Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Quy HB PFIEV (2010) by Mind Map: Quy HB PFIEV (2010)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Quy HB PFIEV (2010)

Nhân sự

2009

2010 (thay, thêm, bớt)

Mức học bổng

Học bổng bình thường phát cho SV PFIEV

Phát học bổng cho SV không PFIEV?

Học bổng hỗ trợ SV đi nước ngoài thực tập? Cho vay?

Các thời gian

Bắt đầu quyên góp: 16/4/2009

Tạm thời tổng kết quyên góp

Nhận hồ sơ học bổng: 15/04/2009 đến 25/06/2009

Xét học bổng

Công bố kết quả

Tổ chức trao học bổng

Cách tổ chức làm việc

Đăng ký tư cách pháp nhân là một dạng Hội SV ở Pháp?

Vận động quyên góp các doanh nghiệp / nhà tài trợ không phải cựu SV PFIEV (cần người phụ trách, các yêu cầu cần thiết để xúc tiến)