Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Інформатика by Mind Map: Інформатика
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Інформатика

1 семестр

Тема 1. Інформаційні технології у суспільстві

Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій. Основні інформаційні процеси, їх характеристика та моделі Інформаційні системи, їх види. Апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи Інформаційні технології в освіті Етапи становлення інформаційних технологій Поняття інформаційного суспільства Інтелектуальна власність та авторське право. Етика і право при створенні та використанні інформаційних ресурсів Поняття про інформаційну культуру, інформаційну грамотність, ІКТ-компетентність

Тема 2. Мережні технології

Класифікація комп’ютерних мереж. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Адресація в мережах. Мережні протоколи Призначення й структура Інтернету Передавання даних в мережі Інтернет. Поняття про протоколи передавання даних. Адресація в Інтернеті. Поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси Адміністрування доменних імен Інтернету Канали зв’язку, їх види. Мережні пристрої Способи під’єднання до Інтернету, функції провайдера Сучасні сервіси Інтернету (інтерактивне спілкування, форуми, конференції, соціальні мережі). Сервіси веб-2.0. Геосервіси Спеціальні інструменти пошуку (добірки посилань, пошукові каталоги, експертні системи). Розширений пошук Інтернет- ресурси для вивчення навчальних предметів

Тема 3. Основи інформаційної безпеки

Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах. Етичні та правові основи захисту відомостей і даних Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними Загрози, що виникають при роботі в Інтернеті. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти Захист від спаму Безпечне зберігання даних Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних �y Етапи становлення інформаційних технологій Поняття інформаційного суспільства Інтелектуальна власність та авторське право. Етика і право при створенні та використанні інформаційних ресурсів Поняття про інформаційну культуру, інформаційну грамотність, ІКТ-компетентність

Тема 4. Комп’ютерні публікації

Поняття комп’ютерної публікації. Програмні засоби для створення публікацій Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації. Основні складові публікацій Особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації Алгоритм створення комп’ютерної публікації Створення, збереження, відкривання та друк публікацій

Тема 5. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання

Табличні величини. Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам; пошук елемента з найбільшим найменшим значенням, упорядкування елементів, пошук заданого елемента п�7� ��B 0�@ � Особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації Алгоритм створення комп’ютерної публікації Створення, збереження, відкривання та друк публікацій

Тема 6. Комп’ютерне моделювання

Комп’ютерна модель та її переваги. Види комп’ютерних моделей: розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі. Поняття комп’ютерного експерименту Основні етапи комп’ютерного моделювання: постановка задачі та її аналіз, побудова інформаційної моделі, розробка методу й алгоритму дослідження моделі, розробка комп’ютерної моделі, проведення комп’ютерного експерименту Моделювання предметних галузей. Побудова моделі «сутність-зв'язок». Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язки між сутностями та їх різновиди Створення і опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в різних програмних середовищах

2 семестр

Тема 7. Бази даних

Поняття бази даних і систем управління базами даних ), їх призначення Типи баз даних. Табличний процесор як проста система управління базами даних Реляційні (табличні) бази даних. Об’єкти таблиці. Поняття запису, поля Робота з готовою базою даних. Введення і редагування даних. Сортування, пошук і фільтрація даних. Типи даних Створення таблиць Моделювання зв’язків між записами і таблицями. Ключі і зовнішні ключі Форми. Введення даних за допомогою форм різного типу. Введення даних за допомогою розкривних списків Пошук потрібних даних в базі даних Запити. Запити на вибірку даних. Конструювання умов відбору за даними однієї та кількох таблиць. Параметричні запити. Звіти

Тема 8. Створення персонального навчального середовища

Поняття персонального навчального середовища Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо). Хмарні технології. Опитування з використанням онлайн-форм Організація та планування колективної діяльності. Використання офісних веб-програм для створення спільних документі Синхронізація даних Створення і використання спільних електронних закладок Канали новин Етапи створення веб-сайтів. Конструювання сайтів. Використання онлайн-систем конструювання сайтів. Поняття мови розмітки гіпертексту

Тема 9. Розв’язування компетентнісних задач

Виконання колективного навчального проекту з дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»