Lao Edu Guide

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Lao Edu Guide by Mind Map: Lao Edu Guide

1. ກຸ່ມເປົ້າຫມາຍ

1.1. ສາໍລັບຜູ້ທີສົນໃຈທົ່ວໄປ

1.2. ຜູ້ທີຮຽນຈົບ ມ 7

1.3. ຜູ້ທີສົນໃຈທີຕ້ອງການຮຽນຕໍ່

2. ຈຸດປະສົງ

2.1. ຊອກເປົ່າໝາຍໃນການຮຽນ

2.2. ຜົນປະໂຫຍດໃນການຮຽນ

2.3. ຮຽນແລ້ວຈະເຮັດຫຍັງ?

2.4. ຈົບແລ້ວເຮັດວຽກໃສ່

3. ໜ້າທິຮັບຜິຊອບ

3.1. Coding

3.1.1. ລົງລີ ຈົງເຮີ

3.2. Design

3.2.1. ລົງລີ ຈົງເຮີ

3.2.2. ກູ້ມົວ

3.2.3. ທະວີກຽດ

3.3. ຜູ້ດູແລ

3.3.1. Admin 1

3.3.1.1. ລົງລີ ຈົງເຮີ

3.3.2. Admin 2

3.3.2.1. ກູ້ມົວ

3.3.2.2. ທະວີກຽດ

4. Sch

4.1. Week1

4.1.1. ວາງແຜນກຽ່ວໂຄງການ

4.2. week2

4.2.1. ຂໍ້ມູນທີໄດ້ມາ

4.2.2. Design UI

4.2.3. Design Function

4.3. week3

4.3.1. ຂໍ້ມູນທີໄດ້ມາ 3/1

4.3.2. UI Design 3/2

4.3.3. Design Contrals 3/3

4.4. week4

4.4.1. Design Contrals

4.4.2. ຂໍ້ມູນທີໄດ້ມາ ແລະ ສະຫຼຸບ ຂໍ້ມູນ

4.5. week5

4.5.1. Design

4.6. week6

4.6.1. Design finished

4.7. week7

4.7.1. All Design Finished

4.7.2. Insert ຂໍ້ມູນ

4.8. week8

4.8.1. Insert ຂໍ້ມູນ Finished

4.8.2. All Coding, Design and Insert have finished

4.8.3. Test

4.9. week9

4.9.1. Test

4.9.2. All test finished

4.10. week10

4.10.1. Prepare to Present the project

5. ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ວິທະຍາໄລ

5.1. ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ລາວ

5.2. ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ

5.3. ມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນາເຂດ

5.4. ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ

5.5. ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

5.6. ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ປາກປາສັກ

5.7. ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ສັບພະວິຊາ

5.8. ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ ລາວເຢຍລະມັນ

5.9. ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ

5.10. ວິທະຍາໄລ ຣັດຕະນະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

5.11. ວິທະຍາໄລ ວິຊາຊີບມິດຕາພາບ ວຽງຈັນຮ່າໂນ້ຍ

5.12. ວິທະຍາໄລ ລາວ-ອາເມລິກາ