Правоохоронні органи УКРАЇНИ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Правоохоронні органи УКРАЇНИ by Mind Map: Правоохоронні органи УКРАЇНИ

1. Прокуратура України

1.1. Єдина централізована система органів державної влади, яка відповідно до Конституції та законів України здійснює обвинувальну, представницьку, контрольно-наглядову функції в державі.

2. Міністе́рство вну́трішніх справ Украї́ни

2.1. Головний орган у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, ведення боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, охорони та оборони особливо важливих державних об'єктів.

3. Військо́ва слу́жба правопоря́дку у Збро́йних Си́лах Украї́ни

3.1. Спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних Сил України,основними завданнями якого є виявлення причин, передумов і обставин злочинів та інших правопорушень, вчинених у військових частинах та на військових об'єктах; розшук осіб, які самовільно залишили військові частини (місця служби);запобігання вчиненню і припинення злочинів та інших правопорушень у Збройних Силах України; участь в охороні військових об'єктів та забезпеченні громадського порядку і військової дисципліни серед військовослужбовців у місцях дислокації військових частин, військових містечках, на вулицях і в громадських місцях;участь у протидії диверсійним проявам та терористичним актам на військових об'єктах

4. Держа́вна податко́ва служба Украї́ни

4.1. Центральний орган виконавчої влади, що очолює систему органів державної податкової служби України.

5. Держа́вна ми́тна слу́жба Украї́ни

5.1. Складова частина системи органів виконавчої влади України, на яку покладається безпосереднє здійснення державної митної справи.

6. Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни

6.1. Правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні.

7. Суд

7.1. Державний орган, що здійснює правосуддя у формі розгляду і вирішення цивільних, кримінальних, адміністративних і інших категорій справ у встановленому законом конкретної держави процесуальному порядку

8. Слу́жба зо́внішньої ро́звідки Украї́ни

8.1. Спеціальний державний орган,основними завданнями якого є здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участь у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном.

9. Державна пенітенціарна служба України

9.1. Центральнй орган виконавчої влади, який входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері виконання кримінальних покарань.

10. Слідчий ізолятор

10.1. пенітенціарна установа Державної пенітенціарної служби, яка призначена для утримування осіб, щодо яких було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на будь-якій стадії кримінального судочинства (до судового процесу, після вироку до направлення в арештний дім, виправний центр чи колонію), крім військовослужбовців, які утримуються на гауптвахті.

11. Державна фінансова інспекція України

11.1. Центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю.

12. Антимонопо́льний коміте́т Украї́ни

12.1. Державний орган зі спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності.

13. Управлі́ння держа́вної охоро́ни Украї́ни

13.1. Державний правоохоронний орган спеціального призначення, що здійснює державну охорони щодо органів державної влади України забезпечує безпеку посадових осіб, визначених Законом, за місцем їх перебування як на території України, так і за її межами,забезпечує безпеку членів сімей посадових осіб, визначених Законом,запобігає протиправним посяганням на посадових осіб і членів їхніх сімей та об'єкти, щодо яких здійснюється державна охорона, їх виявлення та припинення.

14. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

14.1. Державний колегіальний орган, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів в Україні.

15. Державна санітарно-епідеміологічна служба України

15.1. Центральний орган виконавчої влади,основними завданнями якого є внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та реалізація державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

16. Державна екологічна інспекція України

16.1. Центральний орган виконавчої ,основним завданням якого є забезпечення реалізації державної політики і здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

17. Державна інспекція ядерного регулювання України

17.1. Центральний орган виконавчої влади, який є головним у системі центральних органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії.

18. Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

18.1. Центральний орган виконавчої влади в Україні, на який покладені функції з реалізації державної політики з питань державного контролю у сфері захисту прав споживачів.

19. Державна архітектурно-будівельна інспекція України

19.1. Центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

20. Адвокату́ра Украї́ни

20.1. Недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому законом.

21. Служба безпеки України

21.1. Державний правоохоронний орган спеціального призначення,основними завданнями якого є: захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного, оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувальної діяльності іноземних спецслужб, підривних посягань з боку окремих організацій та осіб; попередження, виявлення і викриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції і організованої злочинності у сфері управління, економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України; інформаційно-аналітична діяльність з метою сприяння керівництву України в реалізації зовнішньої та внутрішньої політики України в напрямку побудови держави, зміцнення її обороноздатності та економічного потенціалу, розширення міжнародного співробітництва.