Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Lương Thưởng by Mind Map: Lương Thưởng
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Lương Thưởng

Học Việc

6K lý thuyết

6K thực hành

2K đánh giá

Phục Vụ

> 34K

---------

= 34K

---------

< 34K

---------

F

Pha Chế

phụ pha chế

pha chế phụ

pha chế chính

Đầu Bếp

phụ bếp

bếp phụ

bếp chính

Chức Trách

giám sát

nguyên ngày

kế toán

thủ quỹ

thủ kho

Lãnh Đạo

cấp trưởng

cấp phó