Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014 by Mind Map: תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014

פרק ב': עבודות ומבנים הפטורים מהיתר

סימן א': גדרות ושערים

הקמת גדר המוקמת בידי גוף המנוי בסעיף 261(ד) לחוק פטורה מהיתר, ויחולו הוראות אלה: (1) גדר היקפית של מיתקן תשתית ושל מיתקן לקידוח מי שתייה תהיה גדר רשת מפלדה בהתאם לת"י 4273 וגובהה לא יעלה על 3 מטרים מפני הקרקע, משני צדי הגדר; (2) גובה גדר פנימית בשטח מיתקן תשתית לא יעלה על 3 מטרים משני צדי הגדר; (3) אם גדר כאמור בפסקאות (1) או (2) היא בתוואי דרך, ניתן לעשותה מחומרים קלים ובלבד שלא תהיה אטומה; (4) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה. גדר בתחום גן לאומי ושמורת טבע

סימן ב': גגונים וסככות

סימן ג': שימושים נלווים למבנה

סימן ד': מבנים טכניים

סימן ה': מבנים ועבודות זמניים

סימן ו': מחסן ומבנה לשומר

סימן ז': עבודות פיתוח ושיפור הנגישות

סימן ח': אנטנה, צלחת קליטה ותורן

סימן ט': הריסה ופירוק

פרק א': הגדרות ותנאים כלליים לפטור

הגדרות

בתקנות אלה – "אנטנה" – התקן המיועד לשדר ולקלוט גלים אלקטרומגנטיים בתדרי רדיו; "אנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו" – אנטנה הכוללת כבל הזנה ומלכודת גלים (מסוג Traps או Stubs), המורכבת באופן אנכי על תורן; "אנטנת תיל למיתקן של חובבי רדיו" – אנטנה למיתקן של חובבי רדיו הכוללת כבל הזנה ומלכודות גלים (מסוד Traps או Stubs) וכן תילים בקוטר שאינו עולה על 0.5 סנטימטרים, התלויים בין אלה או עליהם: עצמים, מבנים קיימים כדין, תרנים קיימים כדין; "הממונה על הקרינה" – הממונה כהגדרתו בחוק הקרינה; "הרשות הארצית לכבאות" – הרשות הארצית לכבאות והצלה שהוקמה בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012; "חומרים קלים" – חומרים שמשקלם אינו עולה על 50 קילוגרמים למטר מרובע ברכיב מבני מישורי, כגון גבס, עץ, זכוכית, אלומיניום, פלדה, פולימרים למיניהם, או חומרים דומים אחרים; "חוק הבזק" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982; "חוק גנים לאומיים" – חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998; "חוק הקרינה" – חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2006; "כבל הזנה" – מוליך ממשדר או מקלט של חובבי רדיו אל אנטנה של חובבי רדיו; "מבנה פשוט" – כהגדרתו בתוספתה ראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי ייחוד פעולות), התשכ"ז-1967; "מהנדס מבנים" – מהנדס רשוי הרשום במדור להנדסת מבנים, כמשמעותו בתוספת לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967; "מצללה (פרגולה)" – מבנה בלא קירות, הבנוי מחומרים קלים, שתקרתו משטח הצללה ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו; "מיתקן של חובבי רדיו" – כהגדרתו בתקנות הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ט-2009; "מיתקן תשתית" – נמל תעופה, נמל, מעגן, מיתקן להתפלת מים, מיתקני מים וביוב לרבות מאגרים, אך למעט מיתקן לקידוחי מי שתייה, אתרי סילוק וטיפול בפסולת, מיתקני תקשורת, תחנת כוח, מיתקני השנאה או מיתוג לחשמל, מיתקן אחסון גז ודלק, דרך, מיתקני גז ומיתקני גט"ן כהגדרתם בסעיף 2 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, אתרי כרייה וחציבה; "מרחב מוגן דירתי" – כהגדרתו בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-1990; "צלחת קליטה", "שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין" – כהגדרתם בסעיף 6נח לחוק הבזק; "הסביבה החופית" – כהגדרתה בחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004; "תקנות אבק מזיק" – תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד-1984; "תקנות התכנון והבנייה" – תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970. תנאים לפטור מהיתר 2.

תנאים לפטור מהיתר

סוגי בניינים, עבודות ושימושים המפורטים בתקנות אלה פטורים מהיתר ובלבד שהתקיימו בהם, נוסף על האמור בסעיף 145ג לחוק, כל אלה: (1) הם יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע עבודות; (2) הם יבוצעו באופן שתובטח יציבות המבנה או המיתקן המוקם לפי תקנות אלה, ותובטח בטיחות השוהים במבנה או בסביבתו; (3) הם יבוצעו באופן המפורט בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה; (4) הם מתאימים לתכניות ולהנחיות המרחביות החלות במקום, ואם ניתן היתר הקובע הוראות לגבי הקמתם, הם תואמים את הוראותיו; (5) הם אינם בתחום מגרש, אתר, מתחם, או בניין המיועדים לשימור לפי תכנית מאושרת או רשימת שימור מאושרת לפי התוספת הרביעית לחוק.

סייגים, תנאים

(א) עד מועד כניסתו לתוקף של סעיף 145ד לחוק רשאית ועדה מקומית לקבוע תנאים וסייגים נוספים לעבודות ולשימושים המפורטים בתקנות אלה, וזאת בעניינים המפורטים בסעיף 145ד לחוק, ובלבד שאלה פורסמו באתר הוועדה המקומית. (ב) תנאים וסייגים כאמור בתקנת משנה (א) יעמדו בתוקף 180 ימים לאחר כניסתו לתוקף של סעיף 145ד לחוק; קבעה ועדה מקומית הנחיות מרחביות לפי סעיף 145ד לחוק בעניינים האמורים בתקנות אלה לפני המועד האמור, יחולו הוראות ההנחיות המרחביות.

אחריות המקים, המבצע, או המשתמש

(א) פטור מהיתר לפי תקנות אלה לא ישמש הגנה בפני תביעה אזרחית כנגד המקים, המבצע או המשתמש לפי העניין. (ב) אין בפטור מהיתר לפי תקנות אלה כדי לגרוע מחובה לפי כל דין של בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם, כלפי בעלי זכויות אחרים במקרקעין אלה, או בעלי זכויות אחרים לגבי אותם מקרקעין.

התרשים הינו כלי עזר בלבד ואינו תחליף לאמור בחוק ובתקנות