USTAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
USTAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE by Mind Map: USTAVNA UREDITEV  REPUBLIKE SLOVENIJE

1. I. Splošne odločbe

2. II. Človekove pravice in temeljne svoboščine

3. III. Gospodarska in socialna razmerja

4. IV. Državna ureditev

5. V. Samouprava

5.1. KAJ JE

5.1.1. prebivalci uresničujejo svojo samoupravo v občinah, mestne občine, pokrajinah in drugih lokalnih skupnosti

5.2. LOKALNA SKUPNOST

5.2.1. teritorialna skupnost

5.2.2. naravne skupnosti

5.2.3. nastanek skozi zgodovinski razvoj

5.2.4. 5 BISTVENIH ELEMENTOV

5.2.4.1. 1. ozemlje

5.2.4.2. 2. prebivalci, ki jo povezujejo

5.2.4.3. 3. skupni interesi in potrebe

5.2.4.4. 4. zavest o pripadnosti

5.2.4.5. 5. pogoji za dejavnost (javne službe)

5.2.5. KAJ?

5.2.5.1. organizirana skupina ljudi, ki sama odloča o svojih lokalnih zadevah

5.2.6. TEMELJ

5.2.6.1. Občine, mesne občine

5.2.6.1.1. lokalne skupnosti

5.2.6.1.2. naselja

5.2.6.1.3. krajevne skupnosti

5.2.6.1.4. mestne četrti

5.2.6.1.5. četrtne skupnosti

5.2.6.1.6. OPREDELITEV

5.2.6.1.7. NALOGE

5.2.6.1.8. FINANCIRANJE

5.2.7. pokrajina

5.2.7.1. upravljanje lokalnih zadev širšega pomena

5.2.7.2. in z zakonom določenih zadev regionalnega pomena

5.2.7.3. USTANOVITEV

5.2.7.3.1. sprejme DZ, 2/3 večina

5.2.7.3.2. v postopku sodelovanje občin

6. Vi. Javne finance

6.1. PRIDOBIVANJE SREDSTEV

6.1.1. davki

6.1.2. druge obvezne dajatve

6.1.3. prihodki od lastnega premoženja

6.2. PRIKAZ

6.2.1. premoženjska bilance

6.3. RAČUNSKO SODIŠČE

6.3.1. ORGAN KONTROLE

6.3.1.1. državnih računov

6.3.1.2. državnega proračuna

6.3.1.3. celotna javna poraba

6.3.2. ČLANi

6.3.2.1. imenuje DZ

6.3.2.2. neodvisno in vezano na ustavo in zakon

6.4. CENTRALNA BANKA

6.4.1. guverner

6.4.2. neodvisna

7. VII. Ustavnost in zakonitost

7.1. NAČELI

7.1.1. Ustavnosti

7.1.2. Zakonitosti

7.2. OBJAVA

7.2.1. obvezna objava pred veljavo

7.2.2. 15 dni po objavi predpis velja

7.2.3. KJE

7.2.3.1. Uradni list

7.2.3.2. Uradno glasilo

7.3. POVRATNA OBJAVA

7.3.1. nimajo učinka za nazaj

7.4. VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC

7.4.1. V razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil se z zakonom določi varuha

8. VIII. Ustavno sodišče

8.1. PRISTOJNOSTI

8.1.1. skladnosti

8.1.1.1. zakonov z ustavo

8.1.1.2. zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami

8.1.1.3. podzakonksih predpisov z ustavo in zakoni

8.1.1.4. predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in zakoni

8.1.1.5. splošnih aktov (javna pooblastila) z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi

8.1.2. ustavnih pritožbah zaradi kršitev temeljnih človekovih pravic s posamičnimi akti

8.1.3. sporih

8.1.3.1. glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi in med samimi lokalnimi skupnostmi

8.1.3.2. med sodišči in drugimi državnimi organi

8.1.3.3. med predsednikom RS, vlado in DZ

8.1.4. o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank

8.1.5. MNENJE

8.1.5.1. o skladnosti medn. pogodb z ustavo (ratifikacija)

8.1.5.2. NA ZAHTEVO

8.1.5.2.1. Predsednika RS

8.1.5.2.2. vlade

8.1.5.2.3. 1/3 DZ

8.1.5.3. DZ je vezan na mnenje US

8.2. ODLOČANJE

8.2.1. večina sodnikov

8.3. SESTAVA

8.3.1. 9 sodnikov

8.3.1.1. imuniteta

8.3.1.1.1. odloča DZ

8.3.1.2. nezdružljivost funkcij

8.3.1.3. predsednik za 3 leta

8.3.1.4. RAZREŠITEV

8.3.1.4.1. če sam zahteva

8.3.1.4.2. kaznovan z odvzemom prostosti

8.3.1.4.3. trajna izguba delovne zmožnosti

8.3.2. predlaga predsednik RS

8.3.3. izvoli DZ

8.3.4. Obdobje 9 let

9. IX. Postopek za spremembo ustave

9.1. PREDLAGAJO

9.1.1. 20 poslancev DZ

9.1.2. vlada

9.1.3. 30.000 volilcev

9.2. SPREJETJE

9.2.1. 2/3 večina v DZ

9.2.1.1. AKT O SPREJETJU ustave

9.2.1.2. AKT O SPREMEMBI ustave

9.2.1.3. referendum

9.2.1.3.1. če zahteva 30 poslancev

9.2.1.3.2. sprejet (večina, udeležba!)

9.3. KDAJ?

9.3.1. z razglasitvijo v državnem zboru

9.4. SPREMEMBE

9.4.1. leta 2003 --> člen 3a