności służąca do poznawania rzeczywistości

1.2. sposób zdobywania wiedzy

1.3. ASPEKTY NAUKI

1.3.1. nie odpowiada na pyt. "po co", "jaki ma sens"

1.3.2. rodzaj działalności instytucjonalnej

1.3.3. posługiwanie się pewnymi czynnościami, posiadanie określonych umiejętności służących do zdobywania wiedzy

1.4. PODZIAŁ

1.4.1. formalna- dowodzenie twierdzeń na zasadzie rozumowania

1.4.2. empiryczna - zakorzeniona w doświadczeniu, poparta w badaniach

1.4.3. dedukcyjna - przechodzenie od ogółu do szczegółu, punktem wyjścia są teorie i założenia

1.4.4. indukcyjna - zbieranie danych od szczegółu do ogółu, wychodzi się od obserwacji do twierdzeń

2. WIEDZA

2.1. FUNKCJE

2.1.1. poczucie rozumienia

2.1.2. funkcja praktyczna (odwołanie się do posiadanej wiedzy)

2.1.3. pozwala na opis i wyjaśnienia

2.2. zbiór twierdzeń i hipotez dot. aspektu rzeczywistości

2.3. CECHY POZNANIA NAUKOWEGO

2.3.1. charakter systematyczny, podporządkowany pewnym regułom

2.3.2. obiektywność

2.3.3. sprawdzalność

2.3.4. intersubiektywność

2.3.5. użyteczność

2.4. GROMADZENIE WIEDZY POTOCZNEJ (poprzez obserwację ludzi i świata wokół)

2.4.1. CECHY WIEDZY POTOCZNEJ

2.4.1.1. zakorzeniona w zdolnościach indywidualnych jednostki

2.4.1.2. nie ma założenia,że "ja się mylę"

2.4.1.3. oczywistość sądów

2.4.1.4. partykularyzm

2.4.1.5. opiera się na niewielkiej bazie obserwacji przypadków

2.4.1.6. mało uporządkowana i usystematyzowana

2.4.1.7. język niedokładny

2.4.1.8. ma charakter praktyczny

2.4.1.9. częściowo uświadamiana

2.5. PODZIAL

2.5.1. proceduralna

2.5.2. deklaratywna