Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014 by Mind Map: תקנות התכנון והבנייה (עבודות
ומבנים הפטורים מהיתר),
תשע"ד-2014
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014

פרק ב': עבודות ומבנים הפטורים מהיתר

סימן א': גדרות ושערים

הקמת גדר המוקמת בידי גוף המנוי בסעיף 261(ד) לחוק פטורה מהיתר, ויחולו הוראות אלה: (1) גדר היקפית של מיתקן תשתית ושל מיתקן לקידוח מי שתייה תהיה גדר רשת מפלדה בהתאם לת"י 4273 וגובהה לא יעלה על 3 מטרים מפני הקרקע, משני צדי הגדר; (2) גובה גדר פנימית בשטח מיתקן תשתית לא יעלה על 3 מטרים משני צדי הגדר; (3) אם גדר כאמור בפסקאות (1) או (2) היא בתוואי דרך, ניתן לעשותה מחומרים קלים ובלבד שלא תהיה אטומה; (4) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה. גדר בתחום גן לאומי ושמורת טבע

גדר, גובה 1.5 מטר, לא בחזית למגרש או לשצ"פ, לא פוגעת בתשתיות, אינה חוסמת מעבר בסביבה החופית.

קיר תומך, גובה 1 מטר, כמו תנאי הגידור

גדר המוקמת על ידי רשות מקומית, גובה עד 2.5מטר, הגידור הוא של שטח לצורכי ציבור

גדר בשטח חקלאי, בשטח מעובד, גובה 1.5 מטר, מחומרים קלים, לא אטומה, תבטיח מעבר נגר עילי, בשטח מרעה, גובה 1.5 מטר, עשויה מעמודים ותילים

גידור מתקן תשתית, מוקמת על ידי גוף המנוי בסעיף 261 ד' לחוק, גובה עד 3 מטר, גדר היקפית תהיה תואמת את התקן, גדר על תואי דרך - מחומרים קלים ולא אטומה, מסירת הודעה על הקמה לרשות רישוי תוך 45 יום

גידור גן לאומי, בתחום גן לאומי או שמורת טבע, מחומרים קלים, גובה 1.5 מטר, תמסר תוך 45יום הודעה לרשות הרישוי ולמשרד לאיכות הסביבה.

מחסום בכניסה לחניה ושער

סימן ב': גגונים וסככות

גגון או סוכך, מחובר באחת מפאותיו למבנה, לא בולט מעברל 2 מטר מקיר המבנה, מחומרים קלים, תמסר הודעה על גגון בשטח של מעל 20מטר

סוכך נתקפל - מרקיזה, בולט כשהוא סגור לא יותר מ 50סמ, נמוך משלושה מטר

מצללה, בשטח 50מ"ר אורבע מהגג לפי הגבוה, תואמת הנחיות מירחביות, נמסרה הודעה לרשות הרישוי.

סימן ג': שימושים נלווים למבנה

פרטי עזר שהם שימוש נלווה וטבוע לבנין, ללא תוספת שטח, ללא מבנה נלווה, בהתקנה על מבנה - עד 50 ק"ג, מגבלה של 6 מטר לעמודי תאורה

שלט

מתקן לאצירת אשפה

מכונה לאיסוף בקבוקי משקה, אינה חורגת מעבר ל 10 סמ מקו בנין

סורגים, הותקן פתח מילוט, נמסרה הודעה לרשות הרישוי ולרשות הכבאות

דוד שמש, דוד מים וקולטים, עד 220 ליטר, בשיפוע הגג או במקום נסתר

מזוג אויר וטיהור אויר, מגבלת תפוקה, במסתור כביסה או גג הבנין או מקום נסתר, על קיר חיצוני אם אין ברירה אך לא לכוון חזית הבנין, עמידה בתקנות מניעת מפגעים (מניעת רעש), תאימות לתקן ביחס לממדים

החלפת רכיבים בבנין

החלפת מיכל גז נייד תת קרקעי

סימן ד': מבנים טכניים

מבנה טכני, אינו מיועד לשהות בני אדם, בשטח של 6 מ"ר, בגובה עד 3 מטר, או לניטור אויר בשטח מתקן תשתית, למעט מבנה לניטור אויר או להגנה קטודית, נמסרה הודעה לרשות הרישוי ואישור לפי חוק הקרינה - אם נדרש

מתקן לניטור אויר, נדרש לפי חוק אויר נקי, שטחו עד 7.5 מ"ר

מתקנים פוטו וולטאיים, תואם תקן, הספק עד 50 קילו ואט, הוקם על גג מבנה תוך הותרת מקום למתקנים נדרשים אחרים, נמסרה הודעה תוך 45 יום לרשות רישוי ולרשות כבאות אליה צורפו אישורי מהנדס לגבי כושר הנשיאה של הגג ולגבי קיום התנאים להקמת מתקן פוטו וולטאי

סימן ה': מבנים ועבודות זמניים

- מכולה, אוהל , סככה, לא למגורים ולא למבנה ציבורי, על הקרקע, עד 120 יום בשנה, עד 50 מ"ר, גובה עד 3 מטר, מפתח בין עמודים עד 5 מטר, משקל קירוי מוגבל, בסיום יוחזר מצב לקדמותו, נמסרה הודעה תוך 14 יום הכוללת התחיבות לפינוי

סגירה עונתית, מחומרים קלים, לבית אוכל, בתחום מגרש או ברחוב, לתקופה שנקבעה ברשיון העסק או בחוק העזר העירוני

עבודות זמניות של גופי תשתית, נלוות לעבודות פטורת מהיתר לפי סעיף 261 ד לחוק, מבוצעות על ידי גופי תשתית לפי סעיף 261 ד לחוק, אינן בתחום סביבה חופית אלא אם מבוצעות בתוך מתקן תשתית, אינן למגורים, נמסרה הודעה 15 יום לפני מועד הביצוע לרשות הרישוי

מנהרה חקלאית ורשת צל, בשטח חקלאי מעובד, מגבלות גובה ומשקל, נמסרה הודעה לרשות הרישוי ולמשרד החקלאות

סימן ו': מחסן ומבנה לשומר

מחסן ליחידת דיור

מבנה לשומר

סימן ז': עבודות פיתוח ושיפור הנגישות

ריצוף חצר מסלעה ועבודות פיתוח

נגישות לבנין ובתוכו

סימן ח': אנטנה, צלחת קליטה ותורן

אנטנה , צלחת קליטה ותורן

הוספת אנטנה למתקן שידור קיים

אנטנה על עמוד חשמל

תורן למדידה מטאורולוגית

תורן ומתקן לניטור רעש

אנטנה ותורן למתקן של חובבי רדיו

סימן ט': הריסה ופירוק

הריסה

פרק א': הגדרות ותנאים כלליים לפטור

הגדרות

בתקנות אלה – "אנטנה" – התקן המיועד לשדר ולקלוט גלים אלקטרומגנטיים בתדרי רדיו; "אנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו" – אנטנה הכוללת כבל הזנה ומלכודת גלים (מסוג Traps או Stubs), המורכבת באופן אנכי על תורן; "אנטנת תיל למיתקן של חובבי רדיו" – אנטנה למיתקן של חובבי רדיו הכוללת כבל הזנה ומלכודות גלים (מסוד Traps או Stubs) וכן תילים בקוטר שאינו עולה על 0.5 סנטימטרים, התלויים בין אלה או עליהם: עצמים, מבנים קיימים כדין, תרנים קיימים כדין; "הממונה על הקרינה" – הממונה כהגדרתו בחוק הקרינה; "הרשות הארצית לכבאות" – הרשות הארצית לכבאות והצלה שהוקמה בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012; "חומרים קלים" – חומרים שמשקלם אינו עולה על 50 קילוגרמים למטר מרובע ברכיב מבני מישורי, כגון גבס, עץ, זכוכית, אלומיניום, פלדה, פולימרים למיניהם, או חומרים דומים אחרים; "חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982; "חוק גנים לאומיים" – חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998; "חוק הקרינה" – חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006; "כבל הזנה" – מוליך ממשדר או מקלט של חובבי רדיו אל אנטנה של חובבי רדיו; "מבנה פשוט" – כהגדרתו בתוספתה ראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי ייחוד פעולות), התשכ"ז-1967; "מהנדס מבנים" – מהנדס רשוי הרשום במדור להנדסת מבנים, כמשמעותו בתוספת לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967; "מצללה (פרגולה)" – מבנה בלא קירות, הבנוי מחומרים קלים, שתקרתו משטח הצללה ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו; "מיתקן של חובבי רדיו" – כהגדרתו בתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט-2009; "מיתקן תשתית" – נמל תעופה, נמל, מעגן, מיתקן להתפלת מים, מיתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אך למעט מיתקן לקידוחי מי שתייה, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, מיתקני השנאה או מיתוג לחשמל, מיתקן אחסון גז ודלק, דרך, מיתקני גז ומיתקני גט"ן כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, אתרי כרייה וחציבה; "מרחב מוגן דירתי" – כהגדרתו בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-1990; "צלחת קליטה", "שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין" – כהגדרתם בסעיף 6נח לחוק הבזק; "הסביבה החופית" – כהגדרתה בחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004; "תקנות אבק מזיק" – תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד-1984; "תקנות התכנון והבנייה" – תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970. תנאים לפטור מהיתר 2.

תנאים לפטור מהיתר

סוגי בניינים, עבודות ושימושים המפורטים בתקנות אלה פטורים מהיתר ובלבד שהתקיימו בהם, נוסף על האמור בסעיף 145ג לחוק, כל אלה: (1) הם יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע עבודות; (2) הם יבוצעו באופן שתובטח יציבות המבנה או המיתקן המוקם לפי תקנות אלה, ותובטח בטיחות השוהים במבנה או בסביבתו; (3) הם יבוצעו באופן המפורט בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה; (4) הם מתאימים לתכניות ולהנחיות המרחביות החלות במקום, ואם ניתן היתר הקובע הוראות לגבי הקמתם, הם תואמים את הוראותיו; (5) הם אינם בתחום מגרש, אתר, מתחם, או בניין המיועדים לשימור לפי תכנית מאושרת או רשימת שימור מאושרת לפי התוספת הרביעית לחוק.

סייגים, תנאים

(א) עד מועד כניסתו לתוקף של סעיף 145ד לחוק רשאית ועדה מקומית לקבוע תנאים וסייגים נוספים לעבודות ולשימושים המפורטים בתקנות אלה, וזאת בעניינים המפורטים בסעיף 145ד לחוק, ובלבד שאלה פורסמו באתר הוועדה המקומית. (ב) תנאים וסייגים כאמור בתקנת משנה (א) יעמדו בתוקף 180 ימים לאחר כניסתו לתוקף של סעיף 145ד לחוק; קבעה ועדה מקומית הנחיות מרחביות לפי סעיף 145ד לחוק בעניינים האמורים בתקנות אלה לפני המועד האמור, יחולו הוראות ההנחיות המרחביות.

אחריות המקים, המבצע, או המשתמש

(א) פטור מהיתר לפי תקנות אלה לא ישמש הגנה בפני תביעה אזרחית כנגד המקים, המבצע או המשתמש לפי העניין. (ב) אין בפטור מהיתר לפי תקנות אלה כדי לגרוע מחובה לפי כל דין של בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם, כלפי בעלי זכויות אחרים במקרקעין אלה, או בעלי זכויות אחרים לגבי אותם מקרקעין.

התרשים הינו כלי עזר בלבד ואינו תחליף לאמור בחוק ובתקנות