תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014 by Mind Map: תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014

1. פרק ב': עבודות ומבנים הפטורים מהיתר

1.1. סימן א': גדרות ושערים

1.1.1. גדר

1.1.1.1. גובה 1.5 מטר

1.1.1.2. לא בחזית למגרש או לשצ"פ

1.1.1.3. לא פוגעת בתשתיות

1.1.1.4. אינה חוסמת מעבר בסביבה החופית.

1.1.2. קיר תומך

1.1.2.1. גובה 1 מטר

1.1.2.2. כמו תנאי הגידור

1.1.3. גדר המוקמת על ידי רשות מקומית

1.1.3.1. גובה עד 2.5מטר

1.1.3.2. הגידור הוא של שטח לצורכי ציבור

1.1.4. גדר בשטח חקלאי

1.1.4.1. בשטח מעובד

1.1.4.1.1. גובה 1.5 מטר

1.1.4.1.2. מחומרים קלים

1.1.4.1.3. לא אטומה

1.1.4.1.4. תבטיח מעבר נגר עילי

1.1.4.2. בשטח מרעה

1.1.4.2.1. גובה 1.5 מטר

1.1.4.2.2. עשויה מעמודים ותילים

1.1.5. גידור מתקן תשתית

1.1.5.1. מוקמת על ידי גוף המנוי בסעיף 261 ד' לחוק

1.1.5.2. גובה עד 3 מטר

1.1.5.3. גדר היקפית תהיה תואמת את התקן

1.1.5.4. גדר על תואי דרך - מחומרים קלים ולא אטומה

1.1.5.5. מסירת הודעה על הקמה לרשות רישוי תוך 45 יום

1.1.6. גידור גן לאומי

1.1.6.1. בתחום גן לאומי או שמורת טבע

1.1.6.2. מחומרים קלים

1.1.6.3. גובה 1.5 מטר

1.1.6.4. תמסר תוך 45יום הודעה לרשות הרישוי ולמשרד לאיכות הסביבה.

1.1.7. מחסום בכניסה לחניה ושער

1.2. סימן ב': גגונים וסככות

1.2.1. גגון או סוכך

1.2.1.1. מחובר באחת מפאותיו למבנה

1.2.1.2. לא בולט מעברל 2 מטר מקיר המבנה

1.2.1.3. מחומרים קלים

1.2.1.3.1. תמסר הודעה על גגון בשטח של מעל 20מטר

1.2.2. סוכך נתקפל - מרקיזה

1.2.2.1. בולט כשהוא סגור לא יותר מ 50סמ

1.2.2.2. נמוך משלושה מטר

1.2.3. מצללה

1.2.3.1. בשטח 50מ"ר אורבע מהגג לפי הגבוה

1.2.3.2. תואמת הנחיות מירחביות

1.2.3.3. נמסרה הודעה לרשות הרישוי.

1.3. סימן ג': שימושים נלווים למבנה

1.3.1. פרטי עזר שהם שימוש נלווה וטבוע לבנין

1.3.1.1. ללא תוספת שטח

1.3.1.2. ללא מבנה נלווה

1.3.1.3. בהתקנה על מבנה - עד 50 ק"ג

1.3.1.4. מגבלה של 6 מטר לעמודי תאורה

1.3.2. שלט

1.3.3. מתקן לאצירת אשפה

1.3.4. מכונה לאיסוף בקבוקי משקה

1.3.4.1. אינה חורגת מעבר ל 10 סמ מקו בנין

1.3.5. סורגים

1.3.5.1. הותקן פתח מילוט

1.3.5.2. נמסרה הודעה לרשות הרישוי ולרשות הכבאות

1.3.6. דוד שמש, דוד מים וקולטים

1.3.6.1. עד 220 ליטר

1.3.6.2. בשיפוע הגג או במקום נסתר

1.3.7. מזוג אויר וטיהור אויר

1.3.7.1. מגבלת תפוקה

1.3.7.2. במסתור כביסה או גג הבנין או מקום נסתר

1.3.7.3. על קיר חיצוני אם אין ברירה אך לא לכוון חזית הבנין

1.3.7.4. עמידה בתקנות מניעת מפגעים (מניעת רעש)

1.3.7.5. תאימות לתקן ביחס לממדים

1.3.8. החלפת רכיבים בבנין

1.3.9. החלפת מיכל גז נייד תת קרקעי

1.4. סימן ד': מבנים טכניים

1.4.1. מבנה טכני

1.4.1.1. אינו מיועד לשהות בני אדם

1.4.1.2. בשטח של 6 מ"ר

1.4.1.3. בגובה עד 3 מטר

1.4.1.4. או לניטור אויר בשטח מתקן תשתית, למעט מבנה לניטור אויר או להגנה קטודית

1.4.1.5. נמסרה הודעה לרשות הרישוי ואישור לפי חוק הקרינה - אם נדרש

1.4.2. מתקן לניטור אויר

1.4.2.1. נדרש לפי חוק אויר נקי

1.4.2.2. שטחו עד 7.5 מ"ר

1.4.3. מתקנים פוטו וולטאיים

1.4.3.1. תואם תקן

1.4.3.2. הספק עד 50 קילו ואט

1.4.3.3. הוקם על גג מבנה תוך הותרת מקום למתקנים נדרשים אחרים

1.4.3.4. נמסרה הודעה תוך 45 יום לרשות רישוי ולרשות כבאות אליה צורפו אישורי מהנדס לגבי כושר הנשיאה של הגג ולגבי קיום התנאים להקמת מתקן פוטו וולטאי

1.5. סימן ה': מבנים ועבודות זמניים

1.5.1. - מכולה, אוהל , סככה

1.5.1.1. לא למגורים ולא למבנה ציבורי

1.5.1.2. על הקרקע

1.5.1.3. עד 120 יום בשנה

1.5.1.4. עד 50 מ"ר

1.5.1.5. גובה עד 3 מטר

1.5.1.6. מפתח בין עמודים עד 5 מטר

1.5.1.7. משקל קירוי מוגבל

1.5.1.8. בסיום יוחזר מצב לקדמותו

1.5.1.9. נמסרה הודעה תוך 14 יום הכוללת התחיבות לפינוי

1.5.2. סגירה עונתית

1.5.2.1. מחומרים קלים

1.5.2.2. לבית אוכל

1.5.2.3. בתחום מגרש או ברחוב

1.5.2.4. לתקופה שנקבעה ברשיון העסק או בחוק העזר העירוני

1.5.3. עבודות זמניות של גופי תשתית

1.5.3.1. נלוות לעבודות פטורת מהיתר לפי סעיף 261 ד לחוק

1.5.3.2. מבוצעות על ידי גופי תשתית לפי סעיף 261 ד לחוק

1.5.3.3. אינן בתחום סביבה חופית אלא אם מבוצעות בתוך מתקן תשתית

1.5.3.4. אינן למגורים

1.5.3.5. נמסרה הודעה 15 יום לפני מועד הביצוע לרשות הרישוי

1.5.4. מנהרה חקלאית ורשת צל

1.5.4.1. בשטח חקלאי מעובד

1.5.4.2. מגבלות גובה ומשקל

1.5.4.3. נמסרה הודעה לרשות הרישוי ולמשרד החקלאות

1.6. סימן ו': מחסן ומבנה לשומר

1.6.1. מחסן ליחידת דיור

1.6.2. מבנה לשומר

1.7. סימן ז': עבודות פיתוח ושיפור הנגישות

1.7.1. ריצוף חצר מסלעה ועבודות פיתוח

1.7.2. נגישות לבנין ובתוכו

1.8. סימן ח': אנטנה, צלחת קליטה ותורן

1.8.1. אנטנה , צלחת קליטה ותורן

1.8.2. הוספת אנטנה למתקן שידור קיים

1.8.3. אנטנה על עמוד חשמל

1.8.4. תורן למדידה מטאורולוגית

1.8.5. תורן ומתקן לניטור רעש

1.8.6. אנטנה ותורן למתקן של חובבי רדיו

1.9. סימן ט': הריסה ופירוק

1.9.1. הריסה

2. פרק א': הגדרות ותנאים כלליים לפטור

2.1. הגדרות

2.2. תנאים לפטור מהיתר

2.3. סייגים, תנאים

2.4. אחריות המקים, המבצע, או המשתמש

3. התרשים הינו כלי עזר בלבד ואינו תחליף לאמור בחוק ובתקנות