Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

C-uppsats: Kontinuitetsplanering by Mind Map: C-uppsats:
Kontinuitetsplanering
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

C-uppsats: Kontinuitetsplanering

Organisatoriskt perspektiv

för verksamheten övergripande planer

Fokus på verksamhetens informationssystem

Data

Information

Kunskap

Beslutsstöd

Teman till teoriavsnittet

Definition av områden och strategi

Hot- och riskanalys

Hot, Mänskliga hot, Tekniska hot, Sabotage, Brand etc

Risker, Olika grader

Säkersnivåer

Ansvarsnivåer, Ledning, Avdelning, den enskilde

Avbrottsanalys

Avbrotts- och konsekvensanalys

Etablera organisation

Planeringsstadiet

Krissituation

Komunikationsplan

Samordning, fördelning av ansvar, Ledningsgrupp, Krisgrupp, Planeringsgrupp

Förvaltning

Framtagning och dokumentation

Planer och dokument, Motåtgärder, Typer av motåtgärder, ansvarsområden, Vem gör vad

Förvaltning och underhåll

Granskning, testning, övning

övningar, typer av övningar

utbildningsmaterial

Granskning

Uppföljning

Testning

???

Fokus på best practice

Vårt mål är att skapa en best practice, en guide, en mall

Livscykelmodellen

Empiri

Vad vill få ut av vår undersökning?

Undersöka en kommuns arbete med kontinuitetsplanering

Jämföra tre kommuners arbete med kontinuitetsplanering

Fallstudie/Fokusföretag

???

Förväntat resultat