Stilfigurer

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Stilfigurer by Mind Map: Stilfigurer

1. Allitteration

1.1. Bokstavsrim initialt hos betonade ord.

1.1.1. Bagare Bengtsson bakar bara bruna bullar bakom Boobergs bruna bod.

2. Allegori

2.1. Metafor på textplanet: en konsekvent överföring av ett tema till ett annat.

2.1.1. exempelvis livet skildrat som en resa

3. Allusion

3.1. Anspelning på händelser eller personer eller litteratur.

3.1.1. "Långtbortistan" som är namnet på Pakistan i serietidningen Kalle Anka.

4. Anafor

4.1. Upprepning av inledningsord i ett antal på varandra följande satser

4.1.1. "I have a dream!" i Martin Luther King's berömda tal

5. Anakolut

5.1. Ogrammatisk konstruktion, ofta i oreflekterat talspråk

5.1.1. "Vi hade dans i sjuan hade vi dans."

6. Antites/Kontrast

6.1. Motsättning

6.1.1. "Ett dåligt huvud hade han, men hjärtat var gott."

7. Apostrofering/Invokation

7.1. Direkt tilltal till någon i eller utanför texten

7.1.1. Tystna, suckande vind i trädens kronor!

8. Besjälning

8.1. Behandlande av döda ting som levande

8.1.1. Väggarna andades och TV apparaten sirrade tillbaka

9. Eufemism

9.1. Förmildrande uttryck

9.1.1. ex. gå bort, ta ner skylten

10. Ironi

10.1. Uttryck vars innebörd står i motsättning till vissa av de ingående ordens betydelse, ofta i kontext

10.1.1. "Vad glad du var då!" till någon som är märkbart arg

11. Liknelse

11.1. Man liknar något/någon med någonting

11.1.1. "Han är hungrig som en varg"

12. Metafor

12.1. ett bildligt uttryckssätt där ett begrepp tillfälligt byts ut mot ett begrepp som liknar det ursprungliga

12.1.1. "Han är tjock som en kossa"

13. Oxymoron

13.1. Sammanställning av två varandra motsägande led

13.1.1. ex. ensamma tillsammans

14. Paradox

14.1. Skenbar motsägelse, upphäver sanningshalten i det ena av de två leden

14.1.1. "Mitt tålamod, som är oändligt, håller på att ta slut."

15. Parodi

15.1. Överdriven imitation (ofta elak)

15.1.1. Epic movie är ett exempel på en parodi

16. Asyndes

16.1. Avsaknad av sammanbindande konjunktioner

16.1.1. "Jag kom, jag såg, jag segrade."

17. Pastisch

17.1. Samma sak som parodi

18. Personifiering

18.1. Levandegör abstrakta objekt

18.1.1. "Döden knackade på dörren."

19. Pleonasm/Tautologi

19.1. Överflödigt tillägg eller ord där ett led är överflödigt

19.1.1. ex. gammal gubbe, provocera fram

20. Retorisk fråga

20.1. Påstående i frågeform

20.1.1. "Är det du eller jag som dömer sen här matchen?"

21. Satir

21.1. Hånfull, ibland förlöjligande framställning

21.1.1. "Vi skickar rosa brev till alla bögar."