Besedne vrste

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Besedne vrste by Mind Map: Besedne vrste

1. SAMOSTALNIK

1.1. POMEN

1.1.1. bitja, stvari, pojmi

1.2. OBLIKOVNE ZNAČILNOSTI

1.2.1. spol

1.2.1.1. (tisti) moški

1.2.1.2. (tista) ženski

1.2.1.3. (tisto) srednji

1.2.2. število

1.2.2.1. ednina, dvojina, množina

1.2.2.2. edninski samostalniki: mladost, čaj (je)

1.2.2.3. množinski samostalniki: vilice, hlače (so)

1.2.3. sklon

1.2.3.1. imenovalnik - KDO/KAJ? rodilnik - KOGA/ČESA? dajalnik - KOMU/ČEMU? tožilnik - KOGA/KAJ? mestnik - O KOM/O ČEM? orodnik - S KOM/S ČIM?

1.3. SKLANJATVE

1.3.1. MOŠKE

1.3.1.1. 1. m. skl.

1.3.1.1.1. končnica v rod. ed.: -a (kraj, kraja)

1.3.1.2. 2. m. skl.

1.3.1.2.1. končnica v rod. ed.: -e (vodja, vodje)(tudi Miha, Mih-a;tj. po 1. m. skl.

1.3.1.3. 3. m. skl.

1.3.1.3.1. končnica v rod. ed.: -Ǿ (RTV, RTVǾ) (tudi RTV, RTV-ja; tj. po 1. m. skl.)

1.3.2. ŽENSKE

1.3.2.1. 1. ž. skl.

1.3.2.1.1. končnica v rod. ed.: -e (miza, mize)

1.3.2.2. 2. ž. skl.

1.3.2.2.1. končnica v rod. ed.: -i (perut, peruti)

1.3.2.3. 3. ž. skl.

1.3.2.3.1. končnica v rod. ed.: Ǿ (Karmen, Karmen)

1.3.3. SREDNJE

1.3.3.1. navadna srednja

1.3.3.1.1. končnica v rod. ed.:-a (mesto, mesta)

1.3.3.2. posebna srednja

1.3.3.2.1. končnica v rod. ed.: -ega (Krško, Krškega)

2. ZAIMKI

2.1. RABA

2.1.1. Namesto drugih besed

2.1.1.1. Ana kuha. Ona kuha.

2.1.1.2. Anin brat je pek. Njen brat je pek.

2.1.1.3. Zvečer je odšel. Takrat je odšel.

2.2. VRSTE

2.2.1. OSEBNI

2.2.1.1. 1. oseba: jaz, midva, mi 2. oseba: ti, vidva, vi 3. oseba: on, ona, oni

2.2.1.2. ed.: jaz, ti, on/ona/ono dv.: midva, vidva, onadva mn.: mi, vi, oni

2.2.1.3. m. sp.: on ž. sp.: ona sr. sp.: ono

2.2.2. SVOJILNI

2.2.2.1. Izražajo osebo, spol, število (moj, najin, njen, njegov, vaš...)

2.2.3. POVRATNI SVOJILNI

2.2.3.1. Posredno poimenuje svojino osebka. (svoj)

2.2.4. KAZALNI

2.2.4.1. Kažejo na vrsto (ta, tisti, oni), lastnost (takšen, tolikšen), okoliščine (tukaj, takrat, zdaj, tja...)

2.2.5. VPRAŠALNI

2.2.5.1. Sprašujejo po človeku (kdo), predmetu (kaj), lastnosti (kakšen), vrsti (kateri), svojini (čigav), količini (koliko), kraju (kje, kam, kod), času (kdaj), načinu (kako), vzroku (zakaj), namenu (čemu)...

2.2.6. OZIRALNI

2.2.6.1. tvorjeni iz vprašalnih zaimkov Kdo(r), koga(r), kje(r)...

2.3. SKLANJANJE

2.3.1. sklanjamo vse zaimke

3. PRIDEVNIK

3.1. POMEN

3.1.1. poimenuje lastnost, vrsto, svojino

3.2. VRSTE

3.2.1. lastnostni (kakšen)

3.2.1.1. nov stroj

3.2.2. vrstni (kateri)

3.2.2.1. pralni stroj

3.2.3. svojilni (čigav)

3.2.3.1. babičin stroj

3.3. OBLIKE

3.3.1. spol, število in sklon pridevnika so odvisni od spola, števila in sklona samostalnika, ob katerem stoji.

3.4. STOPNJE

3.4.1. Kako stopnjujemo?

3.4.1.1. Z obrazili -ši, -ji, -ejši; z besedama bolj, najbolj

3.4.2. osnovnik

3.4.3. primernik

3.4.4. presežnik

4. GLAGOL

4.1. POMEN

4.1.1. Dogajanje, dejanje, stanje

4.2. OSEBA

4.2.1. 1. os., 2. os., 3. os.

4.3. ŠTEVILO

4.3.1. ednina, dvojina, množina

4.4. ČASOVNE OBLIKE

4.4.1. sedanjik, preteklik, prihodnjik

4.5. NEOSEBNI GLAGOLSKI OBLIKI

4.5.1. nedoločnik (čakati, teči) ob glagolih morati, moči, želeti, hoteti, začeti...

4.5.2. namenilnik (čakat, teč) ob glagolih premikanja

4.6. GLAGOLSKI NAKLON

4.6.1. povedni

4.6.2. velelni

4.6.3. pogojni

4.7. GLAGOLSKI VID

4.7.1. dovršni

4.7.1.1. dejanje z omejenim trajanjem: skočim, preberem...

4.7.2. nedovršni

4.7.2.1. dejanje z neomejenim trajanjem: skačem, berem

4.8. SOPOMENSKE POVEDI

4.8.1. tvornik/aktiv

4.8.1.1. Učenec je napisal nalogo.

4.8.2. trpnik/pasiv

4.8.2.1. naloga je napisana.

5. OSTALE (NEPREGIBNE) BESEDNE VRSTE

5.1. števnik

5.1.1. glavni

5.1.1.1. do sto in stotice pišemo skupaj, ostalo ločeno

5.1.2. vrstilni

5.1.2.1. 5. tekmovalec; pišemo jih kot eno besedo.

5.2. prislov

5.2.1. krajevni (Učenec piše doma.), časovni (Piše dopoldne.), načinovni (Učenec lepo piše.)

5.3. predlog

5.3.1. prostorsko in časovno razmerje (v, pred, ob...)

5.4. veznik

5.4.1. Povezuje stavke (Veseli me, da si priden.), povezuje besede (učenci in starši), izraža logična razmerja (Veseli me, ker si tu.)

5.5. medmet

5.5.1. razpoloženjski

5.5.1.1. Au! Joj! fuj!

5.5.2. posnemovalni

5.5.2.1. Bim bam. Mjav. Čiv, čiv.

5.5.3. velelni

5.5.3.1. Pst! Muc, muc!

5.6. členek

5.6.1. Izražam Oceno/mnenje/sodbo: Prišel sem že ob štirih.

5.6.2. Izražam pritrjevanje, zanikanje: Da. Seveda. Ne.

5.6.3. Izražam prepričanje: Res. Morda.