Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

USTAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE by Mind Map: USTAVNA UREDITEV 
REPUBLIKE SLOVENIJE
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

USTAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE

I. Splošne odločbe

II. Človekove pravice in temeljne svoboščine

III. Gospodarska in socialna razmerja

IV. Državna ureditev

V. Samouprava

KAJ JE

prebivalci uresničujejo svojo samoupravo v občinah, mestne občine, pokrajinah in drugih lokalnih skupnosti

LOKALNA SKUPNOST

teritorialna skupnost

naravne skupnosti

nastanek skozi zgodovinski razvoj

5 BISTVENIH ELEMENTOV, 1. ozemlje, 2. prebivalci, ki jo povezujejo, 3. skupni interesi in potrebe, 4. zavest o pripadnosti, 5. pogoji za dejavnost (javne službe)

KAJ?, organizirana skupina ljudi, ki sama odloča o svojih lokalnih zadevah

TEMELJ, Občine, mesne občine, lokalne skupnosti, naselja, krajevne skupnosti, mestne četrti, četrtne skupnosti, OPREDELITEV, za nastanek je potreben referendum, je samoupravna lokalna skupnost, NALOGE, lokalne zadeve, opravljanje naloge iz državne pristojnosti, nadzor nad njimi, FINANCIRANJE, Iz lastnih virov, dodatna državna sredstva po zakonu

pokrajina, upravljanje lokalnih zadev širšega pomena, in z zakonom določenih zadev regionalnega pomena, USTANOVITEV, sprejme DZ, 2/3 večina, v postopku sodelovanje občin, New node

Vi. Javne finance

PRIDOBIVANJE SREDSTEV

davki

druge obvezne dajatve

prihodki od lastnega premoženja

PRIKAZ

premoženjska bilance

RAČUNSKO SODIŠČE

ORGAN KONTROLE, državnih računov, državnega proračuna, celotna javna poraba

ČLANi, imenuje DZ, neodvisno in vezano na ustavo in zakon

CENTRALNA BANKA

guverner

neodvisna

VII. Ustavnost in zakonitost

NAČELI

Ustavnosti

Zakonitosti

OBJAVA

obvezna objava pred veljavo

15 dni po objavi predpis velja

KJE, Uradni list, Uradno glasilo

POVRATNA OBJAVA

nimajo učinka za nazaj

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC

V razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil se z zakonom določi varuha

VIII. Ustavno sodišče

PRISTOJNOSTI

skladnosti, zakonov z ustavo, zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami, podzakonksih predpisov z ustavo in zakoni, predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in zakoni, splošnih aktov (javna pooblastila) z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi

ustavnih pritožbah zaradi kršitev temeljnih človekovih pravic s posamičnimi akti

sporih, glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi in med samimi lokalnimi skupnostmi, med sodišči in drugimi državnimi organi, med predsednikom RS, vlado in DZ

o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank

MNENJE, o skladnosti medn. pogodb z ustavo (ratifikacija), NA ZAHTEVO, Predsednika RS, vlade, 1/3 DZ, DZ je vezan na mnenje US

ODLOČANJE

večina sodnikov

SESTAVA

9 sodnikov, imuniteta, odloča DZ, nezdružljivost funkcij, predsednik za 3 leta, RAZREŠITEV, če sam zahteva, kaznovan z odvzemom prostosti, trajna izguba delovne zmožnosti

predlaga predsednik RS

izvoli DZ

Obdobje 9 let

IX. Postopek za spremembo ustave

PREDLAGAJO

20 poslancev DZ

vlada

30.000 volilcev

SPREJETJE

2/3 večina v DZ, AKT O SPREJETJU ustave, AKT O SPREMEMBI ustave, referendum, če zahteva 30 poslancev, sprejet (večina, udeležba!)

KDAJ?

z razglasitvijo v državnem zboru

SPREMEMBE

leta 2003 --> člen 3a