הרשות המקומית כיזם נדל"ן - פרויקט דיור בהישג יד להשכרה

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
הרשות המקומית כיזם נדל"ן - פרויקט דיור בהישג יד להשכרה by Mind Map: הרשות המקומית כיזם נדל"ן -  פרויקט דיור בהישג יד להשכרה

1. תכנון

1.1. ועדה מקומית רגילה

1.1.1. הגדלת שטחים לצרכי ציבור

1.2. ועדה מקומית עצמאית

1.2.1. אישור תכנית להגדלת שטחים לצרכי ציבור

1.2.1.1. כולל צרכים שאושרו כ"מטרה ציבורית" לעניין סעיף 188

1.2.1.2. יש צורך כי דיור בהישג יד להשכרה ייקבע כצורך ציבורי בצו

1.2.2. הוספת שימושים לצורכי ציבור וכן הוספה של השטח הכולל המותר לבנייה.

1.3. ועדה מקומית עצמאית עם תכנית מתאר

1.3.1. מסומכת לאשר כל תכנית לדיור בר השגה ככל שתכנית המתאר קובעת מסגרת לכך

1.3.1.1. דוגמא - תכנית תא/5000 כוללת הוראות בדבר דיור בהישג יד

1.4. ועדה מחוזית

1.5. הוועדה לדיור לאומי

1.5.1. מוסד תכנון ברמה המחוזית. אחד החברים בה - נציג הרשות המקומית שבשטח השיפוט שלה נכלל רוב שטחה של התכנית הנדונה

1.5.2. הרשות המקומית רשאית ליזום תכנית לדיור לאומי ולהגיש לוועדה

1.5.2.1. תכנית לדיור לאומי

1.5.2.1.1. חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), תשע"א-2011

1.5.2.1.2. תקנות הליכי תכנון ובניה להאצת הבנייה למגורים (דיור בהישג יד להשכרה), תשע"ה-2014

2. ביצוע

2.1. הפקעת הקרקע

2.1.1. תחולה

2.1.1.1. מקרקעין המיועדים בתכנית לדיור בהישג יד להשכרה

2.1.1.1.1. בתכנית קיימת

2.1.1.1.2. בתכנית חדשה

2.2. הקמת הפרוייקט

2.2.1. בנייה עצמית

2.2.2. BOT?

2.3. תפעול לאחר הקמה

2.3.1. הרשות המקומית

2.3.2. חברה עירונית

2.3.3. גוף ממשלתי

2.4. שווק והקצאה

2.4.1. תנאים

2.4.1.1. כל היחידות בבניין יהיו בייעוד של דיור בהישג יד להשכרה

2.4.1.2. הרשות המקומית רשאית לשריין עד 15% לבני המקום

2.4.1.2.1. "בן המקום"

2.4.1.3. השכרה על פי הסכם שייחתם עם הרשות המקומית

2.4.1.4. דמי שכירות מופחתים - הפחתה של 20% משווי השוק

2.4.1.5. שימוש בדירה למגורי הזוכה ובני משפחתו בלבד

2.4.1.5.1. "בני משפחה"

2.4.1.6. האחריות על הפעלה, ניהול והאחזקה - על הרשות המקומית

2.4.2. הפרוצדורה- הגרלה

2.4.2.1. המשתתפים בהגרלה - מי שנרשם ועמד בתנאי הסף של מועצת מקרקעי ישראל

2.4.2.2. עם הזוכים ייחתם הסכם שכירות

2.4.2.2.1. לשנה אחת לפחות

2.4.2.2.2. אופציה להאריך עד שש שנים ככל שיש עמידה בתנאי הסף

2.4.2.2.3. החוזה יבוטל עם רכישת דירה ע"י הזוכה

2.4.2.2.4. שימוש רק על ידי "בן משפחה" -בן זו (לרבות ידוע בציבור), ילד, הורה\ הורי הורה, אח, ובני זוג של אלה וכן מי שסמוך לשולחנו של הזוכה

2.4.2.2.5. כולל העמדת בטוחות לטובת הרשות המקומית

2.4.2.2.6. דמי השכירות אינם ניתנים להיוון

2.4.2.2.7. דמי השכירות ישולמו בתשלומים עיתיים שתקופות שלא יעלו על חצי שנה

3. כלכליות הפרויקט

3.1. אין תקצוב ממשלתי

3.2. הכנסות משכר דירה

3.3. רווח חברתי

4. רכישת קרקע

4.1. איתור קרקע מתאימה לפרויקט

4.2. רכישה

4.2.1. במסגרת התכנון - סעיף 188 ותקנות מטרה ציבורית

4.3. דרכי ההקנייה של הקרקע לרשות

4.3.1. הפקעה

4.3.2. איחוד וחלוקה

5. מהו דיור בהישג יד להשכרה

5.1. דירות ששכר הדירה שייגבה בעדן נמוך

5.1.1. שכר דירה בשיעור של 20% פחות מדמי השכירות המשתלמים בשוק החופשי בתנאים דומים, לפי קביעת הרשות

5.1.1.1. דמי השכירות לא יעלו במשך כל תקופת השכירות של אותו זוכה, אלא בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתוספת 1%, ולא יותר מפעם בשנה.

5.1.1.2. הסתיימה תקופת השכירות של אותו זוכה - יועמדו דמי השכירות על השיעור שנקבע בתקנות

5.1.2. הרשות רשאית להגדיל את שיעור ההפחתה

5.1.3. לדמי השכירות יתווספו דמי ניהול ואחזקה

5.2. מיועדת למי שעומד בקריטריונים של החלטות 1248 ו-1291 של מועצת מקרקעי ישראל

5.2.1. חסר דירה לפי הגדרת משרד הבינוי והשיכון

5.2.2. מיצוי כושר השתכרות

5.2.2.1. במשק בית בו יש שני מפרנסים או יותר

5.2.2.1.1. שיעור של 110% ממשרה מלאה ויותר במצטבר בשנת 2013

5.2.2.1.2. שיעור של 120% ממשרה מלאה ויותר במצטבר בשנת 2014

5.2.2.1.3. שיעור של 125% ממשרה מלאה ויותר במצטבר בשנת 2015

5.2.2.2. במשק בית בו יש מפרנס יחיד

5.2.2.2.1. שיעור של 75% ממשרה מלאה לפחות

5.2.2.2.2. הורה יחיד לילד שלא מלאו לו 10 - 50% ממשרה מלאה לפחות

5.2.2.3. משק בית שזכאי לגמלת "הבטחת הכנסה" או תשלום מזונות

5.2.2.4. מפרנס שזכאי לדמי אבטלה

5.2.2.4.1. לפי מבחן כושר ההשתכרות לעיל, בהתאם לששת חודשי העסקתו האחרונים

5.2.2.5. מפרנס שזכאי לקצבת נכות כללית

5.2.3. מידת זכאות תיבחן לפי ניקוד בהתאם לקריטריונים

5.2.3.1. 10 נק' עבור כל ילד עד 3 ילדים

5.2.3.2. שירות צבאי/לאומי/אזרחי, שירות מילואים

5.2.3.3. עולה חדש

5.2.3.4. ותק בזכאות - זמן המתנה

5.2.3.5. תקרת הכנסה עד לעשירון החמישי כולל

5.2.3.6. נכות

6. סיכום

6.1. איתור קרקע

6.1.1. בייעוד ציבורי

6.1.2. בייעוד אחר

6.2. תכנון

6.2.1. קרקע חומה (במועד כניסת החוק לתוקף),

6.2.1.1. תכנון להוספת תכלית של דיור להישג יד

6.2.1.1.1. ועדה מקומית עצמאית , כנראה אצלה

6.2.1.1.2. ועדה מקומית רגילה - כנראה במחוזית

6.2.2. קרקע בייעוד אחר

6.2.2.1. קביעה של עד 15 אחוז לתכלית זו

6.2.2.1.1. קביעת הוראות לבינוי

6.2.2.2. שימושים ציבוריים מעורבים

6.3. בצוע

6.3.1. מימון עצמי

6.3.2. BOT ?

6.4. תפעול