פקודת מסילות הברזל (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
פקודת מסילות הברזל (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014 by Mind Map: פקודת מסילות הברזל (תיקון מס' 8) תשע"ה-2014

1. גורמים מעורבים

1.1. מקים או מפעיל

1.1.1. מפעיל מסילת ברזל

1.1.2. מקים מסילת ברזל

1.2. בעל המקרקעין

1.3. המנהל

1.4. ועדה לפעולות חיזוק מורכבות

1.5. ועדת ערר

1.5.1. הוראת שעה

1.6. בית משפט לעניינים מנהליים

1.6.1. ערעור מנהלי על החלטות ועדת הערר

1.6.2. עתירה מנהלית על החלטות הוועדה לפעולות חיזוק מורכבות

1.6.3. לאחר פקיעת הוראת שעה - עתירה מנהלית על החלטות המנהל

2. התחולה

2.1. מקרקעי מסילת ברזל

2.2. מקרקעין מושפעים

2.3. החרגה של מקרקעין המוחזקים בידי מערכת הביטחון

2.3.1. כניסה רק על ידי מי שהוסמך ובהתאם לכללים

3. הפעולות

3.1. סוגי הפעולות

3.1.1. פעולה קלה

3.1.1.1. בדיקות בקרה

3.1.1.2. התקנת מכשיר ניטור

3.1.1.3. פעולת מדידה קלה

3.1.2. פעולה משמעותית

3.1.2.1. פעולה קלה שמתבצעת בבית מגורים

3.1.2.2. פעולת מדידה שאינה קלה

3.1.2.3. התקנת מכשיר ניטור עם מתקן עגינה

3.1.2.4. סימון המקרקעין

3.1.2.5. טיפול בצמחיה

3.1.2.6. חיבור כבלי חשמל וחשמולת

3.1.2.7. ביצוע עבודות בנייה

3.1.2.8. פעולות נלוות

3.1.3. פעולת חיזוק מורכבת

3.2. התהליך

3.2.1. כל הפעולות

3.2.1.1. עד 30 יום לפני ביצוע הפעולה

3.2.1.1.1. פרסום באינטרנט

3.2.2. פעולה קלה

3.2.2.1. הודעה לבעל המקרקעין

3.2.2.1.1. עד 30 יום

3.2.3. פעולה משמעותית

3.2.3.1. הודעה לבעל המקרקעין

3.2.3.1.1. לאחר 60 יום

3.2.4. פעולת חיזוק מורכבת

3.2.4.1. בקשת הסכמת בעל המקרקעין

3.2.4.1.1. לאחר 120 יום

3.2.5. ביצוע פעולה דחופה

3.2.5.1. רק בפעולה קלה או משמעותית

3.2.5.2. קיים צורך דחוף

3.2.5.3. הפעולה חיונית

3.2.5.4. דיווח בהקדם האפשרי

3.2.5.4.1. לבעל המקרקעין

3.2.5.4.2. למנהל

3.2.5.5. פעולה קצרה

3.2.5.5.1. עד 96 שעות

3.2.5.5.2. מעל 96 - באישור המנהל

3.2.6. שימוש בכוח סביר

3.2.6.1. התקיימו תנאים לכניסה

3.2.6.1.1. פעולה משמעותית

3.2.6.1.2. פעולה קלה

3.2.6.1.3. פעולה דחופה

3.2.6.2. אדם סירב לאפשר כניסה

3.2.6.3. רק על ידי עובד המשרד שהשר מינה

3.2.6.3.1. המשטרה הודיעה שאינה מתנגדת למינוי

3.2.6.3.2. קיבל הכשרה מתאימה

3.2.6.3.3. עמידה בתנאי כשירות נוספים שייקבעו

3.2.6.3.4. עונד תג זיהוי

3.2.6.3.5. לובש מדים

3.2.6.3.6. נושא תעודה חתומה

3.2.6.4. אזהרה לפני כניסה בכוח

3.2.6.5. אין בשימוש בכוח בכדי לגרום לחבלה

3.2.6.6. כניסה לבית מגורים - רק עם צו של בית משפט

3.2.6.7. מקים או מפעיל רשאי להתלוות לבצע פעולה

4. היערכות נת"ע

4.1. מעורבות בהליך התקנת התקנות מכוח הפקודה

4.1.1. המצאת הודעות וסדרי דין בעבודת המנהל

4.1.2. הוועדה לעניין פעולות חיזוק מורכבות

4.1.3. בקשות לרכישת זכויות במקרקעי מסילת ברזל בבעלות רשות מקומית

4.2. תיאום שוטף משרד התחבורה

4.2.1. העברת רשימת מכשירי ניטור לאישור המנהל

4.2.2. העברת רשימת מתקני עגינה לאישור המנהל

4.2.3. העברת רשימה של גורמים מטעם נת"ע על מנת שהמנהל יסמיכם לבצע סקר הנדסי

4.2.4. מעקב אחר מינוי ועדות

4.2.4.1. ועדת ערר

4.2.4.2. ועדה לעניין פעולות חיזוק מורכבות

4.3. התאמת אתר האינטרנט

4.3.1. פרסום הודעות

4.3.2. ממשק מול המנהל