Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

II. Človekove pravice in temelne svoboščine (USTAVA) by Mind Map: II. Človekove pravice in
temelne svoboščine
(USTAVA)
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

II. Človekove pravice in temelne svoboščine (USTAVA)

varstvo pravic po pravni ureditvi v RS

a) sodno varstvo pravic in svoboščin (redna in specializirana sodišča

b) ustavnosodno varstvo pravic in svoboščin (Ustavno sodišče)

c) Varuh človekovih pravic

Suspenz pravic

KAJ? začasna razveljavitev ali omejitev pravic

KDAJ?

Vojno stanje in

Izredno stanje

IZJEME

Nedotakljivost človeškega življenja

Prepoved mučenja

Varstvo človekove osebnosti in dostojanstva

domneva nedolžnosti

pravna jamstva v kazenskem postopku

svoboda vesti

1. Temeljne pravice

LASTNOSTI

so podlaga za druge pravice

pripadajo vsakomur

načelo enakosti

dostojanstvo osebnosti

pravica do pravnega sredstva, sodnega varstva in do povračila škode

2. Osebnostne pravice in svoboščine

LASTNOSTI

vsi ne glede na državljanstvo, spol, status...

Nedotakljivost človekove telesne celovitosti

1. Nedotakljivost človekovega življenja

2. Prepoved mučenja

3. Varstvo človekove osebnosti in dostojanstva

4. Varstvo osebne svobode, (prostost)

5. Svoboda gibanja

6. Prepoved izročitev državljanov, (v tujo državo)

Pravice v kazenskem postopku

1. Pravica do sodnega varstva

2. Pravica do pravnega sredstva

3. Pravica do povračila škode

4. Načelo zakonitosti v kazenskem pravu, Nihče ne sme biti kaznovan za dejanje, za katero ni zakon določil, da je kaznivo, in ni zanj predpisal kazni, še preden je bilo dejanje storjeno.

5. Domneva nedolžnosti, Načelo domneve, Pravnomočna obsodba, Osumljenec, Obtoženec, Obsojenec

6. Pravna jamstva v kazenskem postopku, pravice obtoženeca, čas, da si pripravi obrambo, sojenje v njegovi navzočnosti, možnost, da pove, zakaj se izreka za nedolžnega, pravica da se brani sam ali z odvetnikom ali molkom, nihče ne sme vplivati nanj

7. Javnost sojenja

8. Prepoved sojenja o isti stvari

9. Pravica do rehabilitacije in odškodnine, izbris sodbe iz kazenskega postopka, sprejetje v službo, povračila škode, javno objavljena sodba

10. Odreditev in trajanje pripora, KDAJ?, na podlagi sodne odločitve, zoper osebo, za katero obstaja sum, da je storila kaznivo dejanje, če je to nujno potrebno za varnost ljudi in za kazenski postopek, POGOJI, v 24-urah mora biti priprtemu izročena pisna obrazložena odločba, v 48-urah ima pravico, da se pritoži na višje sodišče, Pripor lahko traja le toliko, kolikor je nujno potrebno oz. 3 + 3 mesece

Nedotakljivost človekove zasebnosti

1. Nedotakljivost stanovanja, POLICIJA ne sme..., vstopiti brez 2-h polnoletnih prič in lastnika stanovanja, Brez odločbe sodišča o preiskavi

2. Vastvo tajnosti pisem in drugih občil

3. Varstvo osebnih podatkov

Svoboda izražanja

1. Svoboda izražanja, (ne sme se žaliti)

2. Pravica do popravka in odgovora, (recimo objavljenega besedila)

3. Svoboda vesti, (do svojih otrok, vera...)

4. Pravica do ugovora vesti, (zaradi vere noče v vojsko, civilno služenje)

3. Politične pravice

Pravica do zbiranja in združevanja

Volilna pravica

splošna

enaka

Sodelovanje pri uporavljanju javnih zadev

Pribelažišče

Pravica do peticije

4. Socialne, ekonomske in kulturne pravice

klasično socialne pravice

pravica do zasebne lastnine in dedovanja

svoboda dela

pravica do socialne varnosti, (zavarovanja...)

pravica do zdravstvenega varstva

pravice invalidov

pravice staršev in otrok

Zakonska zveza in družina

pravice in dolžnosti staršev

svobodno odločanje o rojstvu otrok, (splav)

pravice otrok

pravice izobraževanja in kulture

Izobrazba in šolanje, (OŠ obvezno!)

avtonomnost univerze

svoboda znanosti in umetnosti, (cenzure, kloniranje)

pravice iz ustvarjalnosti, (avtorske pravice)

5. Manjšinske pravice

1. Izražanje narodne pripadnosti

2. Pravica do uporabe svojega jezika in pisave

3. posebne pravice avtohtone I in H narodne skupnosti v Sloveniji

4. Položaj in posebne pravice romske skupnosti v Sloveniji

deklaracija

Generalna skupšina združenih narodov 10. decembra 1948

pomeni razglas, slovesna izjava, objava

svoboščina

pravno razmerje države do posameznika (pravno sredstvo zoper posega države v njegove temeljne vrednote - življenje, osebna svoboda, zasebnost)

pravica

pravno razmerje posameznika do države (pravne možnosti za sodelovanje pri opravljanju javnih zahtev)

načela

1. neposredno uresničevanje pravic in svoboščin na podlagi ustave

2. Prepoved omejevanja in začasne razveljavitve pravic in svoboščin v nasprotju z ustavo

4. Pravica do sodnega varstva

5. Pravica do pravnega sredstva

6. Pravica do povračila škode