Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Lương Thưởng by Mind Map: Lương Thưởng
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Lương Thưởng

Học Việc

6K lý thuyết

không lương

6K thực hành

nữa lương

2K đánh giá

không lương

Phục Vụ

> 34K

K1 = 55,000 VND

K2 = 45,000 VND

K3 = 30,000 VND

---------

= 34K

K1 = 50,000 VND

K2 = 40,000 VND

K3 = 30,000 VND

---------

< 34K

K1 = 45,000 VND

K2 = 35,000 VND

K3 = 25,000 VND

---------

F

45,000 VND

Pha Chế

phụ pha chế

2,000,000 VND

pha chế phụ

2,400,000 VND

pha chế chính

3,200,000 VND

Đầu Bếp

phụ bếp

2,000,000 VND

bếp phụ

2,400,000 VND

bếp chính

3,200,000 VND

Chức Trách

giám sát

3,200,000 VND

nguyên ngày

3,200,000 VND

kế toán

2,800,000 VND

thủ quỹ

2,300,000 VND

thủ kho

2,300,000 VND

Lãnh Đạo

cấp trưởng

5,000,000 VND

cấp phó

3,900,000 VND