УКРАЇНСЬКА МОВА 5 КЛАС

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
УКРАЇНСЬКА МОВА 5 КЛАС by Mind Map: УКРАЇНСЬКА МОВА 5 КЛАС

1. Повторення вивченого у початкових класах

1.1. Самостійні частини мови

1.1.1. Іменник

1.1.2. Прикметник

1.1.3. Числівник

1.1.4. Дієслово

1.1.5. Прислівник

1.2. Слубюові частини мови

1.2.1. Прийменник

1.2.2. Сполучник

2. Відомості з синтаксису та пунктуації

2.1. Словосполучення

2.2. Речення

2.2.1. Види речень за метою висловлювання

2.2.2. Речення за будовою

2.2.3. Речення за структурою граматичної основи

2.2.3.1. Двоскладні

2.2.3.1.1. Підмет+Присудок

2.2.3.2. Односкладні

2.2.3.2.1. Один головний член речення

2.2.4. Речення за наявністю другорядних членів речення

2.2.4.1. Поширені

2.2.4.2. Непоширені

2.2.4.2.1. Не мають другорядних членів речення

2.2.5. Чим може ускладнюватися речення?

2.2.5.1. Однорідні члени речення

2.2.5.2. Вставні слова

2.2.5.3. Звертання

3. Фонетика. Графіка

3.1. Звуки мови і мовлення

3.1.1. Голосні звуки

3.1.2. Приголосні звуки

3.2. Фонетична транскрипція

3.3. Склад

3.4. Наголос

3.5. Фонетичні чергування

4. Орфоепія. Орфографія

4.1. Вимова звуків

4.2. Правопис (орфограми)

4.2.1. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю , я

4.2.2. Правила вживання апострофа

4.2.3. Правила вживання знака м’якшення

4.2.4. Написання слів іншомовного походження

4.2.5. Подвоєння букв та подовження звуків

4.2.6. Сполучення ьо, йо

5. Лексикологія

5.1. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова

5.2. Групи слів за значенням

5.3. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова

5.4. Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови

6. Відомості про мовлення

6.1. Спілкування як важливий складник культури людини

6.1.1. Різновиди мовленнєвого спілкування

6.2. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості

6.3. Жанри мовлення

6.4. Типи мовлення

6.5. Текст як продукт мовленнєвої діяльності

6.5.1. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту

6.5.2. Усна й письмова форми тексту

6.5.3. Структура тексту

6.5.4. Належність тексту до певного стилю