Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Medienes makt by Mind Map: Medienes makt

1. Den fjerde statsmakta

1.1. Vaktbikkjefunksjon

1.1.1. overvake og kontrollera tre formelle maktorgana (stortinget, regjeringa og domstolane).

2. Ytringsfridom

2.1. Viktig for at media skal kunna\roppfylla rolla som vaktikkje i\rdemokratiet.

2.1.1. Det er viktig for at folk (alle) skal kunne seie/ uttrykkje meiningar i både skrift og tale utan å bli straffa for det.

3. Journalistar

3.1. Yter samfunnet tenester\rgjennom å kritisera\rsamfunnsforhold

4. Makt

4.1. makt handlar om høvet til å påverke i mellommenneskelege relasjonar, både på individnivå og samfunnsnivå. Dette kan skje gjennom maktfordeling eller maktkamp, gjennom forhandling eller tvang og krangling.

5. Mediemakt

5.1. Media har makt gjennom kva saker som vert dekte, og korleis dei vert presenterte.

5.1.1. Viljesmakt: Makta media har gjennom dagsorden- og portvaktsfunksjonen, kan me forklare som viljesmakt. Viljesmakt er høvet me har til å setje gjennom viljen vår i ein bestemt samanheng. Er ei synleg makt.

5.1.1.1. Definisjonsmakt: Med dagsordensfunksjona og nyheitskriteria følgjer det ei form for usynleg makt som me kallar definisjonsmakt. Definisjonsmakt er det ikkje mogleg å knytte til ein bestemt stad eller ein bestemt person, ho ligg litt overalt.

6. Journalistisk makt

6.1. Portvaktfunksjon: Nyheiter vert valde, nyheiter vert valde bort. Media har makt gjennom utsiling og val som dei gjer før saka kjem på trykk.

6.1.1. Dagsorden: Dei avgjer kva saker me burde vera opptekne av. Enkelte konfliktar viktigare enn andre.

6.1.1.1. Nyheitskriterier: Nyheitskriteria inngår som ein rutinemessig del av måten journalistene arbeidar på.

6.1.1.1.1. Vinkling: Fokus og interesse journalisten har kan gje utslag for vinklinga. Nyheitskriteria ligg til grunn for vinklinga av hendingar.

7. Kjelder

7.1. Dei mest brukte kjeldene i media er ofte del av eliten i samfunnet. (Politikarar og leiarar, menneske med sterk økonomi eller folk som kjendisar frå idretts- og kulturlivet eller mediebransjen).

7.1.1. Personar i politiet, i militæret og toppsjiktet i næringslivet er særleg mektige kjelder. Profesjonelle informasjonsarbeidere er og viktige.

7.1.1.1. Ofte står kjeldene i ein maktposisjon i forhold til journalisten ved at dei sit på informasjonen journalisten er interessert i.