Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Stilfigurer by Mind Map: Stilfigurer
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Stilfigurer

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Allitteration

Bokstavsrim initialt hos betonade ord.

Allegori

Metafor på textplanet: en konsekvent överföring av ett tema till ett annat.

Allusion

Anspelning på händelser eller personer eller litteratur.

Anafor

Upprepning av inledningsord i ett antal på varandra följande satser

Anakolut

Ogrammatisk konstruktion, ofta i oreflekterat talspråk

Antites/Kontrast

Motsättning

Apostrofering/Invokation

Direkt tilltal till någon i eller utanför texten

Besjälning

Behandlande av döda ting som levande

Eufemism

Förmildrande uttryck

Ironi

Uttryck vars innebörd står i motsättning till vissa av de ingående ordens betydelse, ofta i kontext

Liknelse

Man liknar något/någon med någonting

Metafor

ett bildligt uttryckssätt där ett begrepp tillfälligt byts ut mot ett begrepp som liknar det ursprungliga

Oxymoron

Sammanställning av två varandra motsägande led

Paradox

Skenbar motsägelse, upphäver sanningshalten i det ena av de två leden

Parodi

Överdriven imitation (ofta elak)

Asyndes

Avsaknad av sammanbindande konjunktioner

Pastisch

Samma sak som parodi

Personifiering

Levandegör abstrakta objekt

Pleonasm/Tautologi

Överflödigt tillägg eller ord där ett led är överflödigt

Retorisk fråga

Påstående i frågeform

Satir

Hånfull, ibland förlöjligande framställning