C-uppsats: Kontinuitetsplanering

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
C-uppsats: Kontinuitetsplanering by Mind Map: C-uppsats: Kontinuitetsplanering

1. Organisatoriskt perspektiv

1.1. för verksamheten övergripande planer

2. Fokus på verksamhetens informationssystem

2.1. Data

2.2. Information

2.3. Kunskap

2.4. Beslutsstöd

3. Teman till teoriavsnittet

3.1. Definition av områden och strategi

3.2. Hot- och riskanalys

3.2.1. Hot

3.2.1.1. Mänskliga hot

3.2.1.2. Tekniska hot

3.2.1.3. Sabotage

3.2.1.4. Brand etc

3.2.2. Risker

3.2.2.1. Olika grader

3.2.3. Säkersnivåer

3.2.4. Ansvarsnivåer

3.2.4.1. Ledning

3.2.4.2. Avdelning

3.2.4.3. den enskilde

3.2.5. Avbrottsanalys

3.3. Avbrotts- och konsekvensanalys

3.4. Etablera organisation

3.4.1. Planeringsstadiet

3.4.2. Krissituation

3.4.3. Komunikationsplan

3.4.4. Samordning, fördelning av ansvar

3.4.4.1. Ledningsgrupp

3.4.4.2. Krisgrupp

3.4.4.3. Planeringsgrupp

3.4.5. Förvaltning

3.5. Framtagning och dokumentation

3.5.1. Planer och dokument

3.5.1.1. Motåtgärder

3.5.1.1.1. Typer av motåtgärder

3.5.1.2. ansvarsområden

3.5.1.2.1. Vem gör vad

3.6. Förvaltning och underhåll

3.7. Granskning, testning, övning

3.7.1. övningar

3.7.1.1. typer av övningar

3.7.2. utbildningsmaterial

3.7.3. Granskning

3.7.4. Uppföljning

3.7.5. Testning

3.8. ???

4. Fokus på best practice

4.1. Vårt mål är att skapa en best practice, en guide, en mall

4.2. Livscykelmodellen

5. Empiri

5.1. Vad vill få ut av vår undersökning?

5.2. Undersöka en kommuns arbete med kontinuitetsplanering

5.3. Jämföra tre kommuners arbete med kontinuitetsplanering

6. Fallstudie/Fokusföretag

6.1. ???

7. Förväntat resultat