Lao Helping Lao

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Lao Helping Lao by Mind Map: Lao Helping Lao

1. Tagget

1.1. ຊ່ວຍເຫຼຶອຄົນທີ່ປະສົບອຸບັດຕິເຫດ

2. Requestment

2.1. ຂໍ້ມູນການປະຖົມພະຍາບານເບຶ້ອງຕົ້ນ

2.1.1. ເນື້ອໃນ

2.1.2. ຮູບພາບປະກອບ (ຖ້າມີ)

2.2. ເບີໂທດ່ວນ

2.2.1. ຕຳຫຼວດ

2.2.2. ດັບເພິງ

2.2.3. ກູ້ໄພ

2.3. Location

2.3.1. ຕຳແໜງຂອງໂຮງໝໍ & ຄຣີນິກ

2.3.2. ຕຳແໜງຂອງຕົນເອງ

2.3.3. ສົ່ງໄດ້

3. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

3.1. Design

3.1.1. ທ. ສຸກວິໄລ ເທບພະໂສລັດ

3.1.2. UI

3.2. Coding

3.2.1. ທ. ຄໍາໄພ ຄຸນນະວົງສາ

3.3. Admin

3.3.1. ທ. ເຢວ້າ ດາເຊັງ

3.3.2. resource

4. Schdue

4.1. week: 1

4.1.1. ບົດສະຫຼຸບທັງໝົດ

4.2. week: 2

4.2.1. ຫາຂໍ້ມູນ 1/3

4.2.2. ເລຶອກ Theme

4.2.3. Design UI 1/3

4.3. week: 3

4.3.1. ຫາຂໍ້ມູນ 2/3

4.3.2. Design UI 2/3

4.4. week: 4

4.4.1. Design UI 3/3

4.4.2. ຫາຂໍ້ມູນ 3/3

4.4.3. Coding 1/3

4.5. week: 5

4.5.1. Coding 2/3

4.6. week: 6

4.6.1. Coding 3/3

4.7. week: 7

4.7.1. ປັບປຸງ,​ ແກ້ໄຂ 1/2

4.8. week: 8

4.8.1. ປັບປຸງ,​ ແກ້ໄຂ 2/2

4.9. week: 9

4.9.1. Test & Test

4.10. week: 10

4.10.1. Finish