Konsumentbeteende

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Konsumentbeteende by Mind Map: Konsumentbeteende

1. Påverkansprinciper (F1)

1.1. Åtagande och konsekvens

1.2. Återgäldande

1.3. Knapphet

1.4. Gillande

1.5. Sociala bevis

1.6. Auktoritet

2. Köpprocessen (F2)

2.1. Upplev risk hos konsumenter

2.1.1. Ekonomisk risk

2.1.2. Fysisk risk

2.1.3. Social risk

2.1.4. Psykologisk risk

2.1.5. Funktionell risk

2.2. Steg i köpprocessen

2.2.1. Insikt om problem

2.2.1.1. Want/got-gap

2.2.1.2. Behov/motiv/begär

2.2.1.2.1. Fysologiskt

2.2.1.2.2. Psykologiskt

2.2.1.2.3. Kognitivt

2.2.1.3. Möjligheter

2.2.2. Informationssökning

2.2.2.1. Situationsmässigt engagemang

2.2.2.2. Varaktigt engagemang

2.2.2.3. Inför köp

2.2.2.4. Kontinuerlig

2.2.2.5. Intern

2.2.2.6. Extern

2.2.3. Utvärdering av alternativ

2.2.3.1. Osökerhetsreduceringsmodellen

2.2.3.1.1. Consideration set

2.2.3.1.2. Faktisk marknad/ upplevd marknad

2.2.3.1.3. Faktisk nöjdhet / Upplevd nöjdhet

2.2.4. Köp

2.2.5. Utvärdering av köp

2.2.5.1. Kundnöjdhet

2.2.5.1.1. Dissonansreduktion

2.2.5.1.2. Bekräftade förväntningar

2.3. Köpbeslut

2.3.1. Fyra typer av köpbeslut (Utifrån engagemang och informationssökning)

2.3.1.1. Brand laziness (lågt engagemang/lågt informationssökande)

2.3.1.2. Brand loyalty (Högt engagemang/ lågt infromationssökande)

2.3.1.3. Variety seeking (lågt engagemang/ högt informationssökande)

2.3.1.4. Problem solving (högt engagemang/ högt informationssökande)

2.3.2. Tre typer av köpbeslut (Utifrån grad av informationsbehandling)

2.3.2.1. Rutinmässig problemlösning

2.3.2.2. Intermediär problemlösning

2.3.2.3. Extensiv problemlösning

3. Individuella beslutsregler (F3)

3.1. Förväntad nyttoteori

3.1.1. Dominansprincipen

3.1.2. Cancellation

3.1.3. Transitivitet

3.1.4. Invarans

3.2. Inramningseffekter

3.2.1. Positiv inramning - vinst

3.2.1.1. Riskaverta

3.2.2. Negativ inramning - förlust

3.2.2.1. Riskbenägna

3.2.3. Prospektteorin

3.2.3.1. Referenspunkt

3.2.3.2. Förlustaversion

3.2.3.2.1. Belöna i små delar/förlust i en klumpsumma

3.2.3.3. Minskande sensitivitet

3.2.4. Kompabilitetsprincipen

3.2.4.1. Sannolikhetsfokus

3.2.4.2. Värdefokus

3.2.5. Enowmenteffekten

3.2.5.1. Underskattar alternativkostnaden

3.2.5.2. Högt egenvärde

3.2.6. Sunk costeffekten

3.2.6.1. Investering av tid/pengar = mindre benägen att släppa produkten

3.3. Beslutsångest

3.3.1. Skjuter upp köp

3.4. Preferensreviseringar

3.4.1. Singulära vs Komparativa

3.4.1.1. Singulär - utvärderar en produkt i taget

3.4.1.1.1. Välkända egenskaper

3.4.1.2. Kompartiv - jämför två produkter

3.4.1.2.1. Okända egenskaper

3.4.2. Selektivt tänkande

3.4.2.1. Överskaffa positiv information / ignorera negativ information

3.4.2.2. Förenklar oviktiga beslut

4. Sociala beslutsregler (F4)

4.1. Självbild

4.1.1. Roller

4.1.2. Personlighetsdrag

4.1.3. Självuppskattning

4.1.4. Självkänsla

4.1.5. Faktisk självbild

4.1.6. Idealisk självbild

4.2. Extended self

4.2.1. Underlättar aktiviteter

4.2.2. Symbolisk betydelse

4.2.3. Ger makt och prestige

4.2.4. Ger kopplingar till:

4.2.4.1. Andra människor

4.2.4.2. Svunnen tid

4.2.4.3. Platser

4.3. Self-monitoring

4.3.1. Low-self monitoring

4.3.1.1. Image

4.3.2. High-self monitoring

4.3.2.1. Funktionella fördelar

4.4. Impression management

4.4.1. Apperance management

4.4.2. Ingratiation

4.4.2.1. Self presentation

4.4.2.2. Opinion confirmity

4.4.2.3. Smicker

4.4.3. Aligning activities

4.4.3.1. Disclaimers

4.4.3.2. Accounts

4.5. Personlighet

4.5.1. Femfaktorsmodellen

4.5.1.1. Trevlighet

4.5.1.2. Noggrannhet

4.5.1.3. Emotionell stabilitet

4.5.1.4. Intellekt

4.5.1.5. Extraversion

4.6. Brand personality

4.6.1. Sincerity

4.6.2. Excitement

4.6.3. Competence

4.6.4. Sophistication

4.6.5. Ruggedness

4.7. Characterization

4.7.1. Brand Personification

4.7.2. Brand anthropomorphism

4.8. Kognitiva faktorer

4.8.1. Need for cognition (NFC)

4.8.1.1. Låg

4.8.1.2. Hög

4.8.2. Need for humor (NFH)

4.8.2.1. Högt

4.8.2.2. lågt

4.8.3. Need for cognitive closure (NFCC)

4.8.3.1. Låg

4.8.3.2. Hög

5. Inlärning och minne (F5)

5.1. Klassisk betingning

5.1.1. Obetingad stimuli > Obetingad Respons

5.1.2. Betingard stimuli > Betingad respons

5.1.3. Forward conditioning

5.1.3.1. Varumärke följs av modell (mer effektiv)

5.1.4. Backward conditioning

5.1.4.1. Modell följs av varumärke (mindre effektiv)

5.1.5. Pre-exposure effect

5.1.5.1. Obetingad stimulus känns igen sedan tidigare. (Svag koppling)

5.1.6. Blocking effect

5.1.6.1. obetingad stimulus (kändis) kopplat till tidigare betingat stimulus (Varumärke)

5.1.7. Temporal contiguity

5.1.7.1. Associationer nära i tiden fastnar bättre

5.2. Instrumentell betingning

5.2.1. Positiv förstärkning

5.2.2. Negativ förstärkning

5.2.3. Utsläckning

5.2.4. Kontinuerlig förstärkning

5.2.5. Sumpvis

5.3. Minnets sju synder

5.3.1. Glömska

5.3.1.1. Transcience

5.3.1.2. Absent-mindedness

5.3.1.3. Blocking

5.3.1.3.1. Tip-of-the-tounge

5.3.1.3.2. Ugly sister

5.3.2. Förvrängningar

5.3.2.1. Misattribution

5.3.2.1.1. Source confusion

5.3.2.1.2. Feelings of familiarity

5.3.2.1.3. Falska minnen

5.3.2.2. Suggestibility

5.3.2.3. Bias

5.3.3. Oförmåga att glömma

5.3.3.1. Persistence

6. Perception och uppmärksamhet (F5)

6.1. Perceptionsprocessen

6.1.1. Perception

6.1.1.1. Registrera

6.1.1.2. Välja

6.1.1.3. Tolka

6.1.2. Fenomenal absolutism

6.1.3. Sensorisk exponering

6.1.3.1. Hörsel

6.1.3.2. Smak

6.1.3.3. Lukt

6.1.3.3.1. Uppmärksamhet

6.1.3.4. Syn

6.1.3.5. Känsel

6.2. Sensoriska trösklar

6.2.1. Absolut tröskel

6.2.2. Just noticeable differens (JND)

6.2.3. Webers lag

6.3. Korttidsminnet

6.4. Minne och vakenhetsnivå

6.4.1. Måttlig vakenhet underlättar uppmärksamheten

6.5. Anpassning

6.5.1. Återkommande stimuli

6.5.1.1. Högljudda

6.5.1.2. Frekventa

6.5.1.3. Lågintensiva

6.6. Subliminal perception

6.6.1. Omedveten uppmärksamhet

6.7. Salience

6.7.1. Nyhetsvärde

6.7.1.1. Kontexberoende

6.7.1.2. Individuellt

6.7.2. Intensitet

6.7.2.1. Färg

6.7.2.2. Volym

6.7.2.3. Storlek

6.7.2.4. Rörelse

6.7.2.5. Kontextberoende

6.7.3. Komplexitet

6.7.3.1. Kräver större mängd kognitiv bearbetning

6.7.3.2. Kontextberoende

6.8. Vividness

6.8.1. Emotionellt intressant

6.8.1.1. Ideosynkratiskt

6.8.1.2. Vackra människor, barn etc

6.8.1.3. Kontextoberoende

6.8.2. Konkret

6.8.2.1. Lätta att föreställa sig

6.8.3. Nära konsumenten / Proximity

6.8.3.1. Sensory proximity (egenupplevd)

6.8.3.2. Temporal proximity (nyligen)

6.8.3.3. Spatial proximity (närheten)

6.9. Frivillig och ofrivillig selektion/attention

6.9.1. Frivillig selektion

6.9.1.1. Baserad på tidigare erfarenheter

6.9.2. Ofrivillig selektion

6.9.2.1. Uppmärksammas av alla

6.9.2.2. Lagen om avslut

6.9.2.3. Lagen om närhet

7. Affekt och motivation (F6)

7.1. Motivation

7.1.1. Maslows behovspyramid

7.1.1.1. Självförverkligande

7.1.1.2. Uppskattning

7.1.1.3. Sociala behov

7.1.1.4. Trygghet

7.1.1.5. Fysilogoiska

7.1.1.6. Valuation effekt

7.1.1.7. Devaluation effekt

7.1.2. Self determination theory

7.1.2.1. Extrinsisk motivation

7.1.2.1.1. Yttre

7.1.2.2. Autonomy / Fritt val

7.1.2.3. Belongingness / grupptillhörighet

7.1.2.4. Competence / Tilltro på egen förmåga

7.1.2.5. Instrinsisk motivation

7.1.2.5.1. Inre

7.1.3. Trio of needs

7.1.3.1. Makt

7.1.3.2. Prestation

7.1.3.3. Tillhörighet

7.1.4. Motivaitonsprocessen

7.1.4.1. Behov-Spänning/drivkraft - Mål

7.1.4.2. Positiv motivaiton

7.1.4.2.1. Approach

7.1.4.3. Negativ motivation

7.1.4.3.1. Avoidance

7.2. Consistency theory

7.2.1. Balansteorin

7.2.2. Kognitiv dissonans

7.2.2.1. Efterrationalisering

7.2.2.2. Uppstår vid viktig beslut, förkastning av ett annat alternativ och när man måste acceptera negativa egenskaper hos valt alternativ.

7.3. Emotioner

7.3.1. Discrepancy interruption theory

7.3.2. Excitation transfer theory

7.3.2.1. Feltolkar känsla som förs över till en annan känsla

7.3.3. Mood-as-information model

7.3.3.1. Bra humör > bra produkt (positiv attityd)

7.3.3.1.1. Mer uttalad för hedoniska produkter

7.3.3.1.2. Mindre uttalad för instrumentella produkter

7.3.4. Affect confirmation model

7.3.4.1. Bra humör > bra egenskaper (attribut)

8. Uppfattningar och attityder (F6)

8.1. Uppfattningar (Icke-värderande bedömingar)

8.1.1. Deskriptiva

8.1.2. Informativa

8.1.3. Inferentiella

8.1.4. Viktiga egenskaper

8.1.4.1. Sökegenskaper

8.1.4.2. Erfarenhetsegenskaper

8.1.4.3. Credence attributes

8.2. Attityder (värderande)

8.2.1. Riktning

8.2.1.1. Positiv

8.2.1.2. Neutral

8.2.1.3. Negativ

8.2.2. Styrka

8.2.2.1. Svag

8.2.2.2. Måttlig

8.2.2.3. Stark

8.3. Mätning av uppfattningar och attityder

8.3.1. Likertskala

8.3.2. Semantisk differential

8.4. Zanna och Tempel

8.4.1. Attitydens grunder

8.4.1.1. Uppfattningar

8.4.1.2. Känslor

8.4.1.3. Köp

8.5. Engagemang

8.5.1. Varaktigt engagemang

8.5.2. Situationsmässigt engagemang

8.6. Attitydmodeller

8.6.1. Theory of reasoned action

8.6.2. Information integration theory

8.6.3. Elaboration likehood model/Systematic heuristic model

8.6.3.1. Högt engagemang

8.6.3.2. Lågt engagemang

8.7. Skapa engagemang

8.7.1. Involvement

8.7.1.1. Koppla VM till engagerande fråga

8.7.1.2. Koppla VM till engagerande situation för konsumenten

8.7.1.3. Gör engagerande marknaskommunikation

9. Automatisk Informationsbehandling (F7)

10. Konsumentbeteende online (F7)

10.1. Interaktivitet

10.1.1. Snabbare och effektivare produktion

10.1.2. Direktkontakt med kunder

10.1.3. Handla till bästa möjliga pris

10.1.4. Mer tillgänglig information

10.1.4.1. Risk: Information overload

10.2. E-tailers

10.2.1. Information för kunder

10.2.1.1. Enkelt att hitta relevant information

10.2.1.2. Får ett bättre flow

10.2.2. Information om kunder

10.2.2.1. Köp och andra preferenser

10.2.2.2. Kreditkortsnummer

10.2.2.3. E-postadresser

10.2.2.4. Postadresser

10.3. Välutmärkande hemsida

10.3.1. Valfrihet

10.3.1.1. Obegränsad valmöjlighet

10.3.1.2. Ingen geografisk begränsning

10.3.2. Kundanpassad

10.3.2.1. Produktprover

10.3.2.2. Kommentarer från andra kunder

10.3.2.3. Jämförande med andra produkter

10.3.3. Informationssökning

10.3.4. Navigation

10.4. Reducerade sökkostnader

10.5. Relationsmarknadsföring

11. Nya marknadsföringsmetoder (F7)

11.1. Word-of-mouth (WOM)

11.1.1. Källa

11.1.1.1. Pålitlig

11.1.1.2. Kunnig

11.1.1.3. "hänger med"

11.1.2. Teknologisk kanal

11.1.2.1. SMS/MMS

11.1.2.2. Sociala medier

11.1.2.3. Mobiler

11.1.3. Kanal

11.1.3.1. Muntligt

11.1.4. Mottagare

11.1.4.1. Påverkas av vänner

11.1.4.2. Reklamskeptisk

11.1.4.3. Gillar att diskutera

11.2. Buzz-marketing

11.2.1. Viral marketing

11.2.2. Stealth marketing

11.2.2.1. Stealth celebrity endorsement

11.2.2.2. Imitations evangelists

11.2.2.3. Product pushers

11.3. Consumer generated marketing

11.4. Celebrity endorses

11.5. Produktplacering

12. Segmentering och positionering (F8)

13. Individuella beslut kap 4 (F3)

13.1. Consideration set

13.1.1. Hämta CS

13.1.1.1. Evoked set

13.1.1.2. Extern informationssökning

13.1.1.3. Inköpsplatsen

13.1.2. Påverka CS

13.1.2.1. Part list cuing (Skala ner)

13.1.2.2. Attraction effect (Jämför med underlägsna alternativ)

13.1.2.3. Compromise effect (en bra kompromiss till andra VM)

13.1.3. Viktig kunskap för marknadsföraren

13.1.3.1. Vilka varumärken som ingår

13.1.3.2. Vilken information som används

13.1.3.3. Hur informationen används i beslutsprocessen

13.1.4. Sätt att välja CS

13.1.4.1. Informationskällor

13.1.4.1.1. Stimulus-based choice (Choice)

13.1.4.1.2. Memory-based choice (Minnet)

13.1.4.1.3. Mixed choice

13.1.4.2. Beslutsgrunder

13.1.4.2.1. Attitude based choice (varumärkesattityden)

13.1.4.2.2. Attribute based choice (jämföra egenskaper)

13.2. Mode-modellen (Motivation Opportunity > DEtermination)

13.2.1. Låg motivation/möjlighet

13.2.1.1. Heuristiska processer (tumregler)

13.2.1.1.1. Övertalning(Uppfattningar & Attityder)

13.2.1.1.2. Prediktion (Sannolikhetskattning, generella)

13.2.1.1.3. Choice heuristics (direkt påverkan på beslut)

13.2.2. Hög motivation

13.2.2.1. Personlig påverkan

13.2.3. Hög möjlighet

13.2.3.1. Tid för reflektion

13.2.4. Hög motivation & hög möjlighet

13.2.4.1. Noggrann övervägning av valet.