Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metody badań by Mind Map: Metody badań

1. OBSERWACJA

2. EKSPERYMENT

3. ANKIETA

3.1. środowiskowa

3.2. prasowa

3.3. jawna

4. WYWIAD

4.1. skategoryzowany

4.2. jawny

4.3. indywidualny

5. Skale pomiaru

5.1. nominalna

5.2. porządkowa

5.3. przedziałowa

5.4. ilorazowa