Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kryteria typologiczne w/g Józefa Lipca by Mind Map: Kryteria typologiczne w/g Józefa Lipca
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Kryteria typologiczne w/g Józefa Lipca

Stopień organizacji aktu turystycznego

turystyka kulturowa

Turystyka kulturowa jest jedną z najstarszych form turystyki. Od drugiej połowy XX w., zwłaszcza w krajach Europy zachodniej, trwa rosnące zainteresowanie tą formą aktywności turystycznej i postępująca za tym rozwój usług komercyjnych w tym zakresie. Dotyczy to również Polski, w której wprawdzie procesy te dotąd rozwinęły się słabiej, jednakże trendy rozwojowe są zauważalne, przewiduje się też rosnące zainteresowanie przyjazdami do Polski turystów kulturowych zza granicy.

turystyka naturalna

Zaangażowanie podmiotu aktu turystycznego

wysoka aktywność turysty

wszystkie formy turystyki

turystyka o niskiej aktywności

duży stopień samodzielności turysty

Liczebność podmiotu aktu turystycznego

kameralna

gromadna

samotnicza

Kryterium aksjologiczne

wartości autoteliczne

Wartość sama w sobie, naczelna, centralna, zajmujące najważniejsze miejsce w hierarchii wartości. Realizacja tych wartości jest dobrem samym w sobie.

wartości instrumentalne