Quiz Concept

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Quiz Concept by Mind Map: Quiz Concept

1. Project Plan

1.1. Week1

1.1.1. ວາງແຜນ

1.1.2. ອອກແບບລະບົບໃນລະດັບຄວາມຄິດ

1.2. Week2

1.2.1. ເລືອກລະບົບ ແລະ ແນວຄວາມຄິດທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ

1.2.2. ອອກແບບ Theme และ UI

1.2.3. ອອກແບບການເຮັດວຽກຂອງ app (Conceptual)

1.3. Week3

1.3.1. ອອກແບບການເຮັດວຽກຂອງ app (Flow chart)

1.3.2. ອອກແບບ UI

1.3.3. ອອກແບບ Database

1.4. Week4

1.4.1. ຂຽນ app

1.4.2. ອອກແບບ UI

1.5. Week5

1.5.1. ຂຽນ app

1.5.2. ອອກແບບ UI

1.6. Week6

1.6.1. ຂຽນ app

1.7. Week7

1.7.1. ຂຽນ app

1.7.2. UI ໃນ XML

1.8. Week8

1.8.1. ຂຽນ app

1.8.2. ກວດສອບຄວາມສົມບູນເປັນ Module

1.9. Week9

1.9.1. ປັບປຸງສ່ວນທີ່ບໍ່ສົມບູນ

1.9.2. ທົດສອບ app ທັງຫມົດ

1.10. Week10

1.10.1. Doc

1.10.2. Release and Generate final APK

1.10.3. Guide line

2. App Defination and Requirement

2.1. ສ້ັງເກມທີ່ສ້າງສັນ

2.2. ສ້າງເກມເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ລີ້ນສາມາດມ່ວນຊື່ກັບເກມໄດ້

2.3. ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດແຊຜົນຄະແນນການລີ້ນຂອງໂຕເອງພ່ານ fb ໄດ້

2.4. ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕອບໂຕ້ກັບ UI ໄດ້ຍ່າງຫລາກຫລາຍ

3. Target

3.1. ກຸ່ມຄົນທົ່ວໄປ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອນ ແລະ ໄວລຸ່ນ ທີ່ມັກມີການແຂ່ງຂັນ ແລະ ມັກລີ້ນເກມ

4. ປະໂຫຍດຂອງ app

4.1. ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລີ້ນແລ້ວ ຮູ້ສືກມ່ວນຊື່ນເຮຮາ

4.2. ໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານເວລາວ່າງໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ເພາະຄຳຖາມທີ່ເອົາມາແມ່ນແນ່ໃສເສີມສ້າງ ທັກສະແລ້ຄວາມຮູ້ເປັນຫລັກ

4.3. ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເສີມສ້າງທັກສະໃຫມ່ໆ