Stilfigurerna

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Stilfigurerna by Mind Map: Stilfigurerna

1. Allitteration

1.1. Bokstavsrim med samma första bokstav. Tex. Dansaren dansar disco.

2. Allegori

2.1. En berättelse eller en avbildning som vill åskådliggöra något annat än en konkret framställning.

2.1.1. Stiernhielms Hercules

3. Allusion

3.1. är ett begrepp när man i konstnärligt verk anspelar på något annat.

4. Anafor

4.1. är när man upprepar ett ord i ett antal meningar eller satser.

4.1.1. I have a dream, I have a dream, I have a dream.

5. Anakolut

5.1. ogrammatisk konstruktion, ofta i oreflekterat i talspråk.

5.1.1. Vi fick inte bjuda några flickor utan flickorna hade dans för sig själva.

6. Antites eller Kontrast

6.1. påstående eller åsikt som gör gällande motsatsen till vad en annan åsikt eller ett annat påstående gör.

6.1.1. Först in, Sista ut!

7. Apostrofering eller invokation

7.1. Direkt uttal till någon i eller utanför texten.

8. Ansyndes

8.1. samordning utan konjuktion

8.1.1. Han är mjuk, hon är hård

9. Besjälning

9.1. En typ av metafor som skildrar ett allmänt fenomen som om det vore en mänsklig varelse med tankar, vilja och känslor. Detta ger lyssnarna ett starkare och mer levande intryck.

9.1.1. Datorn skrev av sig själv

10. Eufemism

10.1. Förskönande förmildrande ord eller uttryck. Ibland är det oklart vad som kan klassas som eufemisma ord. Vissa kanske tolkar de som neutralt och av andra kan det uppfattas som en euferism.

10.1.1. New node

11. Ironi

11.1. Att man är sarkastisk vid ett uttalande. Att man driver.

11.1.1. T.ex. när man går ut i vinterkylan och lägger uttrycket, här var det varmt å skönt!

12. Liknelse

12.1. liknelse mellan två begrepp där jämförelseledet "som" och "lixom".

12.1.1. Stark som en oxe.

13. Metafor

13.1. Bildligt uttryck.

13.1.1. han är en gris.

14. Oxymoron

14.1. sammanställning av skenbart motsatta begrepp.

14.1.1. Bra, dåligt. & Rakt, krokigt

15. Paradox

15.1. skenbart orimligt uttryck

15.1.1. Vi vill föda med att döda.

16. Paraodi

16.1. En förlöjligande efterbildning av en bestämd litteraturart.

17. Pastisch

17.1. Något som i stil eller utförande är följsamt eller tydligt inspirerat av en äldre stil eller av ett specifikt äldre verk.

18. Personifiering

18.1. levandegör abstrakta begrepp

18.1.1. Jag är glad.

19. Pleonasm

19.1. överflödigt tillägg eller ord där ett led är överflödligt

19.1.1. gammal kärring

20. retorisk fråga

20.1. påstående i frågeform.

20.1.1. Är det du eller jag som ska lära mig detta?

21. Satir

21.1. hånfull, ibland förlöjligande framställning.

21.1.1. Vi skickar rosa brev till alla bögar.