תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014

by ron tzin 12/08/2014
2555